Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2. Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2. Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(b) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch Al2(SO4)3.

(d) Cho khí CO2 (dư) vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH.

(e) Cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch NaAlO2.

(f) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2.

Số thí nghiệm có tạo ra kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là

A. 1           B. 4          C. 3           D. 2

(a) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O

(b) Zn + FeCl3 dư —> ZnCl2 + FeCl2

(c) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> Ba(AlO2)2 + BaSO4 + H2O

(d) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

(e) HCl dư + NaAlO2 —> AlCl3 + NaCl + H2O

(f) NaOH + MgCl2 —> Mg(OH)2 + NaCl

Mời các thầy cô và các em xem và có thể download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website