Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ) thu được khí H2 ở anot.

Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ) thu được khí H2 ở anot.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở anot.

(b) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.

(c) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 không thu được kết tủa.

(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lý khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ.

(e) Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch NaHCO3 thu được kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(a) Sai, thu được H2 ở catot

(b) Đúng: FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

(c) Sai, thu được BaSO4

(d) Đúng

(e) Đúng, Ca(OH)2 + NaHCO3 —> CaCO3 + NaOH + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website