Cho các phát biểu sau: Đun nóng dung dịch sacarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozo.

Cho các phát biểu sau: Đun nóng dung dịch sacarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozo. Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng dung dịch sacarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozo.

(b) Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.

(c) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước.

(d) Có thể sử dụng Cu(OH)2 để phân biệt hai dung dịch Gly-Gly và Gly-Ala-Ala.

(e) Có 2 chất trong các chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic tác dụng được với dung dịch NaOH

(f) Dầu thực vật và dầu bôi trơn có thành phần chính là chất béo.

Số phát biểu đúng là:

A. 4.       B. 3.       C. 5       D. 2

(a) Sai, thu được glucozơ và fructozơ.

(b) Đúng

(c) Đúng, do tạo muối tan C6H5NH3Cl

(d) Đúng, chỉ Gly-Ala-Ala tạo màu tím.

(e) Sai, có 3 chất: phenol, etyl axetat, axit axetic

(f) Sai, dầu bôi trơn có thành phần chính là hiđrocacbon

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website