Có các kết luận sau: Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin.

Có các kết luận sau: Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin. C8H10O có 4 ancol thơm khi bị oxi hóa tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

 

Có các kết luận sau:

(1) Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin.

(2) C8H10O có 4 ancol thơm khi bị oxi hóa tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

(3) C4H8 có 3 đồng phân mạch hở làm mất màu dung dịch brom.

(4) C4H11N có 4 đồng phân khi tác dụng với HCl tạo ra muối dạng RNH3Cl.

Số kết luận đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 1.         D. 4.

(1) Đúng: G-A-V, V-A-G, A-G-V, V-G-A, A-V-G, G-V-A

(2) Đúng, các ancol thỏa mãn phải có nhóm -CH2OH:

C6H5-CH2-CH2OH và CH3-C6H4-CH2OH (o, m, p)

(3) Sai, có 4 đồng phân thỏa mãn:

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3 (cis – trans)

CH2=C(CH3)2

(4) Đúng, các đồng phân amin bậc 1 sẽ tạo muối RNH3Cl:

CH3-CH2-CH2-CH2NH2

CH3-CH2-CHNH2-CH3

(CH3)2CH-CH2NH2

(CH3)3C-NH2

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website