Cho các phát biểu sau: Dung dịch glyxin làm quỳ tím hóa xanh Các amin đều có lực bazơ mạnh hơn ammoniac

Cho các phát biểu sau: Dung dịch glyxin làm quỳ tím hóa xanh Các amin đều có lực bazơ mạnh hơn ammoniac

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch glyxin làm quỳ tím hóa xanh

(b) Các amin đều có lực bazơ mạnh hơn ammoniac

(c) Tơ nitron giữ nhiệt tốt, nên được dung để dệt vải may quần áo ấm

(d) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố

(e) Xenlulozơ trinitrat được dung làm thuốc súng không khói

Số phát biểu sai là :

A. 3       B. 2       C. 4          D. 1

(a) Sai

(b) Sai, ví dụ C6H5NH2 yếu hơn NH3

(c) Đúng

(d) Sai, triolein có C, H, O nhưng protein có C, H, O, N

(e) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website