Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4

(2) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3

(3) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3

(4) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư)

(5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3

(6) Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

Sau khi các thí nghiệm xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 2       B. 5       C. 4       D. 3

(1) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

(2) Không phản ứng

(3) NH3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NH4Cl

(4) CO2 + Ca(OH)2 dư —> CaCO3 + H2O

(5) HCl + AgNO3 —> AgCl + HNO3

(6) NaCl + H2O —> NaOH + H2 + Cl2

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website