Cho các phát biểu sau: Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong nước.

Cho các phát biểu sau: Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong nước.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong nước.

(b) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 có xuất hiện kết tủa.

(c) Cho lá Al vào dung dịch HCl thì lá Al bị ăn mòn hóa học.

(d) Kim loại Fe oxi hóa được Fe3+ trong dung dịch.

(e) Miếng gang để trong không khí ẩm xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số nhận xét đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

(a) Đúng: 2Na + Al2O3 + H2O —> 2NaAlO2 + H2

(b) Đúng: Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O

(c) Đúng

(d) Sai, Fe khử Fe3+

(e) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website