Cho các phát biểu sau: Hợp chất H2NCH2COOCH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng

Cho các phát biểu sau: Hợp chất H2NCH2COOCH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen điamin.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Hợp chất H2NCH2COOCH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.

(b) Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen điamin.

(c) Dung dịch sữa bò đông tụ khi nhỏ nước chanh vào.

(d) Amilopectin và cao su lưu hóa là các polime có cấu tạo mạch phân nhánh.

(e) Nhiệt độ nóng chảy của tristearin cao hơn của triolein.

(g) Dung dịch nước mía có thể hòa tan kết tủa Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 6.       D. 3.

(a) Đúng

NH2CH2COOCH3 + NaOH —> NH2CH2COONa + CH3OH

NH2CH2COOCH3 + H2O + HCl —> NH3ClCH2COOH + CH3OH

(b) Sai, phản ứng trùng ngưng

(c) Đúng, đó là sự đông tụ protein do hóa chất

(d) Sai, cao su lưu hóa có mạng không gian

(e) Đúng

(g) Đúng, nước mía chứa saccarozơ, có tính chất của ancol đa chức.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website