Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

(c) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2.

(d) Cho MgCl2 vào dung dịch Na2S.

(e) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 dư.

(f) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(a) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

(b) AgNO3 + FeCl2 —> AgCl + Ag + Fe(NO3)3

(c) (NH2)2CO + Ca(OH)2 —> CaCO3 + NH3

(d) MgCl2 + Na2S + H2O —> Mg(OH)2 + H2S + NaCl

(e) AgNO3 + Fe(NO3)2 —> Fe(NO3)3 + Ag

(f) NaHSO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website