dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2.

(c) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho MgCl2 vào dung dịch Na2S.

(e) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 dư.

(f) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(a) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

(b) AgNO3 + FeCl2 —> AgCl + Ag + Fe(NO3)3

(c) (NH2)2CO + Ca(OH)2 —> CaCO3 + NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) MgCl2 + Na2S + H2O —> Mg(OH)2 + H2S + NaCl

(e) AgNO3 + Fe(NO3)2 —> Fe(NO3)3 + Ag

(f) NaHSO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *