Cho các phát biểu sau: Khi thủy phân peptit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ sản phẩm chỉ thu được các α-amino axit.

Cho các phát biểu sau: Khi thủy phân peptit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ sản phẩm chỉ thu được các α-amino axit.  Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước.

 

Cho các phát biểu sau:

(1) Khi thủy phân peptit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ sản phẩm chỉ thu được các α-amino axit.

(2) Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước.

(3) Các amin thơm đều là chất lỏng và dễ bị oxi hóa.

(4) Etyl axetat là chất lỏng, tan nhiều trong nước.

(5) Thủy phân hoàn toàn este dạng RCOOR’ bằng dung dịch NaOH thu được khối lượng muối lớn hơn khối lượng este ban đầu thì R là gốc CH3-.

(6) Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli(metyl metacrylat),…

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(1) Sai, một phần α-amino axit có thể chuyển thành dạng muối

(2) Đúng

(3) Sai, các amin thơm lớn có thể là chất rắn

(4) Sai, etyl axetat không tan trong H2O

(5) Sai, các este của phenol cũng có m muối > m este

(6) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website