Cho các phát biểu sau: Vinyl clorua làm mất màu dung dịch brom. 

Cho các phát biểu sau: Vinyl clorua làm mất màu dung dịch brom. Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Vinyl clorua làm mất màu dung dịch brom.

(b) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(c) Tinh bột có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(d) Phenylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

(e) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hóa xanh.

(f) Axetilen và anđehit axetic đều bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(a) Đúng

(b) Đúng, đều là CH2O

(c) Đúng

(d) Sai, C6H5NH2 có lực bazơ rất yếu so với NH3.

(e) Sai, dung dịch Glu làm quỳ hóa đỏ

(f) Sai, chỉ anđehit bị oxi hóa thành muối CH3COONH4.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website