Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch NaOH

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch NaOH. Cho dung dịch KCl vào dung dịch AgNO3.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch NaOH.

(2) Cho dung dịch KCl vào dung dịch AgNO3.

(3) Điện phân nóng chảy MgCl2 với điện cực trơ.

(4) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HNO3.

(5) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm xây ra phản ứng hóa học là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(1) Không phản ứng

(2) KCl + AgNO3 —> KNO3 + AgCl

(3) MgCl2 —> Mg + Cl2

(4) Fe(OH)3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2O

(5) SO2 + NaOH —> Na2SO3 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website