Có 4 mệnh đề sau Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư.

Có 4 mệnh đề sau Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư. Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl dư

 

Có 4 mệnh đề sau

(1) Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư

(2) Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl dư

(3) Hỗn hợp KNO3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch NaHSO4

(4) Hỗn hợp FeS + CuS (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư

Số mệnh đề đúng là

A. 4       B. 3       C. 1       D. 2

(1) Đúng

Na2O + H2O —> 2NaOH

2NaOH + Al2O3 —> 2NaAlO2 + H2O

(2) Đúng

Cu + Fe2O3 + 6HCl —> CuCl2 + 2FeCl2 + 3H2O

(3) Đúng

3Cu + 8H+ + 2NO3– —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

(4) Sai, chỉ FeS tan, CuS không tan.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website