Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 (dư)

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 (dư) thu được dung dịch Y

 

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 (dư) thu được dung dịch Y chứa gam muối và 2,016 lít (đktc) khí NO2 và NO có tổng khối lượng 3,66 gam. Phần trăm số mol HNO3 bị khử là?

A. 26,21% B. 35,00% C. 25,00% D. 24,84%

 

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 (dư) thu được dung dịch Y

 

Các thầy cô và các em có thể xem lại lý thuyết và phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 tại

Lý thuyết và bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa