Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y

 

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y chứa và 0,672 lít (đktc) khí NO và NO2 có tổng khối lượng 1,22 gam. Phần trăm số mol HNO3 bị khử là?

A. 18,21% B. 15,08% C. 25,00% D. 17,87%

 

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và Zn vào dung dịch chứa HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch Y

 

Các thầy cô và các em có thể xem lại lý thuyết và phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 tại

Lý thuyết và bài tập kim loại tác dụng với axit HNO3 có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa