Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hưu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của một axit acrylic

Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hưu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của một axit acrylic.

 

Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hưu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của một axit acrylic. Hỗn hợp Y chứa hai hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ lệ mol là 15:4. Trộn hỗn hợp X và hỗn hợp Y với tỉ lệ khối tương ứng 2:3, thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 1,1515 mol O2, thu được 1,021 mol H2O. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp Z là:

A. 29,17% B. 20,83% C. 25,00% D. 22,08%

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hưu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của một axit acrylic.

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác