dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(b) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(c) Sục khí 3,2a mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp a mol Ba(OH)2 và 1,5a mol NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho một mẩu Na vào dung dịch FeSO4.

(e) Ở nhiệt độ thường, cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ba(NO3)2.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là

A. 5.       B. 2.       C. 4.          D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) H2SO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + CO2 + H2O

(b) Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 —> BaCO3 + CaCO3 + H2O

(c) nOH- = 3,5a và nCO2 = 3,2a —> Có BaCO3

(d) Na + H2O —> NaOH + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaOH + FeSO4 —> Fe(OH)2 + Na2SO4

(e) Không phản ứng.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *