dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Na vào dung dịch CuSO4.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Na vào dung dịch CuSO4. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho Fe vào dung dịch CuCl2.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch CuCl2.

(g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.         B. 5.         C. 3.         D. 2.

(a) Na + H2O + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2

(b) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag

(c) Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Fe + CuCl2 —> FeCl2 + Cu

(e) AgNO3 + CuCl2 —> AgCl + Cu(NO3)2

(g) Mg + FeCl3 —> MgCl2 + FeCl2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *