Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư. Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư.

(b) Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

(c) Cho hỗn hợp Ba và NH4HCO3 vào trước dư.

(d) Cho Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào chung chịch HCl (dư).

(e) Cho hỗn hợp BaCO3 và KHSO4 vào H2O (dư).

Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?

A. 1.         B. 2.       C. 3.       D. 4.

Có 3 thí nghiệm không thu được chất rắn (tô đỏ):

(a) Ba + 2Al + 4H2O —> Ba(AlO2)2 + 4H2

(b) Cu + Fe3O4 + 8HCl —> CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O

(c) Ba + 2H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + NH4HCO3 —> BaCO3 + NH3 + 2H2O

(d) 3Cu + 8H+ + 2NO3– —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Cu tan hết, NO3– còn dư.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website