Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư). Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư). Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(c) Cho hỗn hợp Ca và KHCO3 vào nước (dư).

(d) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHSO4 vào nước (dư).

Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được chất rắn?

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(a) 2Na + H2O + Al2O3 —> 2NaAlO2 + H2 (Al2O3 còn dư)

(b) Cu + Fe2O3 + 6HCl —> CuCl2 + 2FeCl2 + 3H2O

(c) Ca + H2O —> Ca(OH)2 + H2

Ca(OH)2 + KHCO3 —> CaCO3 + KOH + H2O

(d) 3Cu + 8H+ + 2NO3– —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

(e) Na2CO3 + KHSO4 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website