Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho kim loại Ba vào dung dịch CuCl2. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho kim loại Ba vào dung dịch CuCl2. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuCl2.

(b) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ.

(c) Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(e) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

Có bao nhiêu thí nghiệm thu được cả chất rắn và chất khí.

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(a) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuCl2 —> BaCl2 + Cu(OH)2

(b) NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH

(c) Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 —> CaCO3 + BaCO3 + H2O

(d) KHSO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

(e) NH4NO3 + Ca(OH)2 —> Ca(NO3)2 + NH3 + H2O

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website