Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

(c) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.

(d) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

(e) Cho dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Có bao nhiêu thí nghiệm thu được cả chất rắn và chất khí?

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(a) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + FeCl3 —> NaCl + Fe(OH)3

(b) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

(c) NaHCO3 + CaCl2 (t°) —> CaCO3 + NaCl + CO2 + H2O

(d) NH3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NH4Cl

(e) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + NH3 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website