Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: Cho bột Al vào dung dịch NaOH. Cho bột Fe vào

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: Cho bột Al vào dung dịch NaOH. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.

(b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho CaO vào nước.

(d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

(e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(a) Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2

(b) Fe + AgNO3 —> Fe(NO3)2 + Ag

(c) CaO + H2O —> Ca(OH)2

(d) Na2CO3 + CaCl2 —> NaCl + CaCO3

(e) Không phản ứng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website