Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá – khử xảy ra là

A. 6.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(1) SO2 + H2O + KMnO4 —> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

(2) SO2 + H2S —> S + H2O

(3) NO2 + O2 + H2O —> HNO3

(4) MnO2 + HCl đặc nóng —> MnCl2 + Cl2 + H2O

(5) Fe2O3 + H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + H2O

(6) SiO2 + HF —> SiF4 + H2O

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website