Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng. Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Tiến hành các thí nghiệm sau:

TN1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.

TN2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

TN3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

TN4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

Số trường hợp có xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

Ăn mòn điện hóa xảy ra khi có cặp điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li.

—> Chỉ TN2 có ăn mòn điện hóa, tạo ra bởi cặp Fe-Cu.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website