dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2019

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2019

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GDĐT NINH BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI, HỌC VIÊN GIỎI

LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 – 2019

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN: HÓA HỌC – THPT

Ngày thi: 15/12/2018

(Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 56 câu TNKQ, 03 câu Tự luận, trong 08 trang

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mã đề gốc

Cho biết: H=1, He=4; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137

I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm) – THÍ SINH LÀM BÀI VÀO PHIẾU TLTN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Trong số các muối sau: (1)Na2SO4, (2)KHSO3, (3)Na2HPO3 (biết H3PO3 là axit 2 nấc), (4)KHCO3, (5) NaHSO4, (6) (NH4)2S, những muối axit là

A. (2), (4), (5). B. (2), (3), (5). C. (2), (4), (6). D. (1), (2), (6).

Câu 2: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Cho dung dịch các chất sau: metylamin; anilin; natri axetat; alanin; glyxin; lysin. Số dung dịch có khả năng làm xanh giấy quỳ tím là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 4: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Cho hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Cho lá Cu vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho lá Zn vào dung dịch HNO3 loãng.

(d) Đốt dây Mg trong bình đựng khí Cl2.

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa học là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1.

Câu 5: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng sau

(NH4)2Cr2O7 X Y Z T

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong đó X, Y, Z, T đều là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T

A. K2Cr2O7. B. K2CrO4. C. Cr2(SO4)3. D. CrSO4.

Câu 7: Thuỷ phân dung dịch chứa 34,2 gam mantozơ một thời gian. Lấy toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng thuỷ phân cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu được 31,32 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân mantozơ là

A. 50%. B. 45%. C. 72,5%. D. 55%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Hai nguyên tố XY ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Y thuộc nhóm VA, ở trạng thái đơn chất XY không tác dụng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 23. Cấu hình electron nguyên tử của XY

A. X : 1s22s22p63s23p; Y : 1s22s22p4. B. X : 1s22s22p63s23p; Y : 1s22s22p3.

C. X : 1s22s22p; Y: 1s22s22p63s23p4. D. X : 1s22s22p; Y: 1s22s22p63s23p3.

Câu 9: Cho các phản ứng sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) H2(k) + I2(r) 2HI(k) >0

(2) 2NO(k) + O2(k) 2NO2 (k) <0

(3) CO(k) + Cl2(k) COCl2(k) <0

(4) CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) >0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi giảm nhiệt độ các cân bằng nào trên đây đều chuyển dịch theo chiều thuận ?

A. 1, 3. B. 2, 4. C. 1, 2. D. 2, 3.

Câu 10: Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần % theo khối lượng của X là 42,86%. Cho các mệnh đề sau

(a) Y tan nhiều trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Y có thể điều chế trực tiếp từ phản ứng của X với hơi nước nóng.

(c) Từ axit fomic có thể điều chế được Y

(d) Từ Y bằng một phản ứng trực tiếp có thể điều chế được axit etanoic.

(e) Y là một khí không màu, không mùi, không vị, có tác dụng điều hòa không khí.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(f) Hiđroxit của X có tính axit mạnh hơn axit silixic.

Số mệnh đề đúng là

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 11: Tiến hành các thí nghiệm sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.

(b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.

(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3, trong NH3 dư, đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho ancol etylic đun nóng trong axit H2SO4 đặc, 140oC (coi như chỉ tạo ete).

(f) Cho dung dịch alanin tác dụng với dung dịch HCl.

(g) Cho Cu(OH)2 tác dụng với tetrapeptit Gly-Ala-Val-Ala.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 12: Cho các dung dịch sau đây có cùng nồng độ: NH3, NaOH, Ba(OH)2, KNO3. Dung dịch có pH lớn nhất là

A. Ba(OH)2. B. NH3. C. NaOH. D. KNO3.

Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) FeCl3 + KI

(b) NH4Cl + NaNO2

(c) Si + NaOH + H2O

(d) FeS2 + O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) NH3 + O2

(f) Ag + O3

(g) H2S(dung dịch) + O2(kk)

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Câu 14: Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: SO2, CO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. NaCl. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. CaCl2.

Câu 15: Cho X là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong đó O chiếm 51,84% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 50 gam muối X. Lọc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được m gam oxit. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20,84. B. 27,32. C. 54,23. D. 27,89.

Câu 16: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic, anđehit axetic, axetilen. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 17: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nước vôi trong. B. Giấm ăn. C. Phèn chua. D. Muối ăn.

Câu 18: Cho các polime sau: thủy tinh hữu cơ plexiglas, tơ capron, teflon, nhựa novolac, tơ nitron, cao su buna, poli(etylen-terephtalat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome tương ứng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 19: Cho 3 thí nghiệm sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2.

(2) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3.

(3) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch FeCl3.

Trong mỗi thí nghiệm, số mol ion Fe3+ biến đổi tương ứng với đồ thị nào sau đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2019 1

A. 1-a, 2-c, 3-b. B. 1-a, 2-b, 3-c. C. 1-b, 2-a, 3-c. D. 1-c, 2-b, 3-a.

Câu 20: Đun nóng hỗn hợp gồm chất vô cơ X (CH4ON2) và chất hữu cơ Y (C2H10O3N2) với dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp khí Z gồm hai khí và dung dịch gồm hai chất tan, trong đó có một muối T. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Hai khí trong Z là amoniac và metylamin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Muối T có công thức là NaNO3.

C. Chất Y có tính lưỡng tính.

D. Chất X tác dụng với dung dịch HCl, thấy khí không màu thoát ra.

Câu 21: Cho 5 chất: KOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 22: Cho các chất sau: axit glutamic, amoni propionat, metylamin, metyl aminoaxetat, saccarozơ, protein, nilon-6. Số chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH (trong điều kiện thích hợp) là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 23: Cho các phát biểu sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.

(c) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(f) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu, trong đó đồng vị 65Cu chiếm 27,0% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của 63Cu trong Cu2O là giá trị nào sau đây? (Cho biết O=16).

A. 88,82% . B. 63,0%.

C. 32,15%. D. 64,29%.

Câu 25: Đun sôi 4 dung dịch với thời gian như nhau, mỗi dung dịch chứa 1 mol chất sau: Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3, NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất? (Giả sử nước bay hơi không đáng kể)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. dung dịch Mg(HCO3)2. B. dung dịch NaHCO3.

C. dung dịch Ca(HCO3)2. D. dung dịch NH4HCO3.

Câu 26: Cho biết hiđrocacbon X mạch hở, làm mất màu dung dịch Br2. Hiđro hóa hoàn toàn X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo X thỏa mãn dữ kiện đầu bài là

A. 7. B. 5. C. 6. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 28: Cho các phát biểu sau

(a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.

(d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 29: Cho các chất: Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3, Al. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Điện phân dung dịch AlCl3.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Điện phân nóng chảy NaCl.

(d) Cho luồng khí CO qua bột Al2O3 nung nóng.

(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.

(f) Cho khí NH3 qua CuO nung nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 32: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 33: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a). Sục khí Cl2 vào dung dch NaOH ở nhit độ thưng.

(b). Hấp thụ hết 2 mol CO2vào dung dch cha 3 mol NaOH.

(c). Cho KHSO4 vào dung dịch NaOH tỷ lệ mol 1 : 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d). Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ng 2:1) vào dung dch HCl dư.

(e). Cho CuO vào dung dịch HNO3.

(f). Cho dung dịch KHS vào dung dịch NaOH va đủ.

Số thí nghiệm thu được 2 muối là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 34: Cho 11,52 gam Mg vào dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,08 mol khí N2O duy nhất. Cô cạn dung dịch X, thu được lượng muối khan là

A. 73,44 gam. B. 71,04 gam. C. 72,64 gam. D. 74,24 gam.

Câu 35: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Chất T không có đồng phân hình học.

B. Chất Z làm mất màu nước Brom.

C. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0C) theo tỉ lệ mol 1:3.

D. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36: Cho 24,5 gam tripeptit X có công thức Gly-Ala-Val tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Đem Y tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thì thu được khối lượng chất rắn khan là

A. 70,55 gam. B. 59,6 gam. C. 48,65 gam. D. 74,15 gam.

Câu 37: Trộn 100 ml dung dch KHCO31M K2CO31M vi 100 ml dung dch cha NaHCO3 1M Na2CO3 1M thu được dung dch X. Nh t t 100 ml dung dch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dch X đưc V t CO2 (đktc) dung dch Z. Cho Ba(OH)2 vào Z t đưc m gam kết ta. Giá trcủa V m ln lưt là

A. 5,6 59,1. B. 2,24 59,1. C. 1,12 82,4. D. 2,24 82,4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38: Hỗn hợp X gồm Na, Al, Al2O3 và Na2O. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm rất từ từng giọt dung dịch HCl 1M vào Y đến khi kết tủa bắt đầu xuất hiện thì dùng hết 50 ml, nếu thêm tiếp 310 ml nữa sẽ thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,6 gam. B. 17,94 gam. C. 39,0 gam. D. 31,2 gam.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ và xenlulozơ cần dùng 1,02 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 61,98 gam. Nếu cho 0,15 mol X trên vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dùng dư), thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,72 gam. B. 25,92 gam. C. 17,28 gam. D. 21,60 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilen; 0,1 mol vinyl axetilen và 0,3 mol hiđro với xúc tác Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hidro bằng 10,75. Cho toàn bộ Y vào dung dịch Brom dư thấy có tối đa a mol brom phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,3. B. 0,2. C. 0.4. D. 0,05.

Câu 41: Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai?

A. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH. B. Chất Q là H2NCH2COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Chất Z là NH3 và chất T là CO2. D. Chất X là (NH4)2CO3.

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm ba ancol, cần dùng vừa đủ V lít O2, thu được H2O và 12,32 lít CO2. Mặt khác, cho 0,5 mol X trên tác dụng hết với Na, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12,32 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của V gần nhất với

A. 12,31. B. 15,11. C. 17,91. D. 8,95.

Câu 43: Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na2O, CaO. Hòa tan hết 51,3 gam hỗn hợp X vào nước dư thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm Y trong đó có 28 gam NaOH. Hấp thụ 17,92 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 60 gam. B. 54 gam. C. 48 gam. D. 72 gam.

Câu 44: Hoà tan hoàn toàn 31,3 gam hỗn hợp gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được lượng kết tủa là

A. 49,25 gam. B. 39,40 gam. C. 78,80 gam. D. 19,70 gam.

Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được (m+9,72) gam muối khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,86. B. 1,55. C. 2,17. D. 2,48.

Câu 46: Nếu thừa nhận rằng nguyên tử Ca có dạng hình cầu, được sắp xếp đặc khít bên cạnh nhau trong tinh thể và thể tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại bằng 68% so với toàn khối tinh thể. Bán kính nguyên tử của Ca là (cho khối lượng riêng của Ca là D = 1,55 g/cm3, nguyên tử khối Ca = 40,08).

A. 1,91. B. 1,81 . C. 1,82. D. 1,92.

Câu 47: Cho 14,1 gam chất X có công thức CH6N2O3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và chất khí Z làm xanh giấy quì tím ẩm. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn khan có khối lượng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12,75 gam B. 21,8 gam C. 14,75 gam D. 30,0 gam

Câu 48: Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol KOH, b mol NaOH và c mol K2CO3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

Số mol CO2

0 0,3 0,4 Số mol HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng (a + b) có giá trị là

A. 0,2. B. 0,3. C. 0,1. D. 0,4.

Câu 49: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A, một thời gian thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,58m gam hỗn hợp bột kim loại và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O có tỉ khối hơi đối với H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 37,8 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Thời gian điện phân là

A. 23160 giây. B. 24125 giây. C. 22195 giây. D. 28950 giây.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí, để nguội hỗn hợp thu được sau phản ứng, nghiền nhỏ trộn đều rồi chia hỗn hợp thành hai phần:

– Phần 1: Cho vào dung dịch NaOH dư thì thu được 8,96 lít H2 (đktc) và còn lại chất rắn không tan có khối lượng bằng 44,8% khối lượng phần 1.

– Phần 2: Hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thu được 26,88 lít khí H2 (đktc).

Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 160. B. 145. C. 130. D. 150.

Câu 51: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 20. B. 32. C. 36. D. 24.

Câu 52: X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó YZ có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 24,74. B. 38,04. C. 16,74. D. 25,10.

Câu 53: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau

Giá trị mmax

A. 85,5. B. 78,5. C. 88,5. D. 90,5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54: X là peptit có dạng CxHyOzN6; Y là peptit có dạng CnHmO6Nt (X, Y đều được tạo bởi các amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Đun nóng 32,76 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 480 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy 32,76 gam E thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong lấy dư thu được 123,0 gam kết tủa; đồng thời khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi a gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của a là

A. 44,04. B. 46,74. C. 49,44. D. 73,56.

Câu 55: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO; và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hốn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau.

– Phần 1: phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Phần 2: phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (), thu được 1,12 lít khí H2(đktc).

Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là:

A. 20,00%. B. 33,33%. C. 50,00%. D. 66,67% .

Câu 56: Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Chất T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

B. Chất Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z có 2 nguyên tử oxi.

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) – THÍ SINH LÀM BÀI VÀO TỜ GIẤY THI

Bài 1 (2,0 điểm).

1) Có 6 lọ hóa chất bị mất nhãn, trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, NaOH, BaCl2. Chỉ được dùng thêm thuốc thử là quỳ tím, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch trên (các dụng cụ cần thiết có đủ). Viết các phương trình hóa học xảy ra.

2) Oxi hoá không hoàn toàn etylen glicol thu được hỗn hợp 5 hợp chất hữu cơ cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hãy viết công thức cấu tạo của 5 chất đó và sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi. (Không cần giải thích).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3) X là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử là C4H6O2. Sau khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

Bài 2 (2,0 điểm).

1) Cho các phản ứng:

(A) + NaOH(dư) (B) + (C) + 2NaCl + H2O (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(B) + NaOHCH3OH + Na2CO3 (2)

(C) + HCl HCOOH + NaCl (3)

Xác định các chất (A), (B), (C) và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Cho biết (A) không có phản ứng tráng gương, số mol của (A), (B), (C) bằng nhau trong phản ứng (1); tỉ lệ số mol (B) và NaOH là 1:1 trong phản ứng (2).

2) Điện phân (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch muối nitrat của một kim loại M (có hóa trị không đổi). Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm 6,96 gam và tại catot chỉ thu được a gam kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam và tại catot thoát ra 0,224 lít khí (đktc). Tính giá trị của a.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 3 (2,0 điểm).

1) Cho hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở, trong đó có 1 este đơn chức và 1 este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X cần vừa đủ 14,784 lít O2 (đktc) thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa chất hữu cơ là 1 ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình đựng Na dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng bình tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của 2 este.

2) Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Mg, Cu(NO3)2, Fe, FeCO3 bằng dung dịch chứa H2SO4 và 0,054 mol NaNO3, thu được dung dịch B chỉ chứa 75,126 gam các muối (không có ion Fe3+) và thấy thoát ra 7,296 gam hỗn hợp khí X gồm N2, N2O, NO, H2, CO2 (trong X có chứa 0,024 mol H2). Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 38,064 gam thì dùng hết 1038 ml dung dịch NaOH. Mặt khác, cho BaCl2 vào dung dịch B vừa đủ để kết tủa hết , sau đó cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào thì thu được 307,248 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính % khối lượng của FeCO3 có trong hỗn hợp A.

———————————————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

Họ và tên thí sinh :……………………………………………….….Số báo danh:………………………………………

Họ và tên, chữ ký: Cán bộ coi thi 1:…………………………………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 2:…………………………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HDC mon Hoa Hoc

Hoa hoc_132

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HOA_HOC_DECHUAN

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *