dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2018

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2018

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GDĐT NINH BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI, HỌC VIÊN GIỎI

LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017 – 2018

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN: HÓA HỌC – THPT

Ngày thi: 06/12/2017

(Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 56 câu TNKQ, 04 câu Tự luận, trong 07 trang

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mã đề 132

Cho biết: H=1, He=4; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137

I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm)-THÍ SINH LÀM BÀI VÀO PHIẾU TLTN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Cho các phản ứng sau

(1) dung dịch Na2CO3 + dung dịch H2SO4.

(2) dung dịch Na2CO3 + dung dịch FeCl3.

(3) dung dịch Na2CO3 + dung dịch CaCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) dung dịch NaHCO3 + dung dịch Ba(OH)2.

(5) dung dịch (NH4)2SO4 + dung dịch Ba(OH)2.

(6) dung dịch Na2S + dung dịch AlCl3.

Số phản ứng tạo đồng thời cả kết tủa và khí bay ra là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 2: Có 3 dung dịch Ba(OH)2, Ba(HCO3)2, Na2CO3 được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). Tiến hành các thí nghiệm sau

Thí nghiệm 1: Trộn V lít dung dịch (1) với V lít dung dịch (2), thu được m1 gam chất rắn.

Thí nghiệm 2: Trộn V lít dung dịch (1) với V lít dung dịch (3), thu được 2m1 gam chất rắn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 3: Trộn V lít dung dịch (2) với V lít dung dịch (3), thu được m2 gam chất rắn.

Mối quan hệ giữa m1 với m2

A. m2 = 3m1 B. m2 = 2m1 C. m2 = 1,5m1 D. m2 = m1

Câu 3: Cho m gam Al vào 500ml dung dịch Cu(NO3)2 0,2M, AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn nặng (m+7,71) gam. Giá trị của m

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,53 B. 4,02 C. 5,29 D. 1,89

Câu 4: Cân bằng nào sau đây không chuyển dịch khi thay đổi áp suất chung của hệ

A. CaO(r) + CO2(k) CaCO3(r) B. H2(k) + I2(k) 2HI (k)

C. 3H2(k) + N2(k) 2NH3(k) D. 2SO2 (k) + O2(k) 2SO3(k)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Amin X đơn chức, mạch hở có nitơ chiếm 16,092% (về khối lượng). Số đồng phân amin bậc hai của X

A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

Câu 6: Phản ứng nào sau đây viết đúng?

A. H2S + Cu(NO3)2 → CuS↓ + 2HNO3 B. H3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3HNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. H2S + FeCl2 → FeS↓ + 2HCl D. CO2 + H2O + CaCl2 → CaCO3↓ + 2HCl

Câu 7: Có bao nhiêu hợp cht hữu cơ mạch h có công thc pn tử C3HxO va phn ng vi H2 (xúc tác Ni, t0C), vừa phản ứng vi dung dch AgNO3 trong NH3 đun nóng

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 8: Trong các thí nghiệm sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Đốt thép trong bình khí Clo.

(2) Nhúng thanh Zn nguyên chất vào bình đựng dung dịch H2SO4.

(3) Hợp kim đồng thau để trong không khí ẩm.

(4) Đĩa sắt tây bị xây xước sâu đến lớp sắt bên trong.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học là

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 0,805 mol O2, sau phản ứng thu được 0,57 mol CO2 và 0,53 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Giá trị của ma tương ứng là

A. 8,86 và 10,24 B. 8,86 và 9,14 C. 7,56 và 9,14 D. 7,56 và 10,24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công thức cấu tạo thu gọn là

A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH. B. HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH.

C. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH. D. HOOC-C(COOH)(OH)-COOH.

Câu 11: Cho 0,1 mol este đơn chc X tác dng va đ vi 200 ml dung dch NaOH 1M đun nóng, thu được 19,8 gam hn hợp hai muối. S đng phân cu to tha mãn điều kin trên ca X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 12: Thuốc thử để phân biệt vinyl fomat và metyl fomat là

A. AgNO3/NH3, t0C B. Cu(OH)2/NaOH, t0C

C. Br2/H2O D. Br2/CCl4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Cho ankan có công thức cấu tạo là (CH3)2CH­CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan

A. 2,4,4-trimetylpentan. B. 2,4-trimetylpentan.

C. 2,2,4-trimetylpentan. D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 14: Thủy phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa X bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 64,80 B. 32,40 C. 51,84 D. 58,32

Câu 15: Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp, tổng số sản phẩm anken và ete có thể thu được tối đa là (kể cả đồng phân hình học)

A. 7 B. 5 C. 8 D. 6

Câu 16: Cho m gam axit glutamic vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X cần dùng 200 ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch chứa 38,4 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20,58. B. 14,70. C. 17,64. D. 22,05.

Câu 17: Nguyên liệu để điều chế axeton trong công nghiệp là

A. propan-1- ol B. propin C. cumen D. propan-2-ol

Câu 18: Cho a (gam) sắt vào dung dịch chứa y mol CuSO4z mol H2SO4 loãng, sau phản ứng hoàn toàn thu được khí H2, a (gam) đồng và dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Mối quan hệ giữa y z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. y = 5z. B. y = z. C. y = 7z. D. y = 3z.

Câu 19: Cho m gam bột Fe vào bình đựng dung dịch HCl, thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Thêm tiếp dung dịch AgNO3 dư vào bình, thu được 52,46 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m

A. 7,84. B. 5,60. C. 8,40. D. 6,72.

Câu 20: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,15M. B. 0,05M. C. 0,1M. D. 0,2M.

Câu 21: Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một ancol no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hết với Na dư thu được 5,04 lit H2 ở đktc. Mặt khác, cũng 20,3 gam hỗn hợp trên hòa tan tối đa 0,05 mol Cu(OH)2. Công thức của X

A. C4H7OH B. C4H9OH C. C3H7OH D. C2H5OH

Câu 22: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. axit axetic. B. etylen glycol. C. axit terephtalic. D. glyxin.

Câu 23: Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, có thể là ankan, anken, ankin, ankadien. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. X không thể gồm

A. ankan và anken B. ankan và ankin C. ankan và ankadien D. 2 anken

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3) và ion amoni (NH4+)

B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

C. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

D. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25: Trong các hoá chất Cu, C, S, Na2SO3, FeS2, O2, H2SO4 đặc. Cho từng cặp chất phản ứng với nhau trong điều kiện thích hợp thì số cặp chất có phản ứng tạo ra khí SO2

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 26: Hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Cho 6,3 gam hỗn hợp X vào nước, thu được dung dịch Y chứa hai chất tan có số mol bằng nhau và thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại trong hỗn hợp X

A. Mg và K. B. K và Ca. C. Na và Ca. D. Na và Ba.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: Cho ancol X tác dụng với axit Y được este E. Làm bay hơi 8,6 gam E thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 3,2 gam O2 (đo ở cùng điều kiện). Biết MX > MY. Công thức cấu tạo của E

A. HCOOCH2CH=CH2. B. CH2=CHCOOCH3.

C. HCOOCH=CHCH3. D. CH2=CHCOOC2H5.

Câu 28: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Giá trị của mx lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 66,3 gam và 1,09 mol B. 66,3 gam và 1,13 mol

C. 78,0 gam và 1,13 mol D. 78,0 gam và 1,09 mol

Câu 29: Cho m gam hn hợp bt X gm Mg và Fe vào 200 ml dung dch cha CuCl2 0,5M và HCl 1M. Sau khi các phản ng xy ra hoàn toàn, thu được m gam hn hp Y gm hai kim loi. Khi lưng ca Mg trong m gam hn hợp X là

A. 2,4 gam. B. 4,8 gam. C. 3,6 gam. D. 1,2 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: Cho 6,9 gam một ancol đơn chc phn ng với CuO đun ng, thu được cht rn A 9,3 gam hỗn hp X gồm aehit, nước ancol dư. Cho toàn b lượng hỗn hp X phn ứng hoàn toàn với ng dung dch AgNO3/NH3, đun nóng, thu đưc m gam Ag. Giá trị m là

A. 32,4 g. B. 16,2 g. C. 24,3 g. D. 64,8 g.

Câu 31: Hỗn hợp X gồm ankin Y và H2 có tỷ lệ mol là 1:2. Dẫn 13,44 lít hỗn hợp X (đktc) qua Ni, nung nóng thu được hỗn hợp Z có tỷ khối so với H2 là 11. Dẫn hỗn hợp Z qua dung dịch Br2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy có 32 gam Br2 đã phản ứng. Công thức của ankin Y

A. C2H2. B. C4H6. C. C5H8. D. C3H4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X

A. Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2. B. NaOH và Ba(OH)2.

C. NaAlO2. D. NaOH và NaAlO2.

Câu 33: Cho các phản ứng sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O.

(2) NaHCO3 + HCl NaCl + CO2+ H2O;

(3) Ba(OH)2 + 2HCl BaCl2 + 2H2O;

(4) Na3PO4 + NaH2PO42Na2HPO4;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) NH4Cl + NaAlO2 +H2O Al(OH)3 + NaCl + NH3;

(6) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl.

Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng là phản ứng axit – bazơ?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Đun nóng hỗn hợp gồm 0,2 mol ancol X đơn chức và 0,25 mol axit cacboxylic Y đơn chức (H2SO4 đặc) thu được hỗn hợp E gồm este, ancol dư và axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn E cần dùng 1,35 mol O2, thu được sản phẩm cháy gồm 1,15 mol CO2 và 0,95 mol H2O. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 60%. B. 70%. C. 80%. D. 75%.

Câu 35: Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp X gồm Fe và Cu như sau

(1) cho X vào bình chứa lượng dư O2 nung nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) cho X vào lượng dư HNO3 đặc, nguội.

(3) cho X vào một lượng dư dung dịch HCl có mặt O2 dư.

(4) cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm mà cả Fe và Cu đều bị oxi hóa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 36: X là mt α amino axit có mạch cacbon không nhánh. Cho 0,01 mol X phản ng va đủ vi 100 ml dung dịch HCl 0,1M, sau đó cô cạn dung dch cn thn thì thu được 1,835 gam mui. Tên gi ca X là

A. valin. B. alanin. C. axit glutamic. D. lysin.

Câu 37: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6 B. 5 C. 7 D. 8

Câu 38: Hòa tan Na và Ba theo tỉ lệ mol 1:1 vào nước dư thu được dung dịch X và 0,672 lít H2 (đktc). Thêm m gam NaOH vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Thêm 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M vào dung dịch Y được kết tủa Z. Giá trị của m để khối lượng kết tủa Z bé nhất và khối lượng đó là

A. m 4 và 4,66 g B. m 4 và 3,495 g. C. m 3,2 và 4,66 g D. m3,2 và 3,495 g

Câu 39: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,78 mol B. 0,54 mol C. 0,44 mol D. 0,50 mol

Câu 40: Cho 2,76 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng chưng khô thì phần hơi chỉ có hơi nước, phần chất rắn còn lại chứa 2 muối của natri có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,18 gam Na2CO3, 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H­2O. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo phù hợp với X

A. 6 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 41: Cho dãy các cht: phenyl clorua, benzyl clorua, etylmetyl ete, mantozơ, tinh bt, nilon-6, poli(vinyl axetat), visco, protein, metylamoni clorua. S chất trong dãy tác dng được vi dung dch NaOH loãng, đun nóng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 8. B. 7. C. 6. D. 5.

Câu 42: Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau

(1) (X) + NaOH (dư) Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2018 1 (X1) + (X2) + (X3)

(2) (X2) + H2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2018 2 (X3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) (X1) + H2SO4 (loãng) Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Ninh Bình năm 2018 3 (Y) + Na2SO4

Công thức cấu tạo của chất Y

A. HOOC-CH2-CH2-COOH B. CH2=CH-COOH

C. HOOC-CH2-COOH D. HOOC-CH=CH-COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (chúng cấu tạo từ một loại aminoaxit mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH, tổng số nhóm –CO–NH– trong 2 phân tử XY là 5) với tỉ lệ số mol nX:nY=1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Tính m ?

A. 116,28 gam B. 110,28 gam C. 109,5 gam D. 104,28 gam

Câu 44: Cho phương trình hóa học

a FeSO4+ b KMnO4+ c NaHSO4→ x Fe2(SO4)3+ y K2SO4+ z MnSO4+ t Na2SO4+ u H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

với a,b,c,x,y,z,t,u là các số nguyên tối giản. Tổng hệ số của các chất trong phương trình hóa học trên là

A. 28. B. 52. C. 50. D. 46.

Câu 45: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m

A. 64,8. B. 72,0. C. 75,6. D. 90,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46: Nung m gam hỗn hp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 trong nh chân không đến khi phản ng xảy ra hoàn tn thì thu được chất rắn là Fe2O3 và 10,08 lít ( đktc) hỗn hợp ch gm hai khí. Nếu cho ½ hn hợp X tn tác dng vi dung dch H2SO4 loãng dư thì thu đưc ti đa bao nhiêu lít khí ( đktc, sản phm kh duy nhất là NO)

A. 2,80 lít. B. 5,60 lít. C. 1,68 lít. D. 2,24 t.

Câu 47: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Fe2O3 vào dung dch HI.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Cho Cu vào dung dch FeCl3.

(3) Cho dung dch HCl vào dung dch Fe(NO3)2.

(4) Sc khí SO2 vào dung dch KMnO4.

(5) Sc khí CO2 vào dung dch NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(6) Sc khí O2 vào dung dch KI.

Số thí nghiệm có phản ng oxi hóa kh xy ra là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 48: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 25. B. 15. C. 30 D. 20.

Câu 49: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X

A. 7,88 gam. B. 11,28 gam. C. 3,94 gam. D. 9,85 gam.

Câu 50: Cho dãy chất sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) ClH3N-CH2-COOH

(2) CH3COONH3-CH3

(3) H2N-CH2-CONH-CH2-COOH

(4) H2N-CH2-COO-CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) CH3-COO-C6H5

(6) m-HO-C6H4-CH2OH.

Có bao nhiêu chất trong dãy mà 1 mol chất đó có thể tác dụng tối đa 2 mol NaOH là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X () và Y () cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31 gam. Giá trị a:b gần nhất với

A. 0,76. B. 0,73. C. 0,81. D. 0,96.

Câu 52: X là hợp chất tạo từ axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở với hai amin no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Trong phân tử X, cacbon chiếm 40% theo khối lượng. Cho một lượng X vào 100 ml dung dịch H2SO4 1,5M, thu được dung dịch Y chứa 36,3 gam chất tan. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m

A. 49,28. B. 42,94. C. 35,86. D. 43,38.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53: Cho Zn ti dư vào dung dch gm (HCl, 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO­). Sau khi kết thúc các phản ng thu được dung dch X cha m gam mui; 0,125 mol hn hp khí Y gm hai khí không u, trong đó có mt khí hóa nâu trong không khí. T khi ca Y so với H2 là 12,2. Giá tr ca m là

A. 49,775 B. 64,050. C. 57,975. D. 61,375.

Câu 54: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3, 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

A. 20,00% B. 66,67% C. 50,00% D. 33,33%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 55: Có các chất lỏng sau: benzen (A), ancol benzylic (B), anisol hay metyl phenylete (C), benzanđehit (D) và axit benzoic (E). Sắp xếp các chất trên theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi là

A. (C), (D), (B), (A), (E) B. (A), (B), (C), (D), (E)

C. (A), (C), (D), (B), (E) D. (E), (A), (B), (D), (C)

Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 64/205 về khối lượng) tan hết vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí (đktc), trong đó về thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20. B. 24. C. 22. D. 19.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)-THÍ SINH LÀM BÀI VÀO TỜ GIẤY THI

Câu 1 (2,0 điểm):

1. Cho 9,2 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam Ag.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định công thức cấu tạo của X.

2. Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau

C6H8O4(A) + NaOH (X) + (Y) + (Z)

(X) + H2SO4 (E) + Na2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Y) + H2SO4 (F) + Na2SO4

(F) (R) + H2O

Cho biết E, Z đều có phản ứng tráng gương. R là axit có công thức C3H4O2.

Xác định CTCT có thể có của A và viết các phương trình phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. a) Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự tăng dần lực bazơ (không cần giải thích)

CH3-CH2-CH2NH2(1); CH2=CH-CH2NH2(2); p-CH3-C6H5NH2(3); Anilin(4); p-nitroanilin(5).

b) Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự giảm dần lực axit (không cần giải thích) phenol(A);C2H4(OH)2(B); C2H5OH (C); ClCH2COOH(D); HCOOH(E); CH3COOH(F).

Câu 2 (1,0 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có 500 ml dung dịch AlCl3 xM (dung dịch A). Thí nghiệm 1, cho từ từ 450 ml dung dịch NaOH yM vào 500ml dung dịch A sau phản ứng thu được 23,4 gam kết tủa. Thí nghiệm 2, cho từ từ 625 ml dung dịch NaOH yM vào 500ml dung dịch A. Sau phản ứng thu được 27,3 gam kết tủa. Tính x và y?

Câu 3 (1,5 điểm):

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, mạch hở (trong phân tử mỗi chất chỉ chứa nhóm chức este) bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được 12,3 gam muối khan Y của một axit hữu cơ và hỗn hợp Z gồm 2 ancol (số nguyên tử C trong mỗi phân tử ancol không vượt quá 3 nguyên tử). Đốt cháy hoàn toàn muối Y trên, thu được 7,95 gam muối Na2CO3. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z trên, thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O.

Xác định công thức cấu tạo của 2 este.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 (1,5 điểm):

Hỗn hợp X gồm 3 chất đồng phân A, B, C mạch hở chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Đốt cháy 1 mol A cần 3 mol O2 ( đo cùng điều kiện). Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và hỗn hợp Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag và dung dịch Z’ chứa 2 chất hữu cơ. Điện phân dung dịch Z’ với điện cực trơ, có màng ngăn được hỗn hợp khí F bên Anot. Nung chất rắn Y với dung dịch NaOH dư được hỗn hợp khí G. Đun G với Ni xác tác được hỗn hợp F’ gồm 2 khí.

Xác định các khí có trong FF’.

———– HẾT ———-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh :……………………………………………….….Số báo danh:………………………………………….

Họ và tên, chữ ký: Cán bộ coi thi 1:…………………………………………………………………………………….

Cán bộ coi thi 2:…………………………………………………………………………………….

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

2017-2018

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *