Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Quảng Ninh năm 2022 bảng A

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Quảng Ninh năm 2022 bảng A thi ngày 21/12/2021

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH QUẢNG NINH

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM 2021

MÔN HÓA HOC: Bảng A

Ngày thi: 21/12/2021

Câu 1: 4 điểm

1. Cho các nguyên tử: 7N;14­Si; 15P:

a) Viết cấu hình electron, xác định vị trí ( ô; chu kì; nhóm); loại nguyên tố(kim loại; phi kim; khí hiếm)?

b) So sánh tính kim loại hoặc phi kim của các nguyên tố trên (nếu có), giải thích ngắn gọn?

c) Viết công thức cấu tạo hợp chất với hidro của các nguyên tố trên và sắp xếp độ phân cực của liên kết theo chiều giảm dần

2. Cho dung dịch HCOOH tác dụng với nước brom. Lúc đầu nồng độ của Br2 là 0,012 mol/l, sau 50 giây nồng độ là 0,0101 mol/l

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra?

b) Trong khoảng thời gian phản ứng trên, hãy tính

– Tốc độ trung bình của phản ứng xảy ra theo Br2

– Tốc độ trung bình tạo ra sản phẩm HBr

3. Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch chứa hỗn hợp KHSO4 và NaNO3. Hãy xác định sản phẩm và cân bằng phương trình hóa học của phản ứng xảy ratheo phương pháp thăng bằng electron ( xác định số oxi hóa, tìm chất oxi hóa, chất khử, viết và chỉ rõ qua trình nào là quá trình oxi hóa, quá trình khử), biết rằng các muối ở sản phẩm đều là các muối sunfat và N+5 chỉ bị khử về N+2

4. A và B là hai nguyên tố phi kim. A có hóa trị trong oxit cao nhất là a0, hóa trị trong hợp chất với hidro là aH, và a0 = aH. B có hóa trọ trong oxit cao nhất là b0, hóa trị trong hợp chất với hdro là bH và b0 = 7bH. A liên kết với B tạo ra hợp chất AxBy. Xác định x, y biết rằng A và B liên kết với nhau để có được cấu hình electron bền vững như khí hiếm.

Câu 2: 6 điểm

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ( nếu có) trong các trường hợp sau đây:

a) Cho natri nóng chảy vào bình đựng khí clo.

b) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch natriphotphat.

c) Cho dung dịch axit sunfuric loãng vào dung dịch natri thiosunfat ( Na2S2O3)

d) Cho từ từ đến dư dung dịch amoniac vào dung dịch nhôm clorua

2. Hãy viết phương trình hóa học của công đoạn hấp thụ SO3 khi sản xuất H2SO4 trong công nghiệp bằng phương pháp tiếp xúc

3. A Là một đơn chất halogen. Cho một lượng A tác dụng hết với magie thu được 26,41 gam muối . Cũng lượng A đó tác dụng hết với nhôm thu được 25,84 gam muối. nếu cho 5,6 gam sắt tác dụng hết với A thu được m gam muối.

a.Tìm đơn chất halogen

b. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính m?

4. Khi hòa tan hết 7,68 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) hoặc khi hòa tan hết 3,84 gam muối sunfua của kim loại này trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) đều sinh ra số mol khí SO2 như nhau.

a. Viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra

b. xác định kim loại M và công thức phân tử muối sunfua

5. Hòa tan hết 19,50 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào 490,00 gam dung dịch H2SO4 10,00% ( loãng) thu được 10,08 lít khí đo ở đktc và dung dịch Y. cho Cl2 dư vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng xảy ra và tính m?

6. Dung dịch X có các ion: 8 mol Na+; 2 mol Ca2+; 1 mol Mg2+; 9 mol Cl; 2 mol và x mol . Giả sử giá mua hóa chất là: 6500đồng/kg Na2CO3; 12800 đồng/kg Na3PO4. 12 H2O; 1600 đồng/kg NaOH; 2400 đồng/kg Ca(OH)2. Để loại bỏ hết ion Mg2+ và Ca2+ trong X dưới dạng kết tủa Mg(OH)2 hoặc Mg3(PO4)2 và CaCO3 hoặc Ca3(PO4)2 thì cần ít nhất bao nhiêu tiền?

Câu 3: 3,75 điểm

1. Nêu tác dụng của ancol etylic và glixerol trong một loại nước sát khuẩn phòng chống COVID-19

2. Đối với các phân tử polisaccarit, hãy cho biết:

a) Tên liên kết giữa các mắt xích.

b) Loại mạch polime

3. Bằng phương pháp hóa học ( nêu thuốc thử, cách làm, hiện tượng, viết phương trình hóa học), hãy phân biệt dung dịch fructozơ và dung dịch saccarozơ

4. Đốt nóng sợi dây đồng kim loại đã cuộn thành hình lò xo trên ngọn lửa đèn cồn đến khi ngọn lửa không còn màu xanh, dừng đốt, để nguội, rồi lại đốt nóng sợi dây đồng, sau đó nhúng nhanh vào cốc chứa 10ml cồn 960.

a) Nêu sự thay đổi màu của sợi dây đồng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra

b) Bỏ dây đồng ra khỏi cốc sau thí nghiệm ở trên, lấy toàn bộ phần dung dịch cho phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 8,64 gam Ag. Viết phương trình hóa học của phản ứng tráng bạc và tính hiệu suất của phản ứng oxi hóa ancol etylic thành andehit axetic. Biết rằng độ cồn là phần trăm thể tích của ancol etylic trong dung dịch ancol etylic và nước, ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,80 g/ml

Câu 4: 3 điểm

1. Hợp chất hữu cơ A có công thức cấu tạo như hình dưới đây. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi cho A tác dụng với:

a) Na dư

b) dung dịch NaHCO3

c) dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1: 1

d) dung dịch NaOH dư

2. Viết một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau

a) Thủy phân este trong môi trường axit tạo ra một axit đơn chức và một ancol đơn chức.

b) Este đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1: 2

c) Đốt cháy muối natri của axit cacboxylic thu được sản phẩm chỉ có hai chất là Na2CO3 và CO2

d) Este tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra sản phẩm chỉ có hai chất là H2O và CH3COONa

3. Cho dung dịch quỳ tím lần lượt vào ống nghiệm chứa anilin và ống nghiệm khác chứa benzylamin, thì chỉ có một ống nghiệm làm dung dịch quỳ tím chuyển sang màu xanh, đó là ống nghiệm chứa chất nào?

Viết phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau, biết rằng tỉ lệ số mol các chất tham gia phản ứng trên mỗi phương trình hóa học là 1: 1 và mỗi mũi tên chỉ xảy ra một phản ứng

Câu 5: 3,25 điểm

1. Hỗn hợp A gồm các hidrocacbon là chất khí ở điều kiện thường và đều có công thức đơn giản nhất CnH2n+1. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 18,5. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính thể tích khí CO2 (đơ ở đktc) thu được khi đốt cháy 14,8 gam A

2. Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức. Cho 31,100 gam E tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được sản phẩm có hai muối và hai ancol no, đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng, khối lượng hai ancol là 16,500 gam. Khi đốt cháy hoàn toàn 31,100 gam E thì cần 1,905 mol O2, thu được H2O và 1,540 mol CO2. Biết rằng 31,100 gam E tác dụng được với tối đa 0,070 mol Br2 trong dung dịch. Tính phần trăm khối lượng các este có trong hỗn hợp E?

***** HẾT*****

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HSG TỈNH QUẢNG NINH 2021-2022

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment