0

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ – có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ – có đáp án

Trac nghiem ly thuyet hoa học huu co

Xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơ – có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5)

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5 mục tiêu 7 điểm)

 

Lý thuyết hóa học hữu cơ bao gồm 15 chuyên đề

Chuyên đề 1: Đặc điểm cấu tạo, công thức tổng quáy, danh pháp

Chuyên đề 2: Tính chất vật lý – so sánh nhiệt độ sôi

Chuyên đề 3: So sánh tính axit – bazơ

Chuyên đề 4: Tính chất hóa học của este và chất béo

Chuyên đề 5: Tính chất hóa học của cacbohiđrat

Chuyên đề 6: Tính chất hóa học của amin, muối amoni

Chuyên đề 7: Tổng hợp kiến thức về este – polime

Chuyên đề 8: Polime và vật liệu polime

Chuyên đề 9: Đồng phân

Chuyên đề 10: Tìm chất

Chuyên đề 11: Phân dạng câu hỏi tổng hợp

Chuyên đề 12: Đại cương về hữu cơ và hiđrocacbon

Chuyên đề 13: Ancol – phenol

Chuyên đề 14: Anđehit – axit cacboxylic

Chuyên đề 15: Đề luyện tổng hợp hữu cơ

 

Sau đây là link tải các chuyên đề (đáp án đã in đỏ)

Chuyên đề 1 – ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, CÔNG THỨC TỔNG QUÁT, DANH PHÁP – đáp án

Chuyên đề 2 – TÍNH CHẤT VẬT LÝ – SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI – đáp án

Chuyên đề 3 – SO SÁNH TÍNH AXIT, BAZƠ – đáp án

Chuyên đề 4 – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE VÀ CHẤT BÉO – đáp án

Chuyên đề 5 – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CACBOHIĐRAT – đáp án

Chuyên đề 6 – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AMIN, MUỐI AMONI – đáp án

Chuyên đề 7 – TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ ESTE…POLIME – đáp án

Chuyên đề 8 – POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME – đáp án

Chuyên đề 9 – ĐỒNG PHÂN – đáp án

Chuyên đề 10 – TÌM CHẤT – đáp án

Chuyên đề 11 – PHÂN DẠNG CÂU HỎI TỔNG HỢP – đáp án

Chuyên đề 12 – ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON – đáp án

Chuyên đề 13 – ANCOL – PHENOL – đáp án

Chuyên đề 14 – ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC – đáp án

Chuyên đề 15 – ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP HỮU CƠ – đáp án

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *