dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2012

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2012

S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút.

(Không kể thời gian giao đề)

Đề thi này có 02 trang

Câu 1: (5,0 điểm)

1.Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định 2 kim loại A và B. Cho biết số hiệu nguyên tử của một số nguyên tố: Na(z = 11), Mg(z = 12), Al(z = 13), K(z = 19), Ca(z = 20), Fe(z = 26), Cu(z = 29), Zn(z = 30).

b) Viết các phương trình phản ứng điều chế A từ muối cacbonat của A và điều chế B từ một oxit của B.

2. Viết các phương trình phản ứng (dạng ion thu gọn) xảy ra giữa các chất trong mỗi cặp chất sau:

(a) K và dung dịch Al2(SO4)3, (b) Fe(NO3)2 và dung dịch AgNO3,

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Ba(HSO3)2 và KHSO4, (d) NaAlO2 và dung dịch NH4NO3.

3.Phản ứng dưới đây đạt đến cân bằng ở 109 K với hằng số cân bằng Kp = 10:

C (r) + CO2 (k) 2CO (k)

a)Tính hàm lượng CO trong hỗn hợp cân bằng, biết áp suất chung của hệ là 1,5atm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b)Để có hàm lượng CO bằng 50% về thể tích thì áp suất chung là bao nhiêu?

4. Dung dịch bão hòa H2S có nồng độ 0,100 M. Hằng số axit của H2S: K1= 1,0 x 10-7 và K2 = 1,3 x 10-13.

a) Tính nồng độ ion sunfua trong dung dịch H2S 0,100 M khi điều chỉnh pH = 2,0.

b) Một dung dịch A chứa các cation Mn2+, Co2+ và Ag+ với nồng độ ban đầu của mỗi ion đều bằng 0,010 M. Hòa tan H2S vào A đến bão hòa và điều chỉnh pH = 2,0 thì ion nào tạo được kết tủa.

Cho: TMnS = 2,5 x 10-10 , TCoS = 4,0 x 10-21 , = 6,3 x 10-50

Câu 2: (3,0 điểm)

1. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit của các hợp chất sau (có giải thích):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CH2NH2 ; CH3CH2COOH ; CH3CH2CH(CH3)OH ; CH3CHBrCOOH.

2. Từ rượu etylic và các hóa chất cần thiết viết sơ đồ phản ứng hóa học điều chế, axit butanoic, polietyl metacrylat.

Câu 3: (3,0 điểm)

Cho hỗn hợp X gồm muối FeCO3 và FeS2 tác dụng với dung dịch axit HNO3 63% (khối lượng riêng 1,44 gam/ml) thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch A, phản ứng xảy ra theo các phương trình sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

FeCO3 + HNO3 muối M + CO2 + NO2 + H2O (1)

FeS2 + HNO3 muối M + H2SO4 + NO2 + H2O (2)

Tỉ khối của khí Y đối với oxi bằng 1,425. Để phản ứng vừa hết với các chất trong dung dịch A cần dùng 540 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Lọc lấy kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi, được 7,568 gam chất rắn (BaSO4 coi như không bị nhiệt phân). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

 1. M là muối gì? Hoàn thành các phương trình phản ứng (1) và (2).

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 2. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp X.

 3. Xác định thể tích dung dịch HNO3 đã dùng (giải thiết HNO3 không bị bay hơi trong quá trình phản ứng).

Câu 4: (2,0 điểm)

Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại Mg, Zn, Al. Khi hoà tan hết 7,539g A vào 1 lít dung dịch HNO3 thu được 1 lít dung dịch B và hỗn hợp khí D gồm NO và N2O. Thu khí D vào bình dung tích 3,20 lít có chứa sẵn N2 ở 00C và 0,23 atm thì nhiệt độ trong bình tăng lên đến 27,30C, áp suất tăng lên đến 1,10 atm, khối lượng bình tăng thêm 3,720 g.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nếu cho 7,539 g A vào 1lít dung dịch KOH 2M thì sau khi kết thúc phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 5,718 g.

Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A.

Câu 5: (3,5 điểm)

Chia 3,584 lít hỗn hợp Y (ở đktc) gồm một ankan (A), một anken (B) và một ankin (C) thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thấy thể tích hỗn hợp giảm 12,5% và thu được 1,47 gam kết tủa. Phần 2 cho qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 2,22 gam và có 13,6 gam brom đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn khí ra khỏi bình brom rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 2,955 gam kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định công thức cấu tạo A, B và C.

 1. Từ A viết dãy chuyển hóa (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế 1,1-dibrompropan và 2,2-dibrompropan.

c) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho C tác dụng với dung dịch KMnO4 trong môi trường axit (H2SO4) có đun nóng.

Câu 6: (3,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam một hợp chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí CO2, H2O, HCl. Dẫn hỗn hợp khí này vào bình đựng dung dịch AgNO3 dư có mặt HNO3 ở 00C thu được 5,74 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch AgNO3 tăng thêm 2,54 gam. Khí thoát ra khỏi bình AgNO3 dẫn vào 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy xuất hiện kết tủa, lọc bỏ kết tủa, dung dịch còn lại đem tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư lại thấy xuất hiện thêm kết tủa, tổng lượng kết tủa ở hai thí nghiệm là 13,49 gam.

a) Tìm công thức phân tử của X, biết MX< 230 gam/mol.

b) A, B, D là các đồng phân của X thỏa mãn điều kiện sau:

43 gam A + NaOH dư 12,4 gam C2H4(OH)2 + 0,4 mol muối A1 + NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B + NaOH dư Muối B1 + CH3CHO + NaCl + H2O

D + NaOH dư Muối D1 + CH3COONa + NaCl + H2O

Lập luận tìm công thức cấu tạo của A, B, D. Biết A, B có cấu trúc đối xứng. D làm đỏ giấy quỳ ẩm.

———————–HẾT———————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ TH CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012

MÔN: HÓA HỌC

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điểm

Câu 1(4,5 điểm 1. 1 , 2. 1,. 3. 1,1; 4.1,5)

1. Xác định kim loại A, B

Gọi số proton, notron, electron trong các nguyên tử A, B tương ứng là PA, NA , EA và Pb, NB, EB

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong nt PA = EA , PB = EB ta có pt

2(PA+PB) +(NA+NB) = 142

2(PA+PB) -(NA+NB) = 42

2PB-2PA = 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy PA = 20 , PB = 26; ZA = 20 , ZB = 26; A là Ca, B là Fe

điều chế CaCO3 +2HCl CaCl2 + H2O + CO2

CaCl2 (dpnc) Ca + Cl2

Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

 1. Các phương trình phản ứng :

   1. K + H2O K+ + OH + 1/2H2

Al3+ + 3OH Al(OH)3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Al(OH)3 + OH AlO2 + 2H2O

   1. Fe2+ + Ag+ Fe3+ + Ag

   2. HSO3 + H+ H2O + SO2

Ba2+ + SO42- BaSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
   1. NH4+ + AlO2+ H2O

NH3+Al(OH)3

3.

C + CO2 2CO n

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[ ] (1 – x) 2x 1 + x (mol)

Ta có: = 10

x = 0,79

Vậy hỗn hợp cân bằng chứa 2.0,79 = 1,58 mol CO (88,27%) và 1 – 0,79 = 0,21 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CO2 (11,73%)

(b) Từ P = 20 atm.

4. 1,5

a) TÝnh nång ®é ion S2– trong dung dÞch H2S 0,100 M; pH = 2,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH2S = [H2S] = 0,1 M H2S (k) H2S (aq)

[H2S] = 10-1 H2S (aq) H+ + HS K1 = 1,0 x 10-7

[H+] = 10-2 HS H+ + S2- K2 = 1,3 x 10-13

H2S (aq) 2H+ + S2- K = = Kl. K2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[S2- ] = 1,3 x 10-20 x = 1,3 x 10-20 x = 1,3 x 10-17 (M)

b)

[Mn2+] [S2- ] = 10-2 x 1,3 x 10-17 = 1,3 x 10-19 < TMnS = 2,5 x 10-10 kh«ng cã kÕt tña

[Co2+] [ S2- ] = 10-2 x 1,3 x 10-17 = 1,3 x 10-19 > TCoS = 4,0 x 10-21 t¹o kÕt tña CoS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[Ag+]2[S2- ] = (10-2)2x 1,3 x 10-17 = 1,3 x 10–21 > TAg2S = 6,3 x 10-50 t¹o kÕt tña Ag2S

4,5

1,0

0,125.8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,5

0,125.7

0,25

1.0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

1,5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

Câu 2 (3,0)

1. So s¸nh tÝnh axit lµ so s¸nh kh¶ n¨ng ph©n li cho proton H+, kh¶ n¨ng nµy tïy thuéc vµo liªn kÕt H–X– vµ ¶nh h­ëng cña c¸c nhãm liªn kÕt víi –X– cña chÊt. NÕu c¸c nhãm liªn kÕt vµ b¶n chÊt cña X lµm cho liªn kÕt H–X– kÐm bÒn, dÔ bÞ c¾t ®øt th× H trë nªn linh ®éng, kh¶ n¨ng ph©n li cho proton cµng dÔ (tÝnh axit cµng m¹nh). Tr×nh tù t¨ng dÇn tÝnh axit cña c¸c hîp chÊt:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A B C D

Gi¶i thÝch:

TÝnh axit cña A yÕu nhÊt v×:

So s¸nh vÒ ®é ©m ®iÖn cña nguyªn tö X trong liªn kÕt H-X- ; ®é ©m ®iÖn cña oxi lín h¬n nit¬ nªn liªn kÕt -O-H ph©n cùc m¹nh h¬n liªn kÕt > N-H, hi®ro trong A kÐm linh ®éng h¬n hi®ro trong c¸c hîp chÊt kh¸c trong d·y trªn nªn A cã tÝnh axit yÕu nhÊt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TÝnh axit cña B, C, D:

ChÊt C vµ D cã hiÖu øng -C cña nhãm cacbonyl lµm O-H ph©n cùc m¹nh, ®ång thêi hiÖu øng liªn hîp p-pi gióp gi¶i táa ®iÖn tÝch ©m cña ion cacboxylat. ChÊt B cã gèc sec-butyl ®Èy e (+I) lµm gi¶m sù ph©n cùc cña liªn kÕt O–H trong B nªn hi®ro kÐm linh ®éng. C vµ D cã tÝnh axit m¹nh h¬n B.

TÝnh axit cña D m¹nh h¬n C v×:

D cã nguyªn tö brom hót electron (-I) lµm cho hi®ro cña nhãm OH cµng linh ®éng, nªn cã tÝnh axit m¹nh h¬n C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. CH3CH2OH

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2012 1

Câu 3 ( 3,0)

 1. Các phương trình phản ứng:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

FeCO3 + 4HNO3 Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O (1)

x 4x x x x

FeS2 + 18HNO3 Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O (2)

y 18y y 2y 15y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Dung dịch A có thể gồm: HNO3 dư (z mol); H2SO4 (2y mol); Fe(NO3)3 (x+y)mol ; Ba(OH)2

2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 +2H2O (3)

z z/2

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2y 2y 2y

2Fe(NO3)3 + 3 Ba(OH)2 = 2Fe(OH)3 + 3Ba(NO3)2 (5)

x+y 3(x+y)/2 x +y

Nung kết tủa: 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O (6)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x+y (x+y)/2

Theo cácpư (1), (2) hỗn hợp khí Y gồm : x mol CO2 và (x+15y) mol NO2

(7)

Theo các phản ứng 4,5,6: Khối lượng chất rắn = khối lượng Fe2O3 + KL BaSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=1/2 (x+y)160 + 2y .233 = 7,568

80x + 546y = 7,568 (8)

Giải r ta được: x= 0,04; y = 0,008

Khối lượng các chất trong hỗn hợp X là: FeCO3 = 0,04. 116 = 4,64 (g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

FeS2 = 0,008 . 120 = 0,96 (g)

3. Thể tích dung dịch HNO3: (9)

Thay x, y vào ta có z = 0,04

= 4x +18y + z = 4.0,04+ 18.0,008+0,04 = 0,344 (mol)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khối lượng dd HNO3 = 0,344.100. 63/63= 34,4 (g)

Thể tích dung dịch HNO3 =34,4/1,44= 23,89 (ml)

3,0

1.5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,25.4

1,5

0,25.4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

3,0

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,5

0.75

0,75

1,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,25

0,25

Câu 4.(2,0)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giả sử trong 7,539 A có ( Mg: x mol; Zn: y mol; Al: z mol)

– Phương trình hoà tan:

3M + 4n HNO3 3M (NO3)n + nNO + 2nH2O (1)

8M + 10n HNO3 8 M(NO3)n + nN2O + 5n H2O (2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

với Mg: n = 2, Zn: n = 2, Al: n = 3 ( có thể viết từng phản ứng riêng biệt)

– Tính tổng số mol hỗn hợp khí C:

Nếu đưa toàn bộ bình khí (chứa hỗn hợp C và N2) về 00C thì áp suất khí là:

p tổng =

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

pc = 1 atm – 0,23 atm = 0,77 atm

nc =

+ Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp C:

0,11 mol C NO : a mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3,720 g N2O: b mol

a + b = 0,11 mol a = 0,08 mol NO

30 a + 44 b = 3,720g b = 0,03 mol N2O

+ Số electron do NO3 nhận từ hỗn hợp A:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NO3 + 3e NO

0,24 mol 0,08 mol 0,24 + 0,24 = 0,48 mol electron

2NO3 + 8e N2O

0,24 mol 0,03 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Số electron do A nhường:

2x + 2y + 3z = 0,48 (mol electron )

+ Khi cho 7,539 A vào 1 lít dung dịch KOH 2M

Zn + 2KOH K2ZnO2 + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2Al + 2KOH + 2H2O 2KAlO2 + 3H2

+ Biện luận dư KOH:

nAl < nZn <

nKOH = 2 mol > 0,28 mol dư KOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Độ giảm khối lượng dung dịch:

y (65,38 – 2,016) + z (26,98 -3,024) = 5,718

+ Từ đó có hệ phương trình đại số:

24,30 x + 65,38 y + 26,98 z = 7,539 (g) x = 0,06 mol Mg

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2x + 2y + 3z = 0,48 (mol e) y = 0,06 mol Zn

63,364 y + 23, 956 z = 5,718 (g) z = 0,08 mol Al

Thành phần khối lượng A:

Mg : 0,06 mol x 24,30g/ mol = 1,458g 19,34 %

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Zn : 0,06 mol x 65, 38 g/mol = 3,9228 52, 03 %

Al : 0,08 mol x 26,98 g/mol = 2,1584g 28,63 %

2,0

0.5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

0,5

Câu 5 (3,5)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Trong một phần, ta có: . Dung dịch AgNO3/NH3 chỉ hấp thụ ankin, đặt công thức ankin là RC≡CH (giả sử không phải là C2H2).

RC≡CH + AgNO3 + NH3 RC≡CAg + NH4NO3 (1)

(R + 132)0,01 = 1,47

R = 15 (CH3-), công thức của ankin là CH3C≡CH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch brom hấp thụ anken (CnH2n) và ankin

CnH2n + Br2 CnH2nBr2 (2)

C3H4 + 2Br2 C3H4Br4 (3)

,

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ n = 2, công thức của anken là CH2=CH2.

Khí ra khỏi bình brom là ankan (CmH2m+2),

CmH2m+2 + nCO2 + (n+1)H2O (4)

CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O (5)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ (4): , công thức ankan là CH3CH2CH3.

  1. Điều chế:

  1. Phản ứng của C:

5CH3C≡CH + 8KMnO4 + 12H2SO4 5CH3COOH + 5CO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ 8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O

3,5

2,0

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

1,0

0,125.4

2.0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

Câu 5: (3,5)

-X+ O2 CO2, H2O, HCl. Vậy X chưa các nguyên tố C,H,O. Cho hỗn hợp CO2, H2O, HCl qua dung dịch AgNO3 thì HCl, H2O được giữ lại.

AgNO3 + HCl AgCl + HNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số mol HCl = Số mol kết tủa = 5,74:143,5 = 0,04 mol

KL H2O + Kl HCl = 2,54 nên số mol H2O = (2,54 – 0,04×36,5):18 = 0,06

Khí thoát ra khỏi bình là CO2 cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thấy có tạo ra kết tủa do các phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch nước lọc tác dụng với Ba(OH)2 dư lại thấy có kết tủa chửng tỏ có Ca(HCO3)2

2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 (2)

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + CaCO3 + H2O (3)

Gọi a và b là số mol CO2 tham gia các phản ứng (1) và (2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy số mol Ca(OH)2 = a + b/2 = 0,02×5 = 0,1

Khối lượng kết tủa là

KL CaCO3 + KL BaCO3 = (a+b/2)100 + b/2×197 = 13,94

a= 0,08 và b= 0,04 và tổng số mol khí CO2 = 0,12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số mol H = 2 số mol H2O + số mol HCl = 2×0,06 + 0,04 = 0,16

Số mol Cl = số mol HCl = 0,04

Số mol O = [4,3 – ( 0,12×12 + 0,16×1+ 0,04×35,5)] : 16 = 0,08

C: H: O: Cl = 0,12: 0,16: 0,08: 0,04 = 3:4:2:1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức nguyên của X là : (C3H4ClO2)n

MX = 107,5n < 230 nên n < 2,14

Vậy n=1 và n=2 n=1: X laø C3H4ClO2 (loaïi)

n =2: X laø C6H8Cl2O4 ( nhaän )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3,5

0,5

0,25.4

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Số mol A = 43: 215 = 0,2 mol

Số mol C2H4(OH)2 = 0,2 mol và số mol A1 = 0,4 mol

Số mol A : Số mol C2H4(OH)2: số mol A1 = 0,2:0,2:0,4 = 1:1:2

Vậy A có thể là este của C2H4(OH)2 và một axít hoặc A có một gốc rượu là là -O-CH2-CH2-Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức cấu tạo của A có thể là

CH2 OOC-CH2Cl

+ 4NaOH 2CH2OH-COONa + C2H4(OH)2 + 2NaCl

CH2 OOC-CH2Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoaëc CH2Cl -COO-CH2-COO-CH2-CH2Cl

CH2Cl -COO-CH2-COO-CH2-CH2Cl + 4NaOH C2H4(OH)2

+2 CH2OH-COONa + 2NaCl

– B + NaOH B1 + CH3CHO + NaCl + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B là este no nên không thể chứa gốc -CH=CH2 để tạo ra CH3-CHO nên muốn có CH3-CHO thì B có gốc rượu là -O-CHCl-CH3

Do phản ứng chỉ sinh ra một muối nên B là một một muối thuộc 1 điaxit

CTCT của B là

COO-CHClCH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ 4NaOH (COONa)2 + 2CH3-CHO + 2H2O

COO-CHClCH3 + 2NaCl

– D + NaOH D + CH3COONa + NaCl + H2O

Và D làm đỏ giấy quì ẩm nên D là tạp chức este và axit khi thuỷ phân tạo rượu không bền có dạng CH3C(OH)3 công thức cấu tạo của D là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(CH2)(COOH)COO-CCl2-CH3 + 5NaOH (CH2COONa)2 + CH3COONa + H2O + 2NaCl

0,25

0,25.4

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

[H12].[TUYENQUANG].[2011-2012].[VH]

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *