dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2011

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2011

S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút.

(Không kể thời gian giao đề)

Đề thi này có 02 trang

Câu 1: (4,5 điểm)

1. Một hợp chất Y có dạng AB3, tổng số hạt proton trong phân tử là 40. Trong thành phần hạt nhân của A cũng như B đều có số hạt proton bằng số hạt notron. A thuộc chu kỳ 3 bảng hệ thống tuần hoàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Hãy xác định tên gọi của A, B.

b) Cho biết tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất AB3 (viết phương trình phản ứng minh họa).

2. Dung dịch A gồm các chất tan FeCl3, AlCl3, NH4Cl và CuCl2 (nồng độ mỗi chất xấp xỉ 0,1M).

a) Dung dịch A có phản ứng axit, bazơ, trung tính? Tại sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Cho H2S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hòa thì thu được kết tủa và dung dịch B. Hãy cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.

c) Thêm dần NH3 vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra­? Viết các phương trình phản ứng ion để giải thích.

Câu 2: (2,0 điểm)

Cho cân bằng sau: H2 (k) + Br2(k) 2 HBr (k) (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Khi khảo sát phản ứng tại hai nhiệt độ T1 và T2 mà T1<T2, thấy hằng số cân bằng hóa học (cbhh) theo nồng độ có trị số tương ứng là K1, K2 mà K1>K2. Phản ứng này tỏa nhiệt hay thu nhiệt. Giải thích.

b) Tại nhiệt độ 10240C, phản ứng (1) có K= 1,6.105. Hãy tính trị số hằng số cbhh của phản ứng:

1/2 H2 (k) + 1/2 Br2 (k) HBr (k) ở tại nhiệt độ này. Sự thay đổi trị số hằng số cbhh đó có ý

nghĩa hóa học hay không, giải thích.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Cho một lượng HBr nguyên chất vào bình kín có thể tích cố định rồi đưa nhiệt độ tới 10240C. Hãy tính tỷ lệ HBr bị phân hủy tại 10240C (theo phương trình (1)). Cho nhận xét về kết quả đó.

Câu 3:(3,5 điểm)

1. Trộn ba dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M, HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dung dịch A cho tác dụng với một dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29 M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau khi tác dụng với 300 ml dung dịch A được dung dịch có pH= 2.

2. Cho 12,45 gam hỗn hợp A gồm kim loại M có hóa trị II và nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lít hỗn hợp 2 khí (N2O, N2) có tỷ khối hơi đối với hidro bằng 18,8 và dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,448 lít khí NH3. Xác định kim loại M và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. Biết nA = 0,25 mol, các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 (4,5 điểm)

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

CH4→A A1 A2 Phenol A3 A4 A5 Tơnilon 6,6

2. Sắp xếp (có giải thích) theo trình tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) (CH3)4C b) CH3(CH2)2CH3 c) (CH3)2CHCH(CH3)2 d) CH3(CH2)3CH2OH

(A) (B) (C) (D)

e)(CH3)2C(OH)CH2CH3.(E).

3. Sắp xếp (có giải thích) theo trình tự tăng dần tính axit của các chất trong dãy sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5 (2,5 điểm)

Hợp chất A (C18H18O2Br2) phản ứng được với dung dịch NaOH nóng. Cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất B (C9H9O2Br) và C(C9H11OBr).

Oxi hóa B hoặc C người ta đều thu được axit para-brom-benzoic.

Oxi hóa trong điều kiện thích hợp C chuyển thành B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ B thực hiện được chuyển hóa theo sơ đồ sau đây:

(D chứa 1 nguyên tử Clo trong phân tử, G có đồng phân Cis-trans. Các sản phẩm D, E, G, H đều là sản phẩm chính)

a) Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của B và C. Giải thích.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6 (3,0 điểm)

Cho hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu cơ mạch thẳng X và Y (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH, thu được một rượu đơn chức và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lượng rượu thu được cho tác dụng với natri dư, tạo ra 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) X, Y thuộc loại hợp chất gì.

b) Cho 10,28 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 8,48 gam muối. Mặt khác, đốt cháy 20,56 gam hỗn hợp A cần 28,224 lít oxi ở điều kiện tiêu chuẩn, thu được khí CO2 và 15,12 gam nước. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và tính phần trăm theo khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊNQUANG

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ TH CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011

MÔN: HÓA HỌC

Câu 1

1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định A, B: một nguyên tử sẽ có Z<13,33 và một nguyên tử sẽ có Z>13,33

A thuộc chu kỳ 3 nên có Z từ 11 đến 18; A có khả năng kết hợp được 3 nguyên tử B nên

-Nếu B hóa trị 1 thì A hóa trị 3 vậy A là Al có Z=13

ZA+3ZB = 40

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13+ 3ZB =40

3ZB =40-13; ZB = 40-13: 3 = 9 B là nguyên tố Be loại vì Be không thể kết hợp với Al tạo thành hợp chất AlBe3.

– Nếu B hóa trị 2 thì A có hóa trị 6 ; A là S có Z =16

ZA+3ZB = 40

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13+ 3ZB =40

3ZB = 24; ZB = 8<13,33 hợp lý B là nguyên tố oxi

Vậy hợp chất AB3 là SO3

b. SO3 là chất oxi hóa mạnh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SO3 + 2KI → K2SO3 +I2

3SO3 + 2NH3 → 3SO2 + N2+3H2O

2. Dung dÞch A cã ph¶n øng axit v×:

FeCl3 = Fe3+ + 3Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe3+ + H2O FeOH2+ + H+

AlCl3 = Al3+ + 3Cl

Al3+ + H2O AlOH2+ + H+

NH4Cl = NH4+ + Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NH4+ NH3 + H+

CuCl2 = Cu2+ + 2Cl

Cu2+ + H2O CuOH+ + H+

3.Cho H2S léi qua dd:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cu2+ + H2S = CuS + 2H+

2Fe3+ + H2S = Fe2+ + S + 2H+

V× vËy, trong kÕt tña cã: CuS vµ S

Trong dd B: Fe2+, Al3+, NH4+, H+, H2S, Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.Thªm NH3 cho ®Õn d­ sÏ cã c¸c ph¶n øng:

NH3 + H+ NH4+

H2S + 2NH3 = 2NH4+ + S2-

Fe2+ + S2- = FeS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Al3+ + 3NH3 + 3H2O = Al(OH)3 +3NH4

Cã thÓ viÕt: 2Al3+ + 3S2- + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S

H2S + 2NH3 2NH4+ + So

Nh­ vËy sÏ cã kÕt tña FeS (®en) vµ Al(OH)3 (tr¾ng).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4,5

1,5

0,254

0,25×2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0

0,125×8

1,0

0,25×4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0

0,125.4

0,5

Câu 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,0

a) Theo điều kiện của đề bài: ở T1 < T2 mà K1 > K2, nghĩa là khi nhiệt độ tăng cbhh lại chuyển dời sang trái. Vậy theo nguyên lí Lơ Satơlie, (1) là phản ứng toả nhiệt.

b) Phản ứng 1/2 H2 (k) + 1/2 Br2 (k) HBr (k) (b)

có hằng số cbhh đ­ợc kí hiệu là Kb. So sánh hệ số các chất t­ơng ứng trong (b) này với (1) của đề bài, rõ ràng Kb = K 1/2 .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sự thay đổi đó của trị số hằng số cbhh hoàn toàn do thuần tuý làm toán chứ không có ý nghĩa hoá học. (Sự thay đổi của hằng số cbhh nh­ dã đ­ợc xét ở a) trên đây mới có ý nghĩa hoá học).

c) Ta xét H2 (k) + Br2 (k) 2 HBr (k) (1)

Số mol ban đầu 0 0 n

Số mol ở cbhh (1/2) nα (1/2) nα n – nα

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Với α là tỉ lệ HBr bị phân huỷ mà ta cần tính. Chú ýđiều kiện: 0 < α < 1 ( *)

Vì phản ứng (1) có Δn = 0 nên biểu thức của hằng số cbhh K biểu thị đ­ợc theo số mol các chất tại cbhh:

K = [n (1 -α )]2/[(1/2) nα ´ (1/2) nα] = [2(1 -α )]22 hay

K1/2 = [2 (1 – α )]/α2 α (2.102 + 1) = 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi coi 2.102 >> 1, ta đ­ợc α ~ 1/2.102 ~ 0,005. Kết quả này thoả mãn điều kiện: 0 < α < 1 (*).

Vậy tỉ lệ HBr bị phân huỷ thành H2 và Br2 tại 10240 C là α ~ 0,005 hay 0,5%. Tỉ lệ này rất nhỏ, nghĩa là HBr rất bền, khó bị phân huỷ, mặc dù phản ứng (1) đ­ược thực hiện ở nhiệt độ rất cao, 10240 C. Đó là sự thể hiện của phản ứng (1) có trị số của hằng số cbhh khá lớn, tới 1,6.105 tại nhiệt độ này. Số liệu trên cho thấy phản ứng thuận trong phản ứng thuận nghịch (1) xảy ra khá dễ dàng tại nhiệt độ đó. Tất nhiên phản ứng nghịch, tức là sự phân huỷ HBr xảy ra khó khăn.

0,25

0,25×2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,25

0,5

Câu 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Trong 300 ml dung dịch A có . Gọi V là thể tích dung dịch B

= 0,49 mol; Khi trộn A với B có phản ứng H+ + OH = H2O

Dung dịch thu được có pH = 2

2. Theo đầu bài cho B tác dụng với NaOH dư thu được NH3, như vậy Al tác dụng với HNO3 cho N2O, N2 và cả NH4NO3. ta có pt

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

10Al + 36HNO3 = 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

8Al + 30HNO3 = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

4M + 10HNO3 = 4M(NO3)2 + N2O + 5H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5M + 12HNO3 = 5M(NO3)2 + N2 + 6H2O

4M + 10HNO3 = 4M(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

3NaOH + Al(NO3)3 = Al(OH)3 +3NaNO3

Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2↓ + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NaOH + M(NO3)2 = M(OH)2↓ + 2NaNO3

NaOH + NH4NO3 = NH3 + H2O + NaNO3

Có thể có phản ứng M(OH)2 + 2NaOH = Na2MO2 + 2H2O

gọi số mol Al là a, số mol M là b, số mol N2O là x, N2 là y ta có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a + b = 0,25

27a + bM = 12,45

và cặp

x + y = 0,05

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x= 0,03; y= 0,02

Áp dụng DLBTe ta có:

Al-3e → Al3+

a 3a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

M-2e → M2+

b 2b

2N5+ +8e = 2N; 2N5+ +10e = N2

8x x 10y y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N5+ + 8e = N3+trong(NH4NO3)

8. 0,02 0,02

tổng e nhường = e nhận nên : 3a+2b=8.0,03+ 10.0,02+ 8.0,02→ a= 0,1; b= 0,15

Thay b= 0,15 và giải hệ ban đầu M=65 M là Zn; mAl= 2,7g; mzn=9,75g.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3,5

1,0

0,25×4

2,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10×0,15=1,5

0,5

0,5

Câu 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. CH4

C6H5Cl + NaOH C6H5OH + NaCl

C6H5OH + 3H2 C6H11OH

-C6H11OH + CuO C6H10O ( Xeton) + H2O + CuO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C6H10O + KMnO4 + H+ HOOC-(CH2)4-COOH + K+ + Mn2+ + H2O

n HOOC-(CH2)4-COOH + nNH2 -(CH2)6-NH2

(-OC-(CH2)4-CONH -(CH2)6-NH-)n + 2nH2O

ghi điều kiện phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Trình tự tăng dần nhiệt độ sôi

(CH3)4C < (CH3)2CHCH(CH3)2 < CH3(CH2)4CH3 < (CH3)C(OH)CH2CH3 < CH3(CH2)3CH2OH

– Các yếu tố làm ảnh hưởng đến nhiêt độ sôi gồm: liên kết hidro, phân tử khối và điện tích bề mặt, momen lưỡng cực. Do đó, trừ neopentan ra thì 4 chất còn lại có phân tử khối giống nhau. neopentan nhẹ nhất, có cấu trúc khối cầu và lực hút vandevan nhỏ nhất nên có nhiệt độ sôi thấp nhất.

– n-Hexan và 2,3-dimetylbutan không có liên kết hidro vì vậy chúng sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn, có độ phân nhánh lớn hơn và có điện tích mặt bé hơn nên nhiệt độ sôi nhỏ hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Hai hợp chất còn lại có chứa liên kết hidro và 1-pentanol có điện tích lớn hơn, có lực vandevan lớn hơn nên nhiệt độ sôi lớn nhất. Do đó ta có trình tự sắp xếp như sau

neopentan<2,3-dimetylbutan<n-hexan<2-metyl-2-butanol<1-pentanol.

3. Trình tự tăng dần tính axit

Phân tử có -I1 <-I2 nên (C) có tính axit mạnh hơn (D).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A và B đều có chứa N tính axit mạnh hơn D và C.

A có liên kết hidro nội phân tử làm giảm tính axit so với B.

4,5

2,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25.8

1,5

0,5

1,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0

0,5

0,5

Câu 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Theo đầu bài: Các chất đều có chứa vòng benzen, liên kết trực tiếp với vòng có Brom

  • Mạch hidrocacbon chứa nhóm chức (A: -COO; B: -COOH; C: -OH).

  • Theo s¬ ®å chuyÓn ho¸ ®· cho ta thÊy trong cÊu t¹o G ch­a cã liªn kÕt ®«i C=C G kh«ng cã ®ång ph©n cis-trans.

VËy c«ng thøc cÊu t¹o:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A: p-Br-C6H4-(CH2)2-COO-(CH2)3-C6H4-Br-p

B: p-Br-C6H4-CH2-CH2-COOH

C: p-Br-C6H4-(CH­2)3-OH

D: p-Br-C6H4-CH-CH2-COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cl

E: p-Br-C6H4-CH-CH2-COONa

OH

G: p-Br-C6H4-CH-CH2-COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

OH

H: p-Br-C6H4-CH=CH-COOH (cã ®ång ph©n cis-trans)

HoÆc A cã cÊu t¹o: p-Br-C6H4-CH-COO-CH2-CH-C6H4-Br-p

CH3 CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

®Ó cuèi cïng H cã cÊu t¹o: p-Br-C6H4-C-COOH vµ kh«ng cã ®ång ph©n cis-trans CH2

*ViÕt 4 ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: …

b)NhiÖt ®é nãng ch¶y cña B cao h¬n cña C v× liªn kÕt hi®ro gi÷a c¸c ph©n tö axit bÒn h¬n ë r­îu, ®ång thêi gi÷a 2 ph©n tö axit cã 2 liªn kÕt hi®ro kh¸ bÒn v÷ng.

2,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,125.8

0,125×4=0,5

0,5

Câu 6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định nhóm chức X, Y:

– giả sử hỗn hợp A gồm 1 axit (R-COOH): a mol và 1 este (R,-COOR1): b mol ta có:

R-COOH + NaOH → R,-COONa + H2O (1)

a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

R,-COOR1+ NaOH → R,-COONa + R1OH (2)

b b

R1OH+ Na → R1ONa + 1/2H2 (1)

b 0,1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo 2, 3 ta có b=0,2 mol nên a+b = nNaOH đã tham gia phản ứng = 0,2 mol như vậy a= 0. Điều vô lý, giải thiết sai loại.

– Hỗn hợp A gồm 2 este

R-COOR1 và R,-COOR1) trong đó R,=R+CH2)

Gọi CTPT chung của 2 este là . x là số mol 2 este có trong 20,56 gam este ta có pt: +

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2011 1

(12n+ m + 32)x =20,56

= 15.12/18 = 0,84

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải hệ ta được: x= 0,2; n= 5,2 ; m =8,4 Vậy 5<n<6 và 8<m< 10

Phù hợp X = C5H8O2 ; Y= C6H10O2

b. Trong 10,28 gam A có 0,2 . 10,28/20,56 = 0,1 mol este

gọi a, b, là số mol X và Y ta có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi A+ NaOH thì:

(R + 67)a + (R,+67)b = 8,48

Ra + R,b + 67(a+b) -8,48

a+b =0,1 → Ra +R,b = 1,780

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

R(0,1-b)+ R,b =1,78 vì 0<b<1 nên 1,78-0,1R>0

do đó: R<17,8 vậy R: CH3

CTCT của X: CH3COOC2H5 ; Y: CH3– CH2COOC3H5

%mX: 77,82% ; %mY: 22,18%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3,0

1,0

0,25.4

1,0

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,0

0,5.2

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[H12].[TUYENQUANG].[2010-2011].[VH]

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *