dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Năm học: 2016-2017; Môn thi: HOÁ HỌC

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề).

——–Đề thi này 02 trang——–

Họ tên thí sinh…………………………………………………………………..SBD:…………………………….

Câu 1: (3 điểm)

 1. Tổngsốhạtproton,nơtron,electrontronghainguyêntửkimloạiAvàBlà116,trongđótổngsốhạtmangđiệnnhiềuhơnsốhạtkhôngmangđiệnlà32.SốhạtmangđiệncủanguyêntửBnhiều hơn của nguyêntửA là30.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Xác định 2 kim loại A và B.

  2. Viết cấu hình electron của A, B và ion tương ứng của chúng.

  3. Trong phản ứng oxi hoá-khử, ion tương ứng của B thể hiện tính chất cơ bản là gì? Vì

sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. NguyêntốRlàmộtphikim.Tổngđạisốsốoxihóadươngcaonhấtvà2lầnsốoxihóaâmthấpnhất củaRlà+2. TổngsốprotonvànơtroncủaRnhỏhơn34.

  1. Xác định R.

  2. X là hợp chất khí của R với hiđro, Y là oxit của R có chứa 50% oxi về khối lượng. Xác định công thức phân tử của X và Y.

(Cho số thứ tự Z của các nguyên tố: H=1;O=8; Na=11; Mg=12; Al=13; S=16; Cl=17; Ca=20; Fe=26)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: (3 điểm)

 1. Cân bằngcác phản ứngoxi hóa khửsau bằngphươngpháp thăngbằngelectron.

  1. FeCu2S2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + CuSO4 + SO2 + H2O.

  2. C3H6 + KMnO4 + H2O → C3H8O2 + MnO2 + KOH.

 2. Đốtcháyhỗnhợpcacbonvàlưuhuỳnhtrongkhíoxi,thuđượchỗnhợpkhíAgồm3chấtkhí.DẫnkhíAquadungdịchNaOHdưthuđượcdungdịchBvàcómộtchấtkhíbayra(khíX).ChokhíX dư quahỗn hợpchứaCuOvàMgO nungnóngđến phảnứnghoàntoànthuđược chấtrắnDvàhỗnhợpkhíE.ChokhíE lộiquadungdịchCa(OH)2 thu được kết tủa F và dung dịch G. Thêm dung dịch KOH vào dung dịch G lại thấy kết tủa F xuất hiện; đun nóng dung dịch G cũng thấy xuất hiện kết tủa F.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hãy xác định thành phần các chất trong A, B, X, D, E, G, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

 1. Cn lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để pha thành 280 gam dung dịch CuSO4 16%?

Câu 3: (3 điểm)

 1. Viết phươngtrình phảnứngxảyra trongnhững trườnghợp sau:

  1. Cho KClO3 tác dụng với dung dịch HCl.

   SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  2. Ozon oxi hóa I trong môi trường trung tính.

  3. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.

  4. Sục Clo đến dư vào dung dịch FeSO4.

 2. Dung dịch A gồm: HCl 0,2M; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M và HClO4 0,3M. Dung dịch B gồm: KOH 0,3M; NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,15M. Cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để thu được dung dịch có pH = 13?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 3. Cho hỗn hợp gồm 26,88 gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 2M cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và chất rắn B. Lọc bỏ chất rắn B, cho dung dịch A phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thấy tách ra kết tủa D. Tính khối lượng kết tủa D.

Câu 4: (3 điểm)

 1. Dung dịch X chứa x mol CuSO4y mol FeSO4. Xét 2 thí nghiệm sau đây:

  muối.

  • Thí nghiệm 1: Thêm z mol Zn vào dung dịch X, sau phản ứng trong dung dịch có 3 muối.

   SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Thí nghiệm 2: Thêm 2z mol Zn vào dung dịch X, sau phản ứng trong dung dịch có 2

  1. Tìm mối liên hệ giữa x, y, z trong từng thí nghiệm trên.

  2. Nếu x = 0,14 mol; y = 0,16 mol và s mol Zn bng 0,18 mol. Tính khối lượng cht rn

   thu được sau phản ứng.

   SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
   1. Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Tính giá trị m.

   Câu 5: (4 điểm)

   1. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch và chất lỏng mất nhãn, riêng biệt gồm: NH4HCO3 (dung dịch), Ba(HCO3)2 (dung dịch), C6H5ONa (dung dịch), C6H6 (lỏng), C2H5OH (lỏng) và KAlO2 (dung dịch).

   Hãytrình bàycách nhậnbiếtcác dungdịchvàchất lỏngtrên bằngmột dungdịchchỉchứa một chấttan.

   1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

   Benzen A B C D E

   • Dùng công thức cấu tạo thu gọn, viết phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ trên.

   • So sánh giải thích tính axit của B, C, D, E.

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
   1. Cho m gam este đơn chức X đun nóng với dung dịch NaOH, sau phản ứng để trung hòa NaOH cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Chưng cất dung dịch sau trung hòa thu được 15,25 gam hỗn hợp muối khan hơi ancol Y. Dẫn toàn bộ Y qua CuO dư, nung nóng được anđehit R. Cho toàn bộ R tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam Ag. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

    1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

    2. Xác định công thức cấu tạo của X.

   Câu 6: (4 điểm)

   1. XácđịnhcácchấttừA1 → A9 và viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng) theo sơ đồ sau:

    SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A2 A4 →A5 →A1

   CaC2→A1

   A6→A2→A7 →A6→A8→A9→PVC

   1. Kếtquảphảnứnggiữa1,18gamaxitcacboxyliccómạchcacbonkhôngphânnhánhAvới0,46 gam kim loạikiềmM (vừa đủ)tạora224 mlkhí H2 (đktc).

    1. Tìm công thức cấu tạo của axit A tên kim loại kiềm M đã dùng.

    2. Viết sơ đồ phản ứng tạo ra axit A từ axetilen qua 3 chất trung gian.

   (Cho biết: H=1; C=12; N= 14; O= 16; Na=23; Mg=24; S=32; Cl=35,5; K=39; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108).

   SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   —HẾT—

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

[H12].[TUYENQUANG].[2016-2017].[VH]

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *