dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2020

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

TUYÊN QUANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINHGIỎI LỚP12 THPT CẤPTỈNH

Năm học: 2019-2020

Môn thi: HOÁ HỌC

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề).

——–Đề thi này 02 trang——–

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: (3,0 điểm)

1. Phân tử AB2 có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 69. Trong hai nguyên tử A và B đều có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Biết A và B là hai nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn và ZA <ZB.

a) Xác định công thức phân tử AB2

b) Xét cân bằng: 3AB2 (k) + H2O (l) 2HAB3 (dd) + AB (k). Cân bằng chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện: tăng áp suất, tăng nồng độ HAB3, thêm được khí AB2, thêm nước vào hệ ? (Cho số thứ tự của H =1, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Na =11, Mg = 12, Al = 13, S = 16,

Cl = 17).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi cho thêm một lượng nhỏ nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch H3PO4 và khuấy đều, sau đó nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch trên.

3. Có 5 ống nghiệm mất nhãn chứa 5 dung dịch sau: Ba(NO3)2, Na2CO3, MgCl2, K2SO4, Na3PO4. Hãy xác định tên hóa chất trong ống nghiệm theo thứ tự tự, biết rằng dung dịch 1 tạo kết tủa trắng với dung dịch 3; dung dịch 2 tạo kết tủa trắng với dung dịch 3 và 4; dung dịch 3 tạo kết tủa trắng với dung dịch 5; dung dịch 4 tạo kết tủa trắng với dung dịch 5 và kết tủa tạo ra từ dung dịch 2 với dung dịch 3 dễ bị nhiệt phân cho oxit kim loại.

Câu 2: (4,0 điểm)

1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết lâm lọ mất nhãn chứa các chất lỏng và dung dịch riêng biệt sau: etyl axetat; dung dịch anđehit axetic; dung dịch axit axetic; dung dịch glucozơ và dung dịch glixerol.

Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Tiến hành thí nghiệm xác định cácbon hidro trong Glucozơ như hình vẽ:

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2020 1

a) Cho biết hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học (nếu có).

b) Hãy đề nghị cách hấp thụ định lượng sản phẩm của thí nghiệm trên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Xác định chất phù hợp và viết phương trình phản ứng hóa học hoàn thành sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

A C

C2H4Br2

B C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

E F cao su clopropen

 

+H2O, Hg2+, 80oC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H

Câu 3: (3,0 điểm)

1. Cho 200 ml dung dịch A chứa đồng thời NaOH 0,1M  và Ba(OH)2 0,15 M vào 300 ml dung dịch B chứa đồng thời HNO3 0,2M và H2SO4 x M, sau phản ứng thu được dung dịch C có pH = 2 và m gam kết tủa. Xác định giá trị của x và m.

2. Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp x gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc) và thu được dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y. Kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 42 gam chất rắn.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Tìm V

Câu 4: (3,0 điểm)

Hòa tan hết 9,1 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn vào 500 ml dung dịch HNO3 4M thu được 0,448 lít khí N2 (đktc) và dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:

 Phần 1: Cô cạn thu được m gam chất rắn khan

 Phần 2: Cho dung dịch NaOH 2M vào đến khi thu được lượng kết tủa không đổi là 2,9 gam thấy tiêu tốn vừa hết 530 ml.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong X.

b) Tính giá trị của m

Câu 5: (5,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp X gồm etilen và CnH2n+2 cần dùng vừa đủ 23,4 lít khí oxi.  Sau phản ứng thu được 14,8 lít khí CO2. Biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

a) Xác định công thức phân tử của CnH2n+2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Cho sơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên là một phản ứng)

CnH2n+2 X1 CH3COOC2H5 X2 C2H4

Xác định X1 và X2. Viết phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ trên.

2. Hỗn hợp E chứa 3 este (đều mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức, hai este no, một este chứa một liên kết đôi C=C).  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 11,08 g hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và 19,52g hỗn hợp Z gồm 2 muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định công thức và khối lượng của các este trong hỗn hợp E.

Cho: H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Si = 28,09 ; Ca = 40 ; Cl = 35,5 ;

Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ag = 108;

Ghi chú: học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

—HẾT—

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

[H12].[TUYENQUANG].[2019-2020].[VH]

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *