dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2012

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 12 THPT NĂM HỌC: 2011 – 2012

MÔN: HÓA HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 22/11/2011

(Đề thi có 3 trang gồm 9 câu)

Câu I. (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Hợp chất ion MX được tạo bởi ion và. Biết tổng số các hạt cơ bản (p, n, e) trong MX là 84. Số proton và số nơtron trong các hạt nhân nguyên tử của M và X đều bằng nhau. Số khối của X lớn hơn số khối của M là 8.

a) Xác định công thức của MX.

b) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

2. Chất A mạch hở có công thức phân tử C7H8. Cho A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư được chất B kết tủa. Khối lượng phân tử của B lớn hơn của A là 214 đvC. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu II. (2 điểm)

1. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron.

a)

b)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Chất X có công thức phân tử . Từ X có hai biến hóa sau:

Biết: có mạch cacbon không phân nhánh và có nhóm amino () ở vị trí α. Xác định công thức cấu tạo của X và viết phương trình hóa học của các phản ứng theo hai biến hóa trên dưới dạng công thức cấu tạo.

Câu III. (2,5 điểm)

1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết E là ancol etylic; G là cao su buna và H là polime.

2. Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với các điện cực trơ, I = 9,65A. Khi thể tích các khí thoát ra ở cả hai điện cực đều bằng 1,12 lit (đktc) thì ngừng điện phân. Tính khối lượng kim loại thu được ở catot và thời gian điện phân.

Câu IV. (2,5 điểm)

1. Tính pH của dung dịch chứa đồng thời HCOOH 0,01M và HCOONa 0,001M. Cho biết .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hai hợp chất thơm A và B là đồng phân có công thức phân tử là . Hơi B có khối lượng riêng 5,44643 gam/lít (ở đktc). A có khả năng phản ứng với Na giải phóng H2 và có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. B phản ứng được với NaHCO3 giải phóng khí CO2.

a) Viết các công thức cấu tạo có thể có của A và B? Giải thích bằng phương trình hóa học?

b) Từ A có thể điều chế được hợp chất X có trong nhiều loại ong và este của nó được dùng làm dược liệu. Xác định công thức cấu tạo đúng của A. Viết phương trình điều chế X từ A?

Câu V. (2,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Cho 0,003 mol N2O4(k) vào bình chân không dung tích 0,5 lit ở 450C xảy ra phản ứng:

Khi cân bằng được thiết lập có 63% N2O4 bị phân hủy thành NO2.

a) Tính số mol các chất tại thời điểm cân bằng.

b) Tính áp suất riêng phần của các chất ở trạng thái cân bằng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Tính hằng số cân bằng KP và KC của phản ứng.

2. Xét phản ứng nung vôi: .

Biết các số liệu nhiệt động của các chất như sau:

Chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CaCO3

CaO

CO2

+ 92,9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ 38,1

+ 213,7

– 1206,9

-635,1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-393,5

a) Hãy cho biết ở điều kiện chuẩn (250C) phản ứng nung vôi có xảy ra không? Tại sao?

b) Ở nhiệt độ nào thì phản ứng trên có thể tự xảy ra ở điều kiện chuẩn?

Câu VI. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở chứa C, H, O. Cho một lượng chất A tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch KOH 2,4M rồi cô cạn, được 105 gam chất rắn khan B và m gam ancol C. Oxi hóa m gam ancol C bằng oxi (xúc tác thích hợp) được hỗn hợp X. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

– Phần I tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư được 21,6 gam Ag kim loại kết tủa.

– Phần II tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, được 2,24 lít khí (đktc).

– Phần III tác dụng với Na vừa đủ, thu được 4,48 lít khí (đktc) và 25,8 gam chất rắn khan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định CTCT của C.

b) Tính % số mol ancol C đã bị oxi hóa.

c) Xác định công thức cấu tạo của A.

Câu VII. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thêm 5,64 gam hỗn hợp K2CO3 và KHCO3 vào 600 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 được dung dịch A (giả thiết thể tích dung dịch vẫn là 600 ml). Chia A thành 3 phần bằng nhau:

– Cho rất từ từ 100 ml dung dịch HCl vào phần thứ nhất, thu được dung dịch B và 448 ml khí (đktc) bay ra. Thêm nước vôi trong dư vào dung dịch B thấy tạo thành 2,5 gam kết tủa.

– Phần thứ hai cho tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M.

– Cho khí HBr dư đi qua phần thứ ba, sau đó cô cạn thì thu được 8,125 gam muối khan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra dưới dạng ion thu gọn.

b) Tính nồng độ mol các muối có trong dung dịch A và nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

Câu VIII. (2 điểm)

1. Giải thích tại sao khi cho ancol etylic tác dụng với axit clohiđric đặc thu được etyl clorua, còn khi tác dụng với axit iothiđric lại thu được etan. Cho biết năng lượng liên kết (Kcal.mol-1) như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H – I

H – Cl

C – I

C – H

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C – Cl

I – I

Cl – Cl

71,2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

103

53,5

98

83

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

36,1

58

2. Dẫn khí NO2 qua ống nghiệm đựng dung dịch KOH dư đến khi phản ứng hoàn toàn, thả nhanh một mẩu Zn vào dung dịch vừa thu được (ống nghiệm 1) thấy thoát ra hỗn hợp khí A, dẫn A qua ống nghiệm (2) đựng dung dịch phenolphtalein. Khí thoát ra được dẫn qua ống nghiệm (3) đựng H2SO4 loãng dư. Đi ra khỏi ống nghiệm (3) là khí B, dẫn khí B vào ống thủy tinh chịu nhiệt hình chữ V đựng bột CuO (màu đen) nung nóng. (H.1).

Hỗn hợp khí A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khí B

dd KOH dư

dd phenolphtalein

dd H2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(H.1)

a) Cho biết A và B là những khí nào? Giải thích bằng phương trình hóa học (nếu có)?

b) Nêu hiện tượng xảy ra ở ống nghiệm (2) và ống thủy tinh hình chữ V? Giải thích hiện tượng bằng các phương phản ứng (nếu có).

c) Cho biết vai trò của dung H2SO4 loãng đựng trong ống nghiệm (3).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu IX. (1,5 điểm)

1. Xét hai phân tử PF3 và PF5.

a) Viết công thức cấu tạo Lewis của các phân tử trên. Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và dạng hình học phân tử của chúng.

b) Có tồn tại phân tử NF5, AsF5 không? Tại sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Nguyên tử cacbon trong phân tử metan ở trạng thái lai hóa sp3, nghĩa là phân phân tử CH4 có cấu tạo không gian là một tứ diện đều. Tính góc liên kết và khoảng cách giữa hai nguyên tử H trong phân tử CH4, biết độ dài liên kết C – H là 1,09.

Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn.

……………………………. HẾT …………………………….

GHI CHÚ:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

  • Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

__ + _A

__ + _A

__ HSG 2011

__ HSG 2011

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ + ĐA

MTBT – 2012

MTBT – 2012

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *