dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2018

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

LÀO CAI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

THPT NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn: HÓA HỌC.

Thời gian: 180 phút( không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 03 trang gồm 10 câu)

Câu 1 (2,0 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Tổng số hạt mang điện trong ion AB32- bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Xác định số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố A và B. Viết cấu hình electron của hai nguyên tử A và B. Xác định vị trí của hai nguyên tố A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

2. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Al + HNO3 ? + NOy + H2O

b) Dung dịch Na2SO3 và dung dịch KMnO4/ KHSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 (2,0 điểm):

1. Viết phương trình phân tử hoặc phương trìnhV ion rút gọn trong các phản ứng sau:

a) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3.

b) Dẫn khí H2S vào dung dịch FeCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Cho Ba(HSO3)2 vào dung dịch KHSO4 (biết tỉ lệ mol các chất là 1:1).

d) Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch NaHCO3 (biết tỉ lệ mol các chất là 1:1).

2. Hấp thụ hoàn toàn 112 ml khí SO2 (đktc) cần dùng vừa đủ V lít dung dịch KMnO4 0,002M, thu được dung dịch X.

a) Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử của phản ứng xảy ra và xác định giá trị của V.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Tính pH của dung dịch X. Biết .

Câu 3. (2,0 điểm):

1. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần bao nhiêu mol C2H5OH? Biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ, thể tích của hỗn hợp là 1 lít.

2. Ở 5900C khi có mặt V2O5 xúc tác, ancol isopropylic bị phân hủy sinh ra các sản phẩm theo sơ đồ dưới đây, phù hợp với động học của phản ứng bậc nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2018 1

Sau 5 giây đầu tiên, nồng độ các chất trong hỗn hợp phản ứng là CA = 28,2 mmol/l; CB = 7,8 mmol/l; CC = 8,3 mmol/l; CD = 1,8 mmol/l.

a) Tính nồng độ ban đầu của A.

b) Tính hằng số tốc độ k của quá trình phân hủy C3H7OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Tính thời điểm để ½ lượng chất A tham gia phản ứng.

d) Tính hằng số tốc độ k1, k2, k3 .

Câu 4 (2,0 điểm):

1. Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5 A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Tính khối lượng kim loại sinh ra ở catôt và thời gian điện phân t.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Xác định sinh nhiệt của axetilen nếu biết thiêu nhiệt của nó là –313,6 kcal và sinh nhiệt của H2O và CO2 tương ứng bằng – 68,3 kcal và – 94,4 kcal.

Câu 5 ( 2,0 điểm):

1) Cho BaO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho B tác dụng với kim loại Al dư thu được dung dịch D và khí E. Thêm K2CO3 vào dung dịch D thấy tạo kết tủa F. Xác định các chất A, B, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2) Cho a mol Cu tác dụng với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Tính V, biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

b) Giả sử sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng Cu kim loại không tan hết thì lượng muối khan thu được là bao nhiêu gam?

Câu 6 (2,0 điểm):

1. Cho 20,8 gam hỗn hợp Fe, FeS, FeS2, S tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được V lít khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 91,3 gam kết tủa. Tính giá trị V.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hòa tan hoàn toàn 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2 và Al trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 (loãng). Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối của Z so với He là 23/18. Tính phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X.

Câu 7 (2,0 điểm ):

1. A, B, C, D là các hợp chất hữu cơ mạch hở. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol mỗi chất thì đều thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 1,8 gam H2O. Biết:

– A, B, C tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 ở điều kiện thích hợp đều thu được kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– C, D tác dụng được với dung dịch NaOH.

– A tác dụng được với H2O (xúc tác HgSO4/to).

Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

2. Từ quả cây vanilla người ta tách được 4-hidroxi-3-metoxibenzandehit (vanilin) có công thức phân tử C8H8O3, dùng để làm chất thơm cho bánh kẹo. Từ quả cây hồi, người ta tách được 4-metoxibenzandehit có công thức phân tử C8H8O2. Từ quả cây hồi hoang, người ta tách được p-isopropylbenzandehit có công thức phân tử C10H12O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Hãy viết công thức cấu tạo của ba chất trên.

b) Trong ba chất đó, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Vì sao?.

Câu 8 (3,0 điểm):

1. Axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) (chất X) tác dụng với ancol metylic (xúc tác) tạo ra este Y, tác dụng với anhiđrit axetic tạo ra este Z. Cho Y, Z lần lượt tác dụng với dung dịch axit loãng, với dung dịch NaOH. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Xác định công thức cấu tạo các chất và hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

3. Viết sơ đồ điều chế 1,3,5 – tribrômbenzen từ axetilen và các hoá chất cần thiết khác.

Câu 9 (2,0 điểm):

1. Oxi hóa không hoàn toàn một lượng ancol X bằng O2, ngưng tụ nước, thu được 3,2 gam hỗn hợp hơi các chất hữu cơ Y gồm một ancol, một andehit tương ứng và một axit cacboxylic tương ứng. Tỷ khối của Y so với hidro là 16. Đun nóng Y với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, phản ứng hoàn toàn thu được 32,4 gam Ag. Hãy xác định các chất có trong hỗn hợp Y, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng của ancol X có trong hỗn hợp Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 39,14. Tính giá trị của m.

Câu 10 (1,0 điểm):

1. Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu như bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể là những chất khí nào trong số các khí sau: HCl, O2, CH4, NH3, SO2, H2, C2H5NH2, giải thích. Mỗi khí thu được ở trên hãy chọn một cặp chất A và B thích hợp và viết phản ứng điều chế chất khí đó?

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Lào Cai năm 2018 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Xăng sinh học (xăng pha etanol) được coi là giải pháp thay thế cho xăng truyền thống. Xăng pha 4. etanol là xăng được pha 1 lượng etanol theo tỉ lệ đã nghiên cứu như: Xăng E85 (pha 85% etanol), E10 (pha 10% etanol), E5 (pha 5% etanol),…

a) Tại sao xăng pha etanol được gọi là xăng sinh học ? Viết các phương trình hóa học để chứng minh.

b) Tại sao xăng sinh học được coi là giải pháp thay thế cho xăng truyền thống ? Biết khi đốt cháy 1 kg xăng truyền thồng thì cần 3,22 kg O2.

……………………………..…….HẾT……………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi

HDC

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *