dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2008

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2008

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tuyªn Quang

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

K× thi chän häc sinh giái Líp 12 THPT cÊp tØnh

N¨m häc: 2007 – 2008

§Ò chÝnh thøc M«n thi: Hãa häc

Thêi gian: 180 phót kh«ng kÓ giao ®Ò.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

§Ò nµy cã 02 trang

C©u I: (5 ®iÓm)

1- Hoµn thµnh ph­¬ng tr×nh ph©n tö vµ c©n b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh sau:

C6H12O6 + KMnO4 + … CO2 + Mn2+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

FeS2 + HNO3 NO + Fe3+ + SO42- + …

2- Mét hîp chÊt ®­îc t¹o tõ c¸c ion M+ vµ X22-. Trong ph©n tö M2X2 cã tæng sè h¹t proton, electron, n¬tron lµ 164. Trong ®ã h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n h¹t kh«ng mang ®iÖn 52 h¹t. Sè khèi cña M lín h¬n sè khèi cña X 23 ®¬n vÞ. Tæng sè h¹t proton, electron, n¬tron trong ion M+ lín h¬n trong X22- lµ 7 h¹t

a- X¸c ®Þnh c¸c nguyªn tè M, X vµ c«ng thøc ph©n tö cña M2X2.

b- ViÕt c«ng thøc e cña ion X22-.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c- Cho M2X2 vµo H2O. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ nªu c¸ch nhËn biÕt s¶n phÈm.

3- X lµ mét muèi nguyªn chÊt cã mÇu xanh lôc nh¹t khi tan trong H2O t¹o ra dung dÞch axit yÕu. Cho dung dÞch X t¸c dông víi NH3 d­ th× míi ®Çu xuÊt hiÖn kÕt tña sau ®ã kÕt tña tan vµ cho dung dÞch mÇu xanh ®Ëm, da trêi. Cho H2S léi qua dung dÞch X ®· ®­îc axit ho¸ b»ng HCl 1M thÊy cã kÕt tña ®en xuÊt hiÖn. Cho BaCl2 vµo dung dÞch X thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng kh«ng tan trong axit. X¸c ®Þnh muèi X?

C©u II: (5 ®iÓm)

1- C©n b»ng cña ph¶n øng: C (r¾n) + CO2 (khÝ) 2CO (khÝ) x¶y ra ë 1090 K cã Kp = 10.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a- X¸c ®Þnh hµm l­îng khÝ CO trong hçn hîp khÝ c©n b»ng. BiÕt ¸p suÊt chung cña hÖ lµ p = 1,5 atm.

b- §Ó cã hµm l­îng CO b»ng 50% thÓ tÝch th× ¸p suÊt chung p b»ng bao nhiªu?

2- ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong tr­êng hîp:

a- Ion I trong KI bÞ oxi ho¸ thµnh I2 bëi FeCl3, O3, CuSO4, H2SO4 (®Æc), Br2, IO3 (trong m«i tr­êng axit).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b- §ång thêi iot oxi ho¸ ®­îc SO2, Na2S2O3, Na2S.

3- Axit hipoclor¬ lµ mét axit yÕu. Dung dÞch HClO 0,1M cã ®é ®iÖn li b»ng 5.10-4.

a- TÝnh pH vµ nång ®é c¸c ion H+ vµ OH cña dung dÞch ®ã.

b- pH cña dung dÞch thay ®æi nh­ thÕ nµo nÕu:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Thªm vµo dung dÞch mét l­îng KOH.

+ Thªm vµo dung dÞch mét l­îng NaClO.

+ Hoµ tan thªm Cl2 vµo dung dÞch.

C©u III: (5 ®iÓm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1- X lµ mét dÉn xuÊt cña benzen cã c«ng thøc C9H12O. Khi t¸ch lo¹i mét ph©n tö n­íc t¹o hçn hîp 3 ®ång ph©n. T×m c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn X?

2- S¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn tèc ®é céng Br2 cña c¸c chÊt sau: etilen, propylen, trimetyletylen, izobutilen, vinylclorua. Gi¶i thÝch sù s¾p xÕp ®ã.

3- Hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng sau vµ ghi ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng (NÕu cã)

A C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H4Br2

B C

E F Cao su cloropren.

+H2O, Hg2+, 800C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H

C©u IV: (5 ®iÓm)

1- Hi®rocacbon X t¸c dông víi n­íc Br2 d­ t¹o thµnh dÉn xuÊt tetrabrom chøa 75,8% brom vÒ khèi l­îng cßn khi céng br«m theo tû lÖ mol 1 : 1 th× thu ®­îc 1 cÆp ®ång ph©n cis-trans.

a- X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö vµ viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b- ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng xÈy ra khi cho X t¸c dông víi

+ Dung dÞch KMnO4 trong H2SO4.

+ Dung dÞch AgNO3 trong NH3.

+ Na trong m«i tr­êng ete.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Hi®rat ho¸ trong m«i tr­êng H2SO4 lo·ng.

2- So s¸nh cã gi¶i thÝch:

a- NhiÖt ®é s«i cña C6H5CH3, C6H5COOH, C6H5CH2OH, C6H5-O-CH3,

C6H5-CH2-NH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b- TÝnh ba z¬ cña c¸c amin sau:

C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2, NH3, (C2H5)2NH vµ

……………………………………HÕt………………………………..

H­íng dÉn chÊm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

M«n: Ho¸ häc

Kú thi häc sinh giái cÊp tØnh n¨m 2007-2008

C©u

ý

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Néi Dung

§iÓm

I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

– Hoµn thµnh ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ c©n b»ng ph­¬ng tr×nh:

5C6HnO6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 30CO2 + 24MnSO4 + 12K2SO4 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3FeS2 + 24HNO3 3Fe(NO3)3 + 6H2SO4 + 15NO + 6H2O.

0,5

0,5

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2,25®

– Gäi Z, N lÇn l­ît lµ sè proton, n¬tron cña M.

Gäi Z1, N1 lÇn l­ît lµ sè proton, n¬tron cña X.

– Theo gi¶ thiÕt ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2(2Z + N) + 2(2Z1 + N1) = 164.

(4Z + 4Z1) – (2N + 2N1) = 52.

(Z + N) – (Z1 + Z1) = 23.

(2Z + N-1) – 2(2Z1 + N1 + 1) = 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: Z = 19 (K).

Z1 = 8 (oxi).

– C«ng thøc ph©n tö lµ: K2O2.

– C«ng thøc e cña ion O22- lµ: [:::]2-.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– K2O2 + H2O 2KOH + O2.

+Cho tµn ®ãm lªn miÖng èng nghiÖm nÕu thÊy bïng ch¸y chøng tá cã oxi.

+ Cho quú vµo dung dÞch s¶n phÈm, nÕu quú ®á lµ KOH.

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,5

3

1,75®

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo gi¶ thiÕt muèi cã mÇu xanh lôc tan trong H2O t¹o dung dÞch axit yÕu.

– T¹o kÕt tña víi NH3 sau ®ã tña tan.

– T¹o kÕt tña ®en víi H2S vµ t¹o kÕt tña tr¾ng víi BaCl2.

=> C«ng thøc cña muèi lµ CuSO4 . 5H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng:

CuSO4 + 2NH3+ 2H2O Cu(OH)2 + 2NH4SO4.

Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2.

CuSO4 + H2S CuS + H2SO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CuSO4 + BaCl2 BaSO4 + CuCl2.

0,75

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

II

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

Gäi n ban ®Çu cña CO2 lµ 1 mol

CO2 + C 2CO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ban ®Çu 1 0

C©n b»ng 1-x 2x => Tæng mol khÝ b»ng: 1 + x.

Theo gi¶ thiÕt ta cã:

Kp = = 10; Víi p = 1,5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta ®­îc: x = 0,79.

0,25VËy %CO = . 100 = . 100 = 88%.

– §Ó % CO lµ 50% => 2x = (1 + x).

3x = 1 => x = .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kp = 10 = P. => P 19,44 atm.

0,5

0,5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng KI bÞ oxi ho¸ bëi FeCl3, O3, CuSO4, H2SO4, Br2, IO3 trong m«i tr­êng axit.

2KI + 2FeCl3 2KCl + I2 + 2FeCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2O + 2KI + O3 O2 + KOH + I2.

4KI + 2CuSO4 I2 + 2K2SO4 + CuI.

2KI + 2H2SO4 ®Æc I2 + SO2 + 2H2O + K2SO4.

Br2 + 2KI 2KBr + I2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5KI + IO3 + 6H+ 3I2 + 3H2O + 5K+.

– Ph¶n øng KI oxi ho¸ SO2, Na2S2O3, Na2S:

I2 + SO2 + H2O 2HI + H2SO4.

I2 + 2Na2S2O3 2NaI + Na2S4O6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I2 + Na2S 2NaI + S.

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,125

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,125

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Do = 5 . 10-4 => [H+] = 0,1 . (5 . 10-4) = 5 . 10-5 (M).

[OH] = = 2 . 10-10 M.

pH = 4,3.

– Sù thay ®æi pH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Thªm KOH th× [H+] gi¶m, pH t¨ng.

+ Thªm NaClO, [H+] gi¶m, pH t¨ng.

– Thªm Cl2 vµo: Cl2 + H2O HCl + HClO.

HCl H+ + Cl; [H+] trong dung dÞch t¨ng, pH gi¶m.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

025

0,25

0,5

C©u III

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2 ®

Hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH2Br-CH2Br + Zn ZnBr2 + C2H4.

(A)

CH2Br-CH2Br + 2KOH CHCH + 2KBr+2H2O

(B)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

xt, t0

2H4 + O2 CH3-CHO

(C)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

NH4Cl2, CuCl

HCH + H2O CH3CHO

CHCH + H2O CHC-CH-CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(E)

CHC-CH=CH2 + HCl CH2=CCl-CH=CH2

(F)

CH2=C(Cl)-OH=CH2 (-CH2-CCl=CH-CH2-)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

cao su

CHC-CH=CH2 + H2O CH2-CO-CH=CH2.

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

2

– X chøa vßng benzen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Khi lo¹i n­íc t¹o ra 3 ®ång ph©n suy ra X lµ ankol bËc 2. C«ng thøc cÊu t¹o cña X: CH2-CH(OH)-CH3

– C«ng thøc cÊu t¹o cña 3 ®ång ph©n: H H C6H5 H

C6H5-CH2-CH=CH3 C=C C=C

C6H5 CH3 H CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,75

3

1,5®

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

So s¸nh tèc ®é céng Br«m:

CH3-C(CH3)=CH-CH3 > CH3-C(CH3)=CH2 > CH3-CH=CH3 >

CH2=CH2 > CH2=CH-Cl.

+ Gi¶i thÝch: MËt ®é electron trªn liªn kÕt ®«i cµng lín th× tèc ®é ph¶n øng cµng nhanh (Tøc lµ khi nguyªn tö c¸c bon mang liªn kÕt ®éi cµng liªn kÕt víi nhiÒu nhãm ®Èy electron th× tèc ®é ph¶n øng cµng lín).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

0,75

IV

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2,5

– Gäi dÉn suÊt cña hi®rocacbon lµ CxHyBr4. Theo gi¶ thiÕt

. 100 = 75,8 => 12x +y = 102.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x, y nguyªn d­¬ng vµ y 2x – 2

=> x = 8; y = 6.

C«ng thøc cña X lµ C8H6.

§é kh«ng no cña C8H6 = = 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ: C6H5-CCH.

Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 5C6H5CHCH+8KMnO4+12H2SO45C6H5COOH+5CO2+4K2SO4+8MnSO4+12H2O.

C6H5-CCH + AgNO3 + NH3 C6H5-CCAg + NH4NO3.

C6H5-CCH + Na C6H5-CCNa + H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C6H5-CCH + H2O C6H5-CO-CH3.

0,5

0,5

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

2

2,5

+ C¸c chÊt ®­îc xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6H5-CH3 < C6H5O-CH3 < C6H5-CH2-NH2 < C6H5-CH2OH < C6H5COOH

– Cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cùc, cã M t¨ng dÇn.

– Cã liªn kÕt hi®ro, ®é bÒn cña liªn kÕt hi®ro t¨ng dÇn.

+ So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c amin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

N

6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH <

+ Gi¶i thÝch:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– C6H5NH2 lµ amin kh«ng no gèc-C6H5 hót electron lµmg gi¶m mËt ®é electron trªn ni t¬ nªn tÝnh baz¬ yÕu nhÊt.

– NH3 kh«ng chøa gèc ®Èy hoÆc hót electron nªn cã tÝnh baz¬ m¹nh h¬n C6H5NH2 nh­ng nhá h¬n amin cßn l¹i.

– Trong c¸c amin no chøa gèc ®Èy electron, gèc cµng no tÝnh baz¬ cµng m¹nh nªn amin no bËc 2 cã tÝnh baz¬ lín h¬n amin no bËc 1.

0,75

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

0,75

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

[H12].[TUYENQUANG].[2007-2008].[VH]

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *