dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2010

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2010

S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH

NĂM HỌC : 2009-2010; MÔN THI : HOÁ HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

THỜI GIAN : 180 PHÚT. (Không kể thời gian giao đề)

——–ĐỀ NÀY CÓ 02 TRANG——–

Họ và tên thí sinh…………………………………………………………………..SBD:…………………………….

Câu 1: (3,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Phân tử AB2 có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 66. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, số hạt mang điện của B nhiều hơn số hạt mang điện của A là 20.

a. Xác định công thức phân tử, viết công thức electron và công thức cấu tạo của AB2

b. Viết cấu hình electron của nguyên tử A, B. Xác định tổ hơp các số lượng tử cho electron cuối cùng của mỗi nguyên tử A và B?

2. Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. CrI3 + KOH + Cl2 K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O

b. HgS + HCl + HNO3 H2HgCl4 + NO + S + H2O

3. Tính hiệu ứng nhiệt của 2 phản ứng sau:

2NH3 + 3/2 O2 N2 + 3 H2O (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NH3 + 5/2 O2 2NO + 3H2O (2)

So sánh khả năng của 2 phản ứng, giải thích vì sao phản ứng (2) cần có xúc tác.

Cho năng lượng liên kết (E) của các phân tử:

NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2

N2

H2O

NO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E (kJ/mol)

1161

493

942

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

919

627

Câu 2: (3,5 điểm)

1. Dung dịch A gồm một trong các cation: NH4+; Na+; Ba2+ và anion X có thể là một trong các anion sau: NO3; CO32–. Vậy A là dung dịch nào? Biết rằng dung dịch A có pH = 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. X là dung dịch Na2CO3 0,1M; Y là dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M và KHCO3 0,1M và Z là dung dịch KHCO3 0,1M.

a. Tính thế tích khí CO2 (đktc) thoát ra khi cho từ từ từng giọt đến hết 50 ml dung dịch HCl 0,1M vào 100 ml dung dịch X.

b. Xác định số mol các chất có trong dung dịch thu được khi thêm 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 150 ml dung dịch Z.

c. Đề nghị phương pháp nhận biết các anion có trong dung dịch Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. Tính pH của các dung dịch X và Z, cho biết axit cacbonic có pK1 = 6,35

và pK2 = 10,33.

3. Có dung dịch A chứa hỗn hợp 2 muối MgCl2 (10-3M) và FeCl3 (10-3M)

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch A (Giả sử thể tích dung dịch A không đổi) a. Kết tủa nào tạo ra nước, vì sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Tìm pH thích hợp để tách một trong 2 ion Mg2+ hoặc Fe3+ ra khỏi dung dịch. Cho biết, một ion được coi là kết tủa hoàn toàn nếu nồng độ cân bằng của ion đó < 10-6M.

Cho T Mg(OH)2 = 10–11; T Fe(OH)3 = 10–39

Câu 3: (3 điểm)

1. Tại sao lưu huỳnh là phi kim có độ âm điện khá lớn nhưng ở điều kiện thường lưu huỳnh ít hoạt động, lưu huỳnh hoạt động mạnh khi đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Viết phương trình phản ứng của lưu huỳnh với: Cl2 ; KClO3 ; NaOH ghi rõ điều kiện. Xác định chất khử, chất oxi hoá trong mỗi phản ứng.

3. Độ phân ly nhiệt (tính theo %) ở 7270C của các đơn chất halogen:

F2

Cl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Br2

I2

%

4,3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,035

0,23

2,8

Hãy nêu quy luật chung của sự biến thiên độ phân ly nhiệt của dãy các halogen trên, giải thích sự bất thường về độ phân ly nhiệt từ F2 đến Cl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. Cho các trị số góc liên kết: 100,30; 97,80; 101,50; 1020 và các góc liên kết ; ; ; . Hãy gán trị số cho mỗi góc liên kết và giải thích?

Câu 4: (3 điểm)

1. Tính pH của dung dịch HCOOH có nồng độ 0,1M; Cho Ka = 1,77. 10-4 .

2. Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan B với hơi Br2 có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1:1 người ta thu được hỗn hợp X chỉ gồm 2 sản phẩm phản ứng (một chất vô cơ và một chất hữu cơ) ở thể hơi. Tỉ khối hơi của X so với không khí bằng 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Lập CTPT của B. Xác định CTCT đúng của B.

b. Nếu tiến hành phản ứng thế 3 nguyên tử hidro trong phân tử B bằng Clo thì có thể thu được mấy đồng phân?

Câu 5: (2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 0,122 gam chất hữu cơ (A), cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và H2O) vào bình chứa lượng dư nước vôi trong. Sau thí nghiệm thấy bình đựng nước vôi trong tăng khối lượng là 0,522 gam và tạo ra 0,9 gam kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Tìm công thức đơn giản nhất của (A).

b. Hợp chất (B) có công thức phân tử giống như công thức đơn giản nhất của (A). Khi oxi hóa hoàn toàn (B) bằng K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4 ta được xetođiaxit (X) mạch thẳng, phân tử (X) có ít hơn một nguyên tử cacbon so với phân tử (B). Khi cho (B) cộng hợp H2 dư thu được n-propylxiclohexan. Khi cho (B) tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng thu được chất (Y) có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử cacbon trong chất (B). Biết MY = 190 đvC.

Viết công thức cấu tạo của (B), (X), (Y).

Câu 6: (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Khi thủy phân một peptit người ta chỉ thu được các đipeptit sau: Glu – His, Asp – Glu, Phe – Val, và Val – Asp. Xác định trật tự cấu tạo của các aminoaxit trong peptit trên.

2. Hiđrocacbon A có CTPT là C9H10. (A) có khả năng tác dụng với Br2 khan, xúc tác bột Fe. Cho A tác dụng H2, xúc tác Ni, t0 thu được (B) có CTPT là C9H12. Oxi hoá (B) bằng O2 trong HSO4 thu được axeton.

a. Xác định CTPT và gọi tên A, B. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Viết cơ chế phản ứng tạo thành sản phẩm chính khi B tác dụng với Br2 khan theo tỉ lệ mol 1:1, xúc tác bột Fe, t0. Giải thích sản phẩm chính tạo thành.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: (2 điểm)

1. Sắp xếp sự tăng dần tính axit (có giải thích) của các chất trong từng dãy sau:

a. ClCH2COOH; ICH2COOH; BrCH2COOH; Cl3CCOOH

b. p – CH3C6H4COOH; xiclo–C6H11COOH; p–NO2C6H4COOH; C6H5COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Sắp xếp sự tăng dần tính bazơ (có giải thích) của các chất trong từng dãy sau:

a. CH3-CH(NH2)-COOH, CH2=CH-CH2-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, CHC-CH2-NH2.

b. -NH-CH3 , -CH2-NH2 , C6H5-CH2-NH2, p-O2N-C6H4-NH2.

(Cho biết: H=1; C=12; O= 16; Ca= 40; Ba= 137).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

***HẾT***

Së gi¸o dôc & ®µo t¹o

Tuyªn Quang

h­íng dÉn chÊm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

®Ò thi chän häc sinh giái líp 12

N¨m häc: 2009- 2010- M«n thi: Ho¸ häc.

(Đáp án này có 05 trang)

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nội dung

Điểm

1

1. Lập hệ phương trình: (ZA + NA + EA) + 2(ZB + NB + EB) = 66

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Do ZA = EB nên 2ZA + NA + 4ZB + 2NB = 66

2ZA + 4ZB – NA – 2NB = 22

4ZB – 2ZA = 20

a. Giải hệ pt cho: ZA= 6 và ZB = 8 Công thức AB2 là CO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức e: O:: C:: O và công thức cấu tạo: O = C = O

b. Cấu hình e: 6C : 1s2 2s2 2p2. và 8O : 1s2 2s2 2p4.

Electron cuối cùng của C: n=2; l=1; m=0; ms=+1/2

Electron cuối cùng của O: n=2; l=1; m=0; ms=-1/2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. a. 2CrI3 + 64KOH + 27Cl2 → 2K2CrO4 + 6KIO4 + 54KCl + 32H2O

b. 3HgS + 12HCl + 2HNO3 → 3H2HgCl4 + 2NO + 3S + 4H2O

3. Tính hiệu ứng nhiệt:

E1 = (2ENH3 + 3/2EO2) – (EN2 + 3 EH2O)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

= 2. 1161 + 3/2. 493 – 942 – 3. 919 = – 637,5 kJ.

E2 = 2ENH3 + 5/2EO2 – 2ENO – 3EH2O

= 2. 1161 + 5/2. 493 – 2. 627 – 3. 919 = – 456,5 kJ.

– Phản ứng (1) có H âm hơn nên pư (1) dễ xảy ra hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Nếu có xúc tác thì năng lượng hoạt hoá sẽ giảm và tốc độ phản ứng sẽ tăng, do đó để thực hiện phản ứng (2) cần có xúc tác.

3,5

1

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,25

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. X là NO3 vì NH4NO3: môi trường axit pH < 7.

2. a. Cho từ từ từng giọt đến hết 50 mL dung dịch HCl 0,1M vào 100 mL dung dịch Na2CO3 0,1M

CO32- + H+ HCO3

0,01 0,005

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,005 0,005

0,005 0

b. Thêm 100 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 150 mL dung dịch KHCO3 0,1M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCO3 + OH CO32- + H2O

0,015 0,02

0,015 0,015

0 0,005 0,015

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ba2+ + CO32- BaCO3

0,01 0,015

0,01 0,01

0 0,005

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch còn 0,005 mol KOH và 0,005 mol K2CO3

c. Trích mẫu thử, thêm BaCl2 dư vào mẫu thử thấy xuất hiện kết tủa trắng (tan trong axit), như vậy mẫu thử có CO32-.

Ba2+ + CO32- BaCO3

Lọc tách kết tủa, thêm HCl vào dung dịch nước lọc thấy sủi bọt khí không màu (làm đục nước vôi trong), vậy dung dịch có HCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCO3 + H+ H2O + CO2.

d. Dung dịch X có các cân bằng:

CO32- + H2O HCO3 + OH Kb1 = 10-3,67

HCO3 + H2O H2CO3 + OHKb2 = 10-7,65

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2O H+ + OH Kw = 10-14

Vì Kb1 >> Kb2 >> Kw nên cân bằng (1) là chủ yếu:

pH = 14 – (pKb1 + pC) = 14 – (3,67 + 1) = 11,67

– Dung dịch Z là dung dịch lưỡng tính nên:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

pH = (pK1 + pK2) =(6,35 + 10,33) = 8,34

3. MgCl2 Mg2+ + 2Cl và Mg2+ + 2OH Mg(OH)2 (1)

FeCl3 Fe3+ + 3Cl và Fe3+ + 3OH Fe(OH)3 (2)

a) Để tạo Fe(OH)3 thì OH = 10-12 M (I)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để tạo Mg(OH)2 OH = 10-4 M (II)

So sánh (I) < (II) thấy Fe(OH)3 tạo ra trước.

b) Để tạo Mg(OH)2: OH = 10-4 H+ = 10-10 pH = 10 (nếu pH < 10 thì không )

Để tạo Fe(OH)3 hoàn toàn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe3+ > 10-6 OH 3 < 10-33 H+ > 10-3 pH > 3

Vậy để tách Fe3+ ra khỏi dd: 3 < pH < 10.

3,5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,25

0,25

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

0,25

0,5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

3

1. ở điều kiện thường Lưu huỳnh tồn tại dưới dạng

(S8)n hoặc S8 dạng vòng khép kín, có lực liên kết bền

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nên độ hoạt động không cao.

Khi đun nóng liên kết giữa các nguyên tử lưu huỳnh bị

đứt ra nên lưu huỳnh dễ tham gia phản ứng hơn.

2. 2S + Cl2 → S2Cl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất khử: [S2] → [S2]+2 + 2e và chất oxihoá: Cl2 + 2e → 2Cl .

3 S + 2 KClO3 → 2 KCl + 3 SO2

Chất khử: S → S+4 + 4e và chất oxihoá: Cl+5 + 6e → Cl

3 S + 6NaOH → 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất khử: S + 2e → S –2 và chất oxihoá S →S+6 + 6e

3. – Qui luật: nhìn chung từ F đến I độ phân li nhiệt tăng do: bán kính nguyên tử tăng, độ dài liên kết tăng, năng lượng liên kết giảm.

– Giải thích sự bất thường:

+ Flo trong phân tử chỉ có liên kết đơn (không có obitan d).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Clo ngoài liên kết ơ còn có liên kết giữa các obitan d còn trống và cặp e chưa liên kết.

4. Các góc liên kết: (1020) > (101,50) > (100,30) > (97,80)

– Trong các phân tử , ngưyên tử P đều lai hóa sp3 và đều còn 1 cặp e chưa chia.

– Độ âm điện của phối tử càng tăng thì cặp e liên kết càng lệch về phía phối tử (càng xa P) lực đẩy giữa các cặp e liên kết càng giảm góc liên kết giảm.

3

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,75

0,5

0,25

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

4

1.

HCOOH HCOO + H+ Ka

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,1

0,1 – a a a

Ta có: a2 =1,77.10-4(0,1-a) a=4,12.10-2 (M)

2. Lập CTPT của B và chọn CTCT đúng của B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Gọi a (mol) là số mol B đã tham gia phản ứng

CnH2n+2 + Br2 CnH2n+1Br + HBr

a a a (mol)

Sản phẩm phản ứng gồm : CnH2n+2-kBrk : a mol và HBr : a mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

= 29.4 = 116 (14n+81).a + 81a=116.(a+a) n=5

CTPT B : C5H12 và dẫn xuất của B : C5H11Br

Vì thu được duy nhất một sản phẩm C5H11Br B phải có cấu tạo đối xứng.

CTCT B :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Neopentan hay 2,2 – đimetylpropan

b. Ta thu được 3 đồng phân của dẫn xuất 3 clo của B :

3

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

0,5

0,5

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a/. Tìm CTĐGN A:

nC = nCO2 = 0,009 mol = nCaCO3

mC = 0,009.12 = 0,108 gam

mH2O = 0,522 – 0,009.44 = 0,126 mH = 0,126:9 = 0,014 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

mO = 0,122 – (0,108 + 0,014) = 0

(A) là CxHy

x:y = : = 9 :14 CTĐGN A: C9H14

b/. Xác định công thc cu to ca (B), (X), (Y), (Z):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MB = 122

Vì (B) + H2 n-propylxiclohexan

(B) + K2Cr2O7 + H2SO4 (X) có ít hơn (B) 1 C (xetođiaxit)

(B) + KMnO4 + H2O (Y) có s C bng s C trong (B), MY = 190

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

s nhóm –OH là (190 – 122) : 17 = 4

CTCT (B) : (C9H14)

CTCT (X) : (C8H12O5)

CTCT (Y) : (C9H18O4)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

1

0,5

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

6

1. T Glu – His và Asp – Glu ? Asp – Glu – His ?

T Phe – Val và Val – Asp ? Phe – Val – Asp ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T Asp – Glu và Val – Asp ? Val – Asp – Glu ?

T hp li ta có pentapeptit: Phe – Val – Asp – Glu – His

2.

a. A (C9H10) + Br2 khan (bột Fe, t0) A có vòng benzen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A (C9H10) + H2 (Ni, t0 ) B (C9H12) A có một liên kết đôi ở nhánh.

B (C9H12) + O2 (H2SO4) axeton B là cumen (Isopropyl benzen)

A là isopropenylbenzen

* Các phương trình phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Cơ chế phản ứng :

Phương trình phản ứng:

Isopropyl có hiệu ứng +I nên sản phẩm thế vào vòng benzen ưu tiên vào vị trí ortho hoặc para. Do hiệu ứng không gian loại I của gốc isopropyl nên sản phẩm thế chủ yếu ở para. Ta có cơ chế phản ứng :

2Fe + 3Br2 2FeBr3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Br2 + FeBr3 Br+ [FeBr4]

[FeBr4] + H+ FeBr3 + HBr.

3

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

0,5

0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,25

7

1. Trật tự tăng dần tính axit:

a. ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH < Cl3CCOOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

pK: 3,14 2,89 2,85 0,66

b. xiclo – C6H11COOH < p-CH3C6H4COOH < p–C6H5COOH < NO2C6H4COOH

Các gốc hiđrocacbon có hiệu ứng +I lớn thì Ka giảm và -I lớn thì Ka tăng

2.Trật tự tăng dần tính bazơ :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. CH3CH(NH2)COOH<CHCCH2NH2<CH2=CHCH2NH2<CH3-CH2-CH2-NH2

Tồn tại ở dạng ion lưỡng cực

Độ âm điện Csp > Csp2 > Csp3

(b)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2N- -NH2 < -CH2-NH2 < -CH2-NH2 < -NH-CH3

(A) (B) (C) (D)

Nhóm p-O2N-C6H4– hút electron mạnh do có nhóm -NO2 (-I -C) làm giảm nhiều mật độ e trên nhóm NH2

Nhóm -C6H4-CH2– hút e yếu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhóm -CH2-C6H11 đẩy e, làm tăng mật độ e trên nhóm NH2

Nhóm C6H11 và -CH3 đẩy e,

– Amin bậc II

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

0,5

0,5

0,5

0,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

—— HẾT ——

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

[H12].[TUYENQUANG].[2009-2010].[VH]

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *