dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2019

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TUYÊN QUANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn thi: Hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề).

——–Đề thi này 02 trang——–

Câu 1. (3,5 điểm).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Ba nguyên tố X< Y, Z đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì có tổng số hiệu nguyên tử là 39.

a) Xác định vị tró của các nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (nhóm, chu kì), viết cấu hình electron nguyên tử của từng nguyên tố.

b) So sánh độ âm điện, bán kính nguyên tử của từng nguyên tố đó.

c) So sánh tính bazơ của các hidroxit tương ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) Trình bày phương pháp tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp oxit của ba nguyên tố trên.

2. Nguyên tố X có nhiều dạng thù hình, trong tự nhiên không gặp đơn chất của X ở dạng tự do. Viện sỹ người Nga A.E Fecman (1883-1945) gọi X là nguyên tố của sự sống và tư duy. Các orbital p của X chỉ chứa 9 electron.

a) Xác định X và viết cấu hình electron của X.

b) Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam đơn chất X trong oxi dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 175,0 ml dung dịch NaOH 2,0 M. Sau phản ứng thu được muối gì? Tính khối lượng mỗi muối.

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2019 1

Vỏ bao diêm có sử dụng đơn chất của X

Câu 2. (3,5 điểm).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Sơ đồ sau đây cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và con người trong việc chuyển hóa nitơ từ khí quyển vào trong đất, cung cấp nguồn phân đạm cho cây cối:

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2019 2

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong sơ đồ chuyển hóa trên.

2. Từ anđehit no đơn chức mạch hở A có thể chuyển trực tiếp thành ancol B và axit D tương ứng, từ B và D điều chế este E.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Viết các phương trình phản ứng và tính tỉ số khối lượng mol phân tử của E và A.

b) Đun nóng m gam E với lượng dư dung dịch KOH thì thu được m1 gam muối kali, còn với lượng dư dung dịch Ca(OH)2 sẽ cho m2 gam muối canxi. Biết m2 < m < m1. Tìm công thức A, B, C, D, E.

3. Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ xM thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13. Xác định giá trị của m và x.

Câu 3. (3,5 điểm).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit của các hợp chất sau (có giải thích):

CH3CH2COOH (A), CH3CH2CH(CH3)OH (B); CH3CHBrCOOH (C); CH3CH2NH2(D).

2. Xác định các chất và hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng các chất viết ở dạng công thức cấu tạo thu gọn):

C8H14O4 + NaOH →A1 + A2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A1 + H2SO4 → A3 + Na2SO4

A3 + A4 → nilon-6,6 + H2O

3. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất Y là anđehit có mạch các bon không phân nhánh thu được 38,72 gam CO2 và 7,92 gam H2O. Biết rằng cứ một thể tích hơi chất Y phản ứng tối đa với 3 thể tích khí H2, sản phẩm thu được nếu cho tác dụng hết với Na dư sẽ cho thể tích khí H2 sinh ra bằng thể tích hơi Y tham gia phản ứng ban đầu. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo của Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho Y lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nước Br2 dư.

Câu 4. (2,5 điểm).

1. Từ tinh dầu hoa hồng người ta tách được geraniol có cấu tạo hóa học sau:

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2019 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Geraniol có thể phản ứng được với các chất nào trong các chất sau đây: NaOH, Na, dung dịch brom, Cu(OH)2, dung dịch KMnO4, H2 (xt Ni, to). Giải thích (không cần viết phương trình phản ứng).

2. Loại dược phẩm được sử dụng nhiều nhất trong tất cả mọi thời đại là axit axetylsalixylic (ASS) nó được bày bán rộng rãi trên thị trường dưới tên thương mại là Aspirin để làm thuốc hạ sốt, giảm đau.

a) Khi phân tích định lượng Aspirin người ta thu được kết quả % khối lượng các nguyên tố như sau 60% C; 4,44% H; còn lại là oxi. Xác định công thức phân tử của Aspirin biết Aspirin có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.

b) Biết:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) (ASS) + 3NaOH (X) + (Y) + 2H2O

(2) (X) + 2HCl o-C7H6O3 + 2NaCl

(3) (Y) + NaOH (Z) + Na2CO3

Z là thành phần chính  của khí thiên nhiên. Xác định công thức cấu tạo của Aspirin và X, Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. (3,5 điểm).

1. Cho dung dịch chứa 7,77 gam muối của axit cacbonic cacbonic của kim loại M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 3,6 g muối sunfat trung hòa của kim loại N hóa trị II, sau phản ứng hoàn toàn toàn thu được 6,99 gam kết tủa. Hãy xác định công thức 2 muối ban đầu (giả sử sự thủy phân của các muối không đáng kể).

2. Cho 22,8 g hỗn hợp  tác dụng với 500 ml dung dịch HNO3 2M sau phản ứng thu được dung dịch Y (không chứa NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm CO­2 và NO. Lượng HNO3 dư tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 2M. Cho Z vào bình có dung tích 8,96 lít không đổi chứa O2 và N2 với tỉ lệ thể tích 1:4 ở 0oC và 0,375atm. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

Câu 6. (3 điểm).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Người ta tách  ra từ lõi ngô 1 hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H10O5 . Biết chất X có phản ứng tráng bạc và bị oxi hóa bởi nước brom, hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam, tạo được este có 4 gốc axit CH3COO và khử hoàn toàn X thu được  pentan. Từ các giữ kiện thực nghiệm trên hãy xác định và viết công thức cấu tạo mạch hở của X.

2. Thủy phân hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức cần dùng 50 gam dung dịch NaOH 28%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,1 gam hỗn hợp rắn Y gồm 2 muối và phần hơi Z. Làm lạnh để ngưng tụ phần hơi thu được 44,5g Z. Xác định công thức của 2 este. 

Cho: H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Si = 28,09 ; Ca = 40 ; Cl = 35,5 ;

Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ag = 108;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

————————HẾT————————

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

[H12].[TUYENQUANG].[2018-2019].[VH]

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *