Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon thơm   D. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Phản ứng thế (phản ứng clo hóa, brom hóa, nitro hóa) * Mức độ vận dụng Câu 1: Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản … Read more

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no

Bài tập trắc nghiệm hiđrocacbon không no D. HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬN DỤNG 1. Phản ứng cộng HBr, HCl, Br2 trong dung dịch * Mức độ vận dụng Câu 1: Cho hiđrocacbon X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau, trong đó tổng phần trăm khối lượng … Read more

Phân dạng bài tập nguyên tử

Phan dang bai tap nguyen tu

Phân dạng bài tập nguyên tử Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm nguyên tử Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn Câu hỏi trắc nghiệm bảng tuần hoàn PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA ● Dạng 1 : Xác định số khối, các loại hạt cơ bản trong nguyên tử, hợp chất, … Read more

Phân dạng bài tập axit nitric

phan dang bai tap axit nitric

Phân dạng bài tập axit nitric Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm sự điện li Phân dạng bài tập sự điện li Câu hỏi trắc nghiệm nitơ photpho Phân dạng bài tập nitơ photpho   PHÂN DẠNG BÀI TẬP VỀ AXIT NITRIC 1. Axit nitric tác dụng với kim loại 1.1. Tính lượng chất a. … Read more

Phân dạng bài tập sự điện li

Phan dang bai tap su dien li

Phân dạng bài tập sự điện li Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm sự điện li Câu hỏi trắc nghiệm nitơ photpho Phân dạng bài tập nitơ photpho   D. PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA I. Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li ● Mức độ vận … Read more

Phân dạng bài tập Anđehit Axit Cacboxylic

phandang bai tap andehit axit cacboxylic

Phân dạng bài tập anđehit axit cacboxylic Xem thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ancol phenol Phân dạng bài tập ancol phenol Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết anđehit axit cacboxylic 1. PHÂN DẠNG BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC 1.1. Phản ứng cộng Mức độ vận dụng Câu 1: Geranial (3,7-đimetyloct-2,6-đien-1-al) … Read more

Phân dạng bài tập ancol phenol

phan dang bai tap ancol phenol

Phân dạng bài tập ancol phenol Xem thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ancol phenol Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết anđehit axit cacboxylic Phân dạng bài tập anđehit axit cacboxylic   PHÂN DẠNG BÀI TẬP ANCOL – PHENOL Phản ứng thế Na, K Mức độ vận dụng Câu 1: … Read more

Phân dạng bài tập ankan

phan dang bai tap ankan

Phân dạng bài tập ankan Xem thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ankan Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon thơm  Phân dạng bài tập hiđrocacbon thơm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hiđrocacbon không no Phân dạng bài tập hiđrocacbon không no PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN Phản ứng thế Cl2, … Read more