dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài toán nhỏ từ từ H+ vào dung dịch HCO3- và CO32- có lời giải chi tiết

Bài toán nhỏ từ từ H+ vào dung dịch HCO3- và CO32- có lời giải chi tiết

I. Lý thuyết

+ Khi đổ từ từ H+ vào dung dịch chứa HCO3 và CO32- thì sẽ xảy ra các phản ứng theo thứ tự hết phản ứng (1) rồi tới (2).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H+ + CO32- → HCO3 (1)

H+ + HCO3 → CO2 + H2O (2)

+ Khi đổ ngược lại HCO3 và CO32- vào dung dịch chứa H+ thì sẽ xảy ra đồng thời hai phản ứng:

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCO3 + H+ → CO2 + H2O (2)

Do đó lượng CO2 thoát ra do cả CO32- và HCO3 sinh ra theo đúng tỷ lệ số mol

Bài toán nhỏ từ từ H+ vào dung dịch HCO3- và CO32- có lời giải chi tiết

II. Ví dụ minh họa

(Lời giải) Ví dụ 1: Nhỏ từ từ dung dịch chứa 0,15 mol HCl vào dung dịch chứa Na2CO3 0,03 mol, NaHCO3 0,04 mol và K2CO3 0,06 mol thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,344 B. 2,24 C. 1,792 D. 2,688

(Lời giải) Ví dụ 2: Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa 0,03 mol K2CO3 và 0,06 mol KHCO3 vào dung dịch chứa 0,08 mol HCl. Sau khi các phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra x mol khí CO2. Giá trị của x là:

A. 0,05 B. 0,04 C. 0,06 D. 0,035

(Lời giải) Ví dụ 3: Cho từ từ đến hết từng giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 thu được V lít khí. Mặt khác, nếu cho từ từ đến hết dung dịch chứa b mol Na2CO3 vào dung dịch chứa a mol HCl thu được 2V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. b = a B. b = 0,75a C. b = 1,5a D. b = 2a

(Lời giải) Ví dụ 4: X là dung dịch HCl nồng độ X mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100ml X vào 100ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100ml Y vào 100ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1:V2 = 4:7. Tỉ lệ x:y bằng

A. 11:4 B. 11:7 C. 7:5 D. 7:3

(Lời giải) Ví dụ 5: Dung dịch A chứa 200ml dung dịch HCl xM, dung dịch B chứa 500 ml Na2CO3 0,4M và NaHCO3 0,2M. Đổ rất từ từ A vào B thu đuợc V lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đổ rất từ từ B vào A thu được (V+0,896) lít khí CO2 (đktc). Giá trị của x là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,0 B. 1,5 C. 1,8 D. 2,0

(Lời giải) Ví dụ 6: Hấp thụ hết 4,48 lít (đktc) CO2 vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200ml dung dịch X. Lấy 100ml dung dịch X cho từ từ vào 300ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, 100ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Giá trị của y là:

A. 0,15. B. 0,05. C. 0,1. D. 0,2.

III. Bài tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X, sinh ra V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,24 B. 4,48 C. 3,36 D. 1,12

(Lời giải) Câu 2: Nhỏ từ từ 300 ml dung dịch A chứa Na2CO3 0,5M và NaHCO3 4/3M vào 420 ml dung dịch HCl 1M thấy V lít khí CO2 (đktc) thoát ra. Giá trị của V là:

A. 6,048 B. 6,72 C. 7,392 D. Đáp án khác

(Lời giải) Câu 3: Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa 0,03 mol K2CO3 và 0,06 mol KHCO3 vào dung dịch chứa 0,08 mol HCl. Sau khi các phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra x mol khí CO2. Giá trị của x là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,05 B. 0,04 C. 0,06 D. 0,035

(Lời giải) Câu 4: Nhỏ từ từ 300 ml dung dịch A chứa Na2CO3 0,5M và NaHCO3 4/3M vào 420 ml dung dịch HCl 1M thấy V lít khí CO2 (đktc) thoát ra. Giá trị của V là:

A. 6,048 B. 6,72 C. 7,392 D. Đáp án khác

(Lời giải) Câu 5: Dung dịch X chứa x mol Na2CO3 và y mol NaHCO3 với x : y = 1: 2. Dung dịch Y chứa z mol HCl. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-Cho từ từ đến hết dd X vào dd Y thấy thoát ra 16,8 lít khí CO2 (đktc)

-Cho từ từ đến hết dd Y vào dd X thấy thoát ra 5,6 lít khí CO2 (đktc). Tổng giá trị của (x + y) là:

A. 1,75 B. 2,50 C. 2,25 D. 2,00

(Lời giải) Câu 6: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5 M vào 0,4 lít dung dịch X gồm Na2CO3 và KHCO3 thu được 1,008 lít CO2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol/lit của Na2CO3 và KHCO3 trong dung dịch X lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,0375 M và 0,05M B. 0,1125M và 0,225M C. 0,2625M và 0,225M D. 0,2625M và 0,1225M

(Lời giải) Câu 7: Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và 6,72 lít CO2 ở đktc. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 37,7 gam. B. 27,7 gam. C. 33,7 gam. D. 35,5 gam.

(Lời giải) Câu 8: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 2M vào m gam dung dịch X chứa NaHCO3 4,2% và Na2CO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 1,12 lít CO2 thoát ra (ở đktc). Cho nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được tối đa 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 100. B. 300 C. 400 D. 200

(Lời giải) Câu 9: Thêm từ từ 70 ml dung dịch H2SO4 1,25M vào 100ml dung dịch Na2CO3 1M thu được dung dịch Y. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 22,22g B. 28,13g C. 11,82g D. 25,31g

(Lời giải) Câu 10: Nhỏ rất từ từ đến hết V lít dung dịch HCl 0,8M vào 200ml dung dịch chứa NaHCO3 0,8M và Na2CO3 1M thấy thoát ra 6,72 lít khí CO2 (đktc).Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,56 B. 0,75 C. 0,625 D. 0,82

(Lời giải) Câu 11: Nhỏ rất tử từ 400ml dung dịch HCl 0,5M vào 100ml dung dịch hỗn hợp chứa NaHCO3 0,5M và Na2CO3 1M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có V lít khí thoát ra ở đktc.Giá trị của V là:

A. 4,48 B. 3,36 C. 2,688 D. 2,24

(Lời giải) Câu 12: Nhỏ rất từ từ đến hết 200 ml dung dịch X chứa đồng thời H2SO4 aM và HCl 0,15M vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,5M và Na2CO3 0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí (đktc). Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,4 B. 0,1 C. 0,3 D. 0,2

(Lời giải) Câu 13: Nhỏ từ từ dung dịch chứa 0,15 mol HCl vào dung dịch chứa Na2CO3 0,03 mol, NaHCO3 0,04 mol và K2CO3 0,06 mol thu được V lít khí CO2 (đktc) . Giá trị của V là:

A. 1,344 B. 2,24 C. 1,792 D. 2,688

(Lời giải) Câu 14: Nhỏ từ từ dung dịch chứa 0,2 mol HCl vào dung dịch chứa Na2CO3 0,06 mol và NaHCO3 0,08 mol thu được V lít khí CO2 (đktc) . Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,688 B. 3,136 C. 2,912 D. 2,240

(Lời giải) Câu 15: Nhỏ rất từ từ dung dịch chứa 0,12 mol K2CO3 và 0,08 mol KHCO3 vào dung dịch chứa 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng hoàn toàn thấy thoát ra x mol khí CO2. Giá trị của x là:

A. 0,115 B. 0,125 C. 0,145 D. 0,135

(Lời giải) Câu 16: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,3M. Sau phản ứng thu được số mol CO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,015 mol. B. 0,01 mol. C. 0,03 mol. D. 0,02 mol.

(Lời giải) Câu 17: Thêm từ từ từng giọt 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1 M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 đến dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 9,85 B. 7,88 C. 23,64 D. 11,82

(Lời giải) Câu 18: Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M; K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M; NaHSO4 0,6M và khuấy đều thu được V lít CO2 thoát ra (đktc) và dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch KOH 0,6M; BaCl2 1,5M thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,0752 và 22,254. B. 0,448 và 25,8 C. 0,448 và 11,82 D. 1,0752 và 20,678

(Lời giải) Câu 19: Trộn 100ml dung dịch X (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100ml dung dịch Y (gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch T (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch Z thu được V (lít) CO2 (ở đktc) và dung dịch Q. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư tác dụng với dung dịch Q thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là

A. 59,1 gam; 2,24 lít B. 39,4 gam; 2,24 lít C. 82,4 gam; 2,24 lít D. 78,8 gam; 1,12 lít

(Lời giải) Câu 20: Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch X chứa NaHCO3 và Na2CO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 1,12 lít CO2 thoát ra (ở đktc). Cho nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được tối đa 20 gam kết tủa. Tổng khối lượng chất tan có trong X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 26,8. B. 22,8. C. 26,4. D. 24,3.

(Lời giải) Câu 21: Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch A chứa Na2CO3 0,5M và NaHCO3 0,25M thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc) thoát ra. Nếu đổ từ từ dung dịch A trên vào V lít dung dịch HCl thì thể tích CO2 thoát ra ở đktc là:

A. 1,344 B. 1,904 C. 2,24 D. 1,68

(Lời giải) Câu 22: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 40 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu được ở đktc là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 448 ml. B. 672 ml. C. 336 ml. D. 224 ml.

(Lời giải) Câu 23: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X được dung dịch Y và V lít khí CO2 đktc. Thêm vào dung dịch Y nước vôi trong dư thấy tạo thành m gam kết tủa. Tính thể tích V và khối lượng m.

A. 11,2 lít CO2; 40 gam CaCO3. B. 11,2 lít CO2; 90 gam CaCO3

C. 16,8 lít CO2; 60 gam CaCO3 D. 11,2 lít CO2; 60 gam CaCO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 24: Cho m gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 vào nước thu được dung dịch X. Cho từ từ 250 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí CO2 (đktc). Dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 49,25 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 32,7 B. 33,8 C. 29,6 D. 35,16

(Lời giải) Câu 25: Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 (tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm tiếp dung dịch HCl 1,0M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 320 ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là:

A. 7,88. B. 11,82. C. 9,456. D. 15,76.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 26: Cho 250 ml dung dịch X gồm Na2CO3 và NaHCO3 phản ứng với dung dịch H2SO4 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Cho 500 ml dung dịch X phản ứng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 15,76 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của NaHCO3 trong X là

A. 0,16M. B. 0,40M. C. 0,24M. D. 0,08M.

 

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

8 responses to “Bài toán nhỏ từ từ H+ vào dung dịch HCO3- và CO32- có lời giải chi tiết”

 1. Thinh Avatar

  ad cho em xin file này ạ.

 2. Nguyễn khánh linh Avatar
  Nguyễn khánh linh

  Cho e xin file

 3. Trần Avatar
  Trần

  Ad cho mình xin file word với ạ , cảm ơn ad!

 4. HOANGTRUONG Avatar
  HOANGTRUONG

  ad cho xin tài liệu này với

 5. Linh Avatar

  Cho em xin tài liệu với ạ

 6. xin link tải các tl

  1. nguyễn văn đồng Avatar
   nguyễn văn đồng

   Cho em xin file này với ạ

 7. Phạm Tuấn Avatar
  Phạm Tuấn

  cho em xin file này với ạ

 8. linh Avatar

  cho e xin file này với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *