dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tư duy NAP phân chia nhiệm vụ H+

Tư duy NAP phân chia nhiệm vụ H+

I. Lý thuyết

Tư duy NAP phân chia nhiệm vụ H+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tư duy NAP phân chia nhiệm vụ H+ 1

II. Ví dụ minh họa

(Lời giải) Ví dụ 1: Đốt cháy 17,92 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được m gam rắn X. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 0,12 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat có tổng khối lượng là 66,76 gam. Giá trị của m là.

A. 22,40 gam B. 21,12 gam C. 21,76 gam D. 22,08 gam

(Lời giải) Ví dụ 2: Cho 8,96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch chứa HCl 3M và xM. 5au khi phản ứng kết thu được dung dịch X và hỗn hợp 2 khí và 1,12 gam chất rắn không tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị x là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,1M B. 0,3M C. 0,2M D. 0,4M

(Lời giải) Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 0,27m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 40 B. 48 C. 32 D. 28

(Lời giải) Ví dụ 4: Cho m gam hỗn hợp E gồm Al, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,52 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được 0,02 mol NO; 0,04 mol H2; dung dịch X chứa (m + 15,06) gam muối trung hòa. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH thì số mol NaOH phản ứng tối đa là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,62 B. 0,64 C. 0,58 D. 0,66

(Lời giải) Ví dụ 5: Cho m gam hỗn hợp E gồm Al, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dich chứa 0,6 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được 0,04 mol NO; 0,04 mol H2; dung dịch X chứa (m + 16,66) gam muối trung hòa. Giá trị của m là?

A. 10,88 B. 9,24 C. 11,16 D. 12,42

(Lời giải) Ví dụ 6: Cho m gam hỗn hợp E gồm Al (a mol), Zn (2a mol), Fe (a mol), 0,12 mol NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,08 mol H2SO4 thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và 0,24 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2 với tổng khối lượng 4,4 gam. Cô cạn dung dịch X thu được (m + 85,96) gam muối. Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1,27 lít dung dịch KOH. Phần trăm khối lượng của đơn chất Fe trong E là ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 42,21% B. 32,46% C. 38,05% D. 46,32%

(Lời giải) Ví dụ 7: Cho m gam hỗn hợp E gồm Al (a mol), Zn (2a mol), Fe (a mol), 0,12 mol NaNO3, Ee3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,08 mol H2SO4 thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và 0,24 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2 với tổng khối lượng 4,4 gam. Cô cạn dung dịch X thu được (m + 85,96) gam muối. Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1,27 lít dung dịch KOH. Số mol Fe3+ có trong X ?

A. 0,44 B. 0,40 C. 0,35 D. 0,30

(Lời giải) Ví dụ 8: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Biết Y không chứa ion Fe3+. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 25 B. 15 C. 40 D. 30

(Lời giải) Ví dụ 9: Hòa tan hoàn toàn 22,36 gam hỗn hợp E gồm Zn, FeO, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,72 mol HCI và 0,04 mol HNO3. Sau khi phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa muối trung hòa (không chứa Fe2+) và 3,136 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 7. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X thì thấy có 1,12 mol NaOH phản ứng tối đa. Biết trong Y có chứa 1 khí hóa nâu trong không khí, các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A. 60% B. 58% C. 42% D. 38%

(Lời giải) Ví dụ 10: Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 13,8 B. 16,2 C. 15,40 D. 14,76

(Lời giải) Ví dụ 11: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và kim loại M (có hóa trị không đổi), trong X số mol oxi bằng 0,6 lần số mol M. Hòa tan 15,52 gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy có 0,82 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu được 61 gam hỗn hợp muối và 0,448 lít NO (đktc). Phần trăm khối lượng của M trong X gần nhất với:

A. 45,0% B. 50,0% C. 40,0% D. 55,0%

(Lời giải) Ví dụ 12: Hòa tan hết một hỗn hợp Q (0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO) vào một dung dịch hỗn hợp HCl 3,7M; HNO3 4M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y( trong đó chỉ chứa muối sắt Fe3+ và muối Cu2+) và khí NO (là sản phẩm giảm số oxi hóa duy nhất của N+5). Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y nhận giá trị là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 368,15gam B. 423,25gam C. 497,55gam D. 533,75gam

(Lời giải) Ví dụ 13: Trong bình kín dung tích 10,6 lít chứa khí CO và một lượng hỗn hợp A gồm Fe3O4 và FeCO3 ở 28,6oC áp suất trong bình là 1,4 atm (thể tích chất rắn coi như không đáng kể). Nung nóng bình ở nhiệt độ cao để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp sau phản ứng có tỉ khối so với H2 là 20,5. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí gồm NO và CO2 ở 0oC và 1,5 atm. Thể tích dung dịch HCl 0,5 M để hòa tan hết hỗn hợp A gần nhất với

A. 1,5 lít B. 2 lít C. 2,5 lít D. 3 lít

(Lời giải) Ví dụ 14: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Biết Y không chứa ion . Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 25 B. 15 C. 40 D. 30

 

III. Vận dụng

BÀI TẬP RÈN LUYỆN – SỐ 1

(Lời giải) Câu 1: Hòa tan hết 5,65 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn trong dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4, thu được 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối lượng bằng 0,84 gam và dung dịch chỉ chứa m gam muối trung hòa. Biết các khí được đo ở đktc, khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị m là 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 21,47 B. 21,01 C. 19,78 D. 19,05

(Lời giải) Câu 2: Hòa tan hết 9,2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn trong dung dịch chứa 0,06 mol HNO3 và 0,52 mol HCl thu được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2 và NO và dung dịch chỉ chứa m gam muối trung hòa. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu gần nhất là:

A. 18% B. 29% C. 20% D. 21%

(Lời giải) Câu 3: Hòa tan hết 14,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn trong dung dịch chứa 0,09 mol HNO3 và 0,51 mol HCl thu được 0,17 mol hỗn hợp khí Y gồm H2 và NO và dung dịch chỉ chứa m gam muối trung hòa (không chứa muối Fe3+). Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu gần nhất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 46% B. 49% C. 51% D. 56%

(Lời giải) Câu 4: Hòa tan 12,12 gam hỗn hợp gồm Fe, Al trong dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 và 0,41 mol H2SO4 thu được 6,272 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2 và NO và dung dịch chỉ chứa m gam muối và thấy có 1,12 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu gần nhất là

A. 44,56% B. 49,12% C. 50,88% D. 55,44%

(Lời giải) Câu 5: Hòa tan hết 10,05 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe trong dung dịch chứa HNO3 và KHSO4 thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y tỉ khối so với hidro bằng 8 và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa. Biết các khí được đo ở đktc, khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị m là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 59,08 B. 61,34 C. 64,68 D. 77,55

(Lời giải) Câu 6: Hòa tan hết bột Al trong dung dịch chứa HNO3 và 0,31 mol HCl, thu được 2,016 hỗn hợp khí Y ở đktc gồm H2 và NO có khối lượng bằng 1,3 và dung dịch chỉ chứa m gam muối trung hòa. Cho từ từ lượng NaOH dư vào dung dịch Z thì thấy có 0,41 mol NaOH phản ứng. Giá trị gần đúng của m là 

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

(Lời giải) Câu 7: Hòa tan hết bột Zn trong dung dịch chứa HNO3 và 0,31 mol NaHSO4 thu được 1,12 hỗn hợp khí Y ở đktc gồm H2 và N2O và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa. Cho từ từ lượng NaOH dư vào dung dịch Z thì thấy có 0,61 mol NaOH phản ứng. Phần trăm thể tích của H2 trong Y là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

(Lời giải) Câu 8: Hòa tan hết m gam bột Al trong dung dịch chứa 0,1 mol HNO3 và HCl, thu được 2,24 lít hỗn hợp khí Y ở đktc gồm H2 và N2O và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa. Cho từ từ lượng NaOH dư vào dung dịch Z thì thấy có 0,82 mol NaOH phản ứng. Giá trị m là:

A. 4,05 B. 5,40 C. 6,75 D. 7,42

(Lời giải) Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 10,28 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe, Al trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,69 mol NaHSO4 thu được 3,36 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và N2O ở đktc có tỉ khối so với hidro bằng 8 và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 94,22 B. 93,14 C. 92,57 D. 92,39

(Lời giải) Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Al trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,69 mol NaHSO4 thu được 3,36 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và N2O ở đktc có khối lượng bằng 1,72 gam và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa. Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến khi thấy lượng kết tủa đạt cực đại thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 28,7 B. 29,4 C. 30,3 D. 31,8

(Lời giải) Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Al trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,69 mol NaHSO4 thu được 3,36 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và N2O ở đktc có tỉ khối so với hidro bằng 12,2 và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa. Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến dư thu được kết tủa đạt T. Nung T đến khi khối lượng không đổi thì thu được 10,4 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 14,34 B. 15,23 C. 16,14 D. 17,48

(Lời giải) Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 5,59 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Al trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,43 mol HCl thu được 3,136 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và NO ở đktc có tỉ khối so với hidro bằng 7 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa (trong Z không chứa muối Fe2+). Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến dư thu được kết tủa T. Nung T đến khi khối lượng không đổi thì thu được 6,4 gam chất rắn. Phần trăm số mol của Fe trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 31,25 B. 37,50 C. 41,24 D. 43,64

(Lời giải) Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 5,59 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,47 mol NaHSO4 thu được 3,584 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và NO ở đktc có có khối lượng 2 gam và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa (trong Z không chứa muối Fe3+). Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến dư thu được kết tủa T. Nung T đến khi khối lượng không đổi thì thu được 8,4 gam chất rắn. Phần trăm số mol của Zn trong hỗn hợp ban đầu là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 47,32% B. 49,47% C. 53,37% D. 56,86%

(Lời giải) Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 8,98 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu trong dung dịch chứa x mol HNO3 và 0,47 mol NaHSO4 thu được 2,24 lít hỗn hợp khí Y gồm H2 và NO ở đktc có tỉ khối so với hidro bằng 7,3 và dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa . Cho từ từ lượng dung dịch NaOH 1M đến dư thu được kết tủa T. Nung T đến khi khối lượng không đổi thì thu được 9,6 gam chất rắn. Phần trăm số mol của Cu trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 40% B. 45% C. 50% D. 55%

(Lời giải) Câu 15: Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và NaNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,24 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2 có có tỉ khối so với hidro bằng 6,2. Giá trị của m là 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 34,12 B. 34,30 C. 34,65 D. 34,70

(Lời giải) Câu 16: Cho 4,86 gam Al tan hết trong dung dịch chứa NaHSO4 (vừa đủ) và HNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 1,568 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Giá trị của m là:

A. 70,15 B. 71,86 C. 72,33 D. 73,45

(Lời giải) Câu 17: Cho 16,25 gam Zn tan hết trong dung dịch HCl dư và HNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,016 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và H2 có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 5. Giá trị gần đúng của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 31 B. 35 C. 36 D. 38

(Lời giải) Câu 18: Cho bột magie dư vào dung dịch gồm HCl (dư); 0,02 mol NaNO3 và 0,03 mol KNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa m gam muối và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y không màu, trong đó có một khí không màu hóa nâu trong không khí. Biết Y có tỉ khối so với hidro bằng 31/3. Giá trị của m là:

A. 15,34 B. 15,16 C. 14,76 D. 14,23

(Lời giải) Câu 19: Cho 4,8 gam Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X; 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có khối lượng 2,92 gam gồm 2 khí trong đó có một khí màu nâu và còn lại 1,2 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì thu được m gam muối khan. Giá trị m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 29,34 B. 27,06 C. 25,11 D. 23,63

(Lời giải) Câu 20: Cho 6,75 gam Al vào dung dịch chứa hỗn hợp HNO3; H2SO4 và 0,1 mol NaNO3 đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X; 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí trong đó có một khí màu nâu và còn lại 0,27 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì thu được m gam muối khan. Biết Y có tỉ khối so với He bằng 4,9. Giá trị của m là:

A. 52,17 B. 51,45 C. 50,78 D. 50,06

BÀI TẬP RÈN LUYỆN – SỐ 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 1: Cho m gam hỗn hợp E gồm A, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dich chứa 0,6 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được a mol NO; 0,04 mol H2; dung dịch X chứa (m + 16,66) gam muối trung hòa. Cho NaOH dư vào X thì thấy có 0,72 mol NaOH tham gia phản ứng. Số mol MgO có trong E là?

A. 0,06 B. 0,08 C. 0,10 D. 0,09

(Lời giải) Câu 2: Hòa tan m gam hỗn hợp rắn gồm ZnMg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,648 mol HCl thu được dung dịch X chỉ chứa 36,708 gam muối clorua và 1,1648 lít khí NO ở đktc. Dung dịch X hòa tan tối đa 1,92 gam Cu. Mặt khác, cho KOH dư vào X (đun nóng nhẹ) thì thấy có 0,6272 lít khí mùi khai (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp rắn ban đầu gần nhất với:

A. 19,04% B. 18,24% C. 26,75% D. 29,32%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 3: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, Zn, Mg (trong đó oxi chiếm 21,159% khối lượng hỗn hợp) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch Y và 2,688 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cô cạn dung dịch Y thu được 76,88 gam hỗn hợp muối khan. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m+3,72 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Zn trong hỗn hợp X là:

A. 16,37% B. 13,78% C. 12,27% D. 18,02%

(Lời giải) Câu 4: Lấy hỗn hợp X gồm Zn và 0,3 mol Cu(NO3)2 nhiệt phân một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và 10,08 lit hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,3 mol HCl thu được dung dịch A chỉ chứa các muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí B gồm 2 đơn chất không màu. Biết các khí đo ở đktc, tỷ khối hơi của B so với H2 = 7,5. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A?

A. 154,65 gam B. 152,85 gam C. 156,10 gam D. 150,30 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 5: Hòa tan hết 3,54gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ mol tương ứng 3:4 trong dung dịch X chứa hỗn hợp HNO3 và HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toan thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm H2, NO2, NO với tỉ lệ mol tương ứng 2:1:7. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối. Giá tri m là:

A. 17,285 B. 14,792 C. 18,316 D. 16,145

(Lời giải) Câu 6: Hòa tan hết 16,88 gam hỗn hợp rắn A gồm Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,49 mol HCl loãng, đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch B chỉ chứa 30,055 gam muối trung hòa và 1,008 lít hỗn hợp khí C gồm NO và H2 có tổng khối lượng là 0,93 gam ở đktc. Biết trong B không chứa muối Fe3+. Cho NaOH dư vào X thì thấy m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là:

A. 20,64 B. 24,26 C. 22,18 D. 26,32

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 7: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 160 ml dung dịch NaHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 26,96 gam muối trung hòa và 0,448 lít NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch KOH dư vào Y thì có 0,22 mol KOH phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong X gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,5% B. 3,5% C. 3,0% D. 2,0%

(Lời giải) Câu 8: Hòa tan hết 12,6 gam hỗn hợp Al và Mg có tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 3 trong dung dịch X chứa hỗn hợp axit HNO3 và HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 6,72 lít hỗn hợp hai khí (trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí) có tổng khối lượng là 6,2 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 57,875 B. 58,792 C. 48,316 D. 52,928

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 9: Cho 9,92 gam hỗn hợp X gồm S, Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư ) thu được V lít hỗn hợp khí gồm NO2 và SO2 có tỷ lệ mol tương ứng là 18 : 1 và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 16,776 gam kết tủa. Còn khi cô cạn Y thu được 18,944 gam muối khan. NO2sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là:

A. 0,86 B. 0,88 C. 0,92 D. 0,96

(Lời giải) Câu 10: Hòa tan hết m gam hỗn hợp T gồm Al, Mg, MgO trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,19 mol HNO3 và HCl. Sau phản ứng thu được 5,824 lít hỗn hợp khí X ở đktc gồm NO, H2 và N2 với tỷ lệ mol tương ứng là 10 : 13: 3 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho NaOH dư vào Y thì thấy có 1,63 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời có 11,6 gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là:

A. 17,6 B. 16,4 C. 14,5 D. 18,16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 11: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 400 ml dung dịch KHSO4 0,4M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 29,52 gam muối trung hòa và 0,448 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 8,8 gam NaOH phản ứng. Dung dịch Y hòa tan tối đa m gam bột Cu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 0,96 B. 1,92 C. 2,24 D. 2,4

(Lời giải) Câu 12: Hòa tan hết 17,6 gam hỗn hợp rắn A gồm Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,55 mol KHSO4 loãng, đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch B chỉ chứa 87,63 gam muối trung hòa và 1,68 lít hỗn hợp khí C gồm NO và H2 ở đktc, có tỷ khối hơi so với H2 là 6,6. Biết trong B không chứa muối Fe3+. Cho Ba(OH)2 dư vào X thì thấy m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là:

A. 120,84 B. 150,53 C. 122,78 D. 146,36

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 13: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4Cho 26,72 gam X vào dung dịch gồm H2SO4 1M và KNO3 1M, thu được dung dịch Y chứa 116,64 gam chỉ chứa muối trung hòa và 3,136 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ở đktc). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 159 B. 164 C. 168 D. 170

(Lời giải) Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa và 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Y thu được 59,04 gam muối trung hòa. Mặt khác, cho NaOH dư vào Y thì thấy có 0,44 mol NaOH phản ứng. Phần trăm khối lượng của Fe có trong X gần nhất với:

A. 2,5% B. 2,8% C. 4,2% D. 6,3%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 15: Cho 0,1 mol Fe; 0,15 mol Fe(NO3)2 và m gam Al tan hết trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 16, dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa. Cho NaOH dư vào Y thì thấy có 0,82 mol NaOH phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 1,08 B. 1,35 C. 1,62 D. 0,81

(Lời giải) Câu 16: Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa và 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Y thu được 59,04 gam muối trung hòa. Mặt khác, cho NaOH dư vào Y thì thấy có 0,44 mol NaOH phản ứng. Phần trăm khối lượng của Fe có trong X gần nhất với :

A. 2,5% B. 2,8% C. 4,2% D. 6,3%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 17: X là hỗn hợp rắn gồm MgNaNO3 và FeO (trong đó oxi chiếm 26,4về khối lượng). Hòa tan hết m gam X trong 2107 gam H2SO4 loãng, nồng độ 10% thu được dung dịc Y chỉ chứa muối sunfat trung hòa và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và H2 có tỷ khối hơi so với H2 là 6,6. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn khan Z và 1922,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của FeO có trong X gần với giá trị nào nhất dưới đây :

A. 50% B. 12% C. 33% D. 40%

(Lời giải) Câu 19: Cho 26,96 gam hỗn hợp Cu(NO3)2, Fe3O4, FeCl2 vào 680 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch X và 0,04 mol NO. Cho AgNO3 vừa đủ vào X được 120,54 gam kết tủa và không thấy khí thoát ra. Mặt khác, cho m gam Fe vào X thu được 1,12 lít khí Y. Giá trị của m là:

A. 11,2 B. 11,76 C. 12,32 D. 9,52

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 1,95 gam hỗn hợp bột Al và Fe trong 0,16 lít dung dịch HNO3 a mol/l thu được 0,896 lít khí NO (đktc) và dung dịch X (không có muối amoni). Thêm tiếp 0,54 gam Al vào dung dịch X đến khi Al tan hết thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 và trong dung dịch B không còn HNO3). Thêm NaOH vào Y đến khi toàn bộ muối sắt chuyển hết thành hiđroxit thì vừa hết 0,2 lít dung dịch NaOH 0,825 mol/l. Lọc, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,165 gam chất rắn M. Giá trị của a là

A. 1,05 B. 0,75 C. 1,25 D. 1,00

BÀI TẬP RÈN LUYỆN – SỐ 3

(Lời giải) Câu 1: Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe và Cu(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y và 0,14 mol hỗn hợp khí NO và H2 có khối lượng bằng 3,64 gam. Cho dung dịch HCl dư vào Y tiếp tục thu được dung dịch Z vào 0,02 mol NO. Dung dịch Z hòa tan vừa đủ 3,2 gam Cu (không có khí thoát ra). Giá trị của m?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 27,26 B. 26,46 C. 24,23 D. 23,24

(Lời giải) Câu 2: Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 28,57% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 và 1,64 mol NaHSO4, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam và hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2và H2 (trong đó số mol của N2O bằng số mol của CO2). Tỉ khối hơi của Z so với He bằng a. Giá trị gần nhất của a là:

A. 6,8 B. 7,8 C. 7,5 D. 8,2

(Lời giải) Câu 3: Cho 81,6 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:2) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào X, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch KOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 62,0 gam chất rắn E. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị gần nhất với  m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 25,2 B. 26,5 C. 29,8 D. 27,5

(Lời giải) Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeCO3 (trong đó Fe3O4 chiếm 20% số mol, FeS2 chiếm 50% số mol trong hỗn hợp) bằng dung dịch HNO3 vừa đủ, khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 35,14) gam muối và 36,288 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO2 và CO2. Tỉ khối của Z so với H2 bằng 1862/81. Biết NO2 là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m gần nhất với:

A. 27 B. 29 C. 31 D. 33

(Lời giải) Câu 5: Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 59,04 gam muối trung hòa và 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì thấy có 0,44 mol NaOH phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa a mol Cu.Giá trị của a là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,05 B. 0,06 C. 0,07 D. 0,04

(Lời giải) Câu 6: Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 và 0,12 mol H2SO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,01 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho 0,04 mol Cu vào X, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 19,424 B. 23,176 C. 18,465 D. 16,924

(Lời giải) Câu 7: Cho 33,03 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe(NO3)2 và Fe3O4 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,4 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa 70,65 gam muối clorua và 4,48 lít hỗn hợp T gồm 2 khí, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí (đktc). Biết tỷ khối của T so với He là 4,7. Khối lượng Fe3O4 trong hỗn hợp X là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 11,60 gam B. 6,96 gam C. 9,28 gam D. 10,44 gam

(Lời giải) Câu 8: Nhúng thanh Al ( dư) vào dd gồm H2SO4 và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và H2, biết tỷ khối hơi của Y so với H2 là 8. Cho NaOH dư vào X thấy số mol NaOH phản ứng tối đa là 0,74 mol. Cô cạn dung dịch X thu được m (g) muối khan. Giá trị của m là:

A. 33,5 B. 32,1 C. 29,4 D. 27,6

(Lời giải) Câu 9: Cho 4,08 gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 đun nóng, khuấy đều đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và 1,76 gam hỗn hợp hai kim loại có cùng số mol. Biết tỉ khối của Y đối với H2 là 8. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch X gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 24,0 gam B. 39,0 gam C. 19,5 gam D. 21,5 gam

(Lời giải) Câu 10: Nhúng thanh Mg (dư) vào dung dịch chứa HCl và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X (không chứa ion NH4+)  1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO  H2. Biết Y có tỉ khối hơi so với H2 là 7. Nhấc thanh Mg ra rồi cân lại thì thấy khối lượng thanh giảm m gam. Xem toàn bộ Cu sinh ra bám vào thanh Mg. Giá trị của m là:

A. 1,18 B. 1,36 C. 1,44 D. 2,02

(Lời giải) Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 21,36 gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, FeO và Fe:Ox trong dung dịch chứa 0,08 mol KNO3 và 0,53 mol H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam muối và 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm H2 và NO có tổng khối lượng là 2,22 gam. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 92,14 B. 88,26 C. 71,06 D. 64,02

(Lời giải) Câu 12: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và các oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 62,124 gam B. 46,888 gam C. 60,272 gam D. 51,242 gam

(Lời giải) Câu 13: Cho 16,55 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2 và Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,775 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 116,65 gam muối sunfat trung hòa và 2,52 lít (đktc) khí Z không màu, trong đó có một khí không màu hóa nâu trong không khí, tỉ khối của Z so với H2 là 23/9. Mặt khác cho toàn bộ lượng hỗn hợp X trên vào nước, sau khi các phản ứng kết thúc thu được m gam rắn Y. Số mol của Al có trong X?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,12 B. 0,10 C. 0,15 D. 0,08

(Lời giải) Câu 14: Cho m gam hỗn hợp H gồm Al, MgO, AlCl3, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,38 mol KHSO4, kết thúc phản ứng thu được 0,14 mol NO; 0,04 mol H2; dung dịch X chứa (m + 173,5) gam muối trung hòa. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 29 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng AlCl3 trong H có giá trị gần nhất với

A. 33% B. 22% C. 34% D. 25%

(Lời giải) Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 21,36 gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, FeO và Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,08 mol KNO3 và 0,53 mol H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam muối và 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm H2 và NO có tổng khối lượng là 2,22 gam. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 92,14 B. 88,26 C. 71,06 D. 64,02

(Lời giải) Câu 16: Hòa tan hết 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe3O4 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO, N2 có tỷ khối so với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X thu được kết tủa Y, lấy Y nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Mặc khác nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết chất tan trong X chỉ chứa hỗn hợp các muối. Giá trị của m là

A. 63,88 gam B. 58,48 gam C. 64,96 gam D. 95,2 gam

(Lời giải) Câu 17: Hòa tan hết 9,76 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Mg, MgCO3 trong dung dịch chứa 0,43 mol KHSO4 và 0,05 mol HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm CO2, NO và 0,05 mol H2. Dung dịch Z sau phản ứng chỉ chứa m gam các muối trung hòa. Giá trị của m là: 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 63,28 B. 51,62 C. 74,52 D. 64,39

(Lời giải) Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 7,98 gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và MgCO3 trong dung dịch chứa NaNO3 và 0,62 mol NaHSO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam các muối trung hòa và 3,808 lít hỗn hợp khí Z gồm H2, NO, CO2 với tỷ lệ mol tương ứng là 9 : 4: 4. Giá trị của m là:

A. 81,1 B. 78,6 C. 83,4 D. 74,8

(Lời giải) Câu 19: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,2M; FeCl2 0,3M; Fe(NO3)3 0,3M. Cho m gam bột Mg vào 100 ml dung dịch X khuấy đều đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y là n gam rắn. Thêm dung dịch KOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,4 gam chất rắn. Phát biểu đúng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Giá trị của m là 2,88 B. Giá trị của n là 0,96

C. Giá trị của n-m là 1,08 D. Giá trị của n+m là 2,60

(Lời giải) Câu 20: Hỗn hợp X gồm FeO, FeSO4 và kim loại M (có hóa trị không đổi), trong X số mol oxi bằng 0,6 lần số mol M. Hòa tan 15,52 gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy có 0,82 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu được 61 gam hỗn hợp muối và 0448 lít NO (đktc). Phần trăm khối lượng của M trong X gần nhất với:

A. 45,0% B. 50,0% C. 40,0% D. 55,0%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI TẬP RÈN LUYỆN – SỐ 4

(Lời giải) Câu 1: Hoà tan một hỗn hợp gồm 0,2 mol Al và 0,15 mol Al2O3 trong dung dịch gồm KNO3 và a mol H2SO4 vừa đủ thu được dung dịch T và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp M có khối lượng 0,76 gam gồm 2 khí (đều là đơn chất). Giá trị của a là:

A. 0,785 B. 1,590 C. 1,570 D. 0,795

(Lời giải) Câu 2: Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đkc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 13,8 B. 16,2 C. 15,40 D. 14,76

(Lời giải) Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ và 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 và NO với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y thấy xuất hiện 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X là:

A. 15,92% B. 26,32% C. 22,18% D. 25,75%

(Lời giải) Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ) , thu được y mol khí NO duy nhất và dung dịch Y chứa (m+30,9) gam muối. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 25,5 gam NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của (m+30y) là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 7,35 B. 6,14 C. 5,55 D. 6,36

(Lời giải) Câu 5: Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu, Fe2O3 và CuO, trong đó oxi chiếm 10% khối lượng. Cho m gam X tan hoàn toàn vào dung dịch Y gồm HCl 0,74M và NaNO3 0,1M, thu được dung dịch Z chỉ chứa (m+29,37) gam muối trung hoà và 0,448 lít khí N2 (đktc). Dung dịch Z phản ứng tối đa với 0,67 mol KOH. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 22,4 B. 20,6 C. 16,2 D. 18,4

(Lời giải) Câu 6: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ZnFe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,12 mol HCl và 0,08 mol NaNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Nếu cũng cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol của Fe(NO3)2 có trong m gam X là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,03 B. 0,04 C. 0,05 D. 0,02

(Lời giải) Câu 7: Cho m gam hỗn hợp E gồm Al (a mol), Zn (2a mol), Fe (a mol), 0,12 mol NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,08 mol H2SO4 thu được dung dịch X chỉ chứa các muối và 0,24 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2 với tổng khối lượng 4,4 gam. Cô cạn dung dịch X thu được (m + 85,96) gam muối. Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1,27 lít dung dịch KOH. Phần trăm khối lượng của đơn chất Fe trong E là ?

A. 9,05% B. 8,32% C. 7,09% D. 11,16%

(Lời giải) Câu 8: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,4m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 9,0 B. 5,64 C. 6,12 D. 9,5

(Lời giải) Câu 9: Hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Al, Mg. Cho m n gam hỗn hợp X tác đụng với oxi sau một thời gian thu được m + 0,48 gam hỗn hợp rắn Y. Cho Y phản ứng với HNO3 loãng dư thu được 1,12 lít NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn Z được m +30,3 gam chất rắn khan. Số mol HNO3 phản ứng là.

A. 0,58 B. 0,48 C. 0,52 D. 0,64

(Lời giải) Câu 10: Cho m gam Ca tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí (ở đktc, phản ứng chỉ tạo một sản phẩm khử duy nhất của N+5). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cho tiếp m gam Ca vào dung dịch X (đun nóng nhẹ), thì thấy 6,496 lít khí (ở đktc) thoát ra. Khối lượng chất tan có trong dung dịch X là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 38,4 B. 44,2 C. 23,4 D. 22,8

(Lời giải) Câu 11: Cho 0,35 mol bột Cu và 0,06 mol Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,24 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), thêm tiếp dung dịch NaOH dư vào bình thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là?

A. 25,98 B. 34,94 C. 30,12 D. 28,46

(Lời giải) Câu 12: Hòa tan hết 20,12 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Fe3O4, Mg(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,98 mol HCl thu được dung dịch Y và 1,56 gam khí T gồm NO, N2O, H2 (0,04 mol). Cho Y vào dung dịch chứa 1 mol NaOH (đun nóng nhẹ) thấy có 0,02 mol khí thoát ra và 25,66 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng chỉ chứa hai muối của natri. Từ lượng X trên có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam kim loại?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12,6 B. 14,2 C. 11,8 D. 13,4

(Lời giải) Câu 13: Hòa tan hỗn hợp X gồm m gam Al và Al2O3 trong 1,4 lít dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí Z có khối lượng 2,52 gam khí N2O và NO. Cô cạn dung dịch Y được chất T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được (m+4,8) gam chất rắn. Mặt khác để tác dụng với các chất trong dung dịch Y thì cần tối đa 1,67 lít dung dịch KOH 1M. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol của hỗn hợp X là?

A. 0,25 B. 0,30 C. 0,35 D. 0,40

(Lời giải) Câu 14: Hòa tan hết 9,76 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Mg, MgCO3 trong dung dịch chứa 0,43 mol KHSO4 và 0,05 mol HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm CO2, NO và 0,05 mol H2. Dung dịch Z sau phản ứng chỉ chứa m gam các muối trung hòa. Giá trị của m là: 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 63,28 B. 51,62 C. 74,52 D. 64,39

(Lời giải) Câu 15: Hòa tan 17,32 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp gồm 1,04 mol HCl và 0,08 mol HNO3, đun nhẹ thu được dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 20,8 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là?

A. 41,57% B. 55,43% C. 69,28% D. 48,50%

(Lời giải) Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ZnFe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,12 mol HCl và 0,08 mol NaNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Nếu cũng cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol của Fe(NO3)2 có trong m gam X là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,03 B. 0,04 C. 0,05 D. 0,02

(Lời giải) Câu 17: Thổi một luồng CO qua hỗn hợp Fe và Fe2O3 nung nóng được chất khí B và chất rắn D. CHo B lội qua dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo 6 gam kết tủa. Hòa tan D bằng H2SO4 đặc, nóng thấy tạo ra 0,18 mol SO2 còn dung dịch E.  cạn dung dịch E thu được 24g muối khan. Xác đinh thành phần % của Fe 

A. 58,33% B. 41,67% C. 50% D. 40%

(Lời giải) Câu 18: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T và 7,168 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T thu được 3,456m gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 41,13 B. 35,19 C. 38,43 D. 40,03

(Lời giải) Câu 19: Cho 23,640 gam hỗn hợp X gồm Al, FeO, CuO tác dụng với lượng dư khí hidro thu được 4,860 gam nước và hỗn hợp kim loại Y. Mặt khác, cho 11,94 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được 1,792 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được m gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với:

A. 41,5 B. 34,2 C. 24,6 D. 42,2

(Lời giải) Câu 20: Hỗn hợp X gồm Fe, Zn, ZnO và FeO. Để hòa tan 12,46 gam hỗn hợp X cần 380 ml dung dịch HCl 1M thu được 2,464 lít khí hidro (đktc). Cho 12,46 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,568 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 44,2 gam muối khan. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,645 B. 0,615 C. 0,625 D. 0,605

(Lời giải) Câu 21: Hỗn hợp X gồm Fe, Zn, MgCO3, FeCO3, CaCO3. Nung 28,04 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được 17,48 gam chất rắn. Cho 42,06 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 9,632 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO2 và NO và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 86,76 gam muối khan. Biết các phản ứng hoàn toàn. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là

A. 1,25 B. 1,05 C. 1,15 D. 1,35

(Lời giải) Câu 22: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 23,41% khối lượng hỗn hợp. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được 4,256 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Y và 2,464 lít NO (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được 105,18 gam muối khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 31,44 B. 32,79 C. 30,99 D. 33,87

(Lời giải) Câu 23: Cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO và Cu (trong đó oxi chiếm 18,367% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO3 nồng độ a mol/l, thu được 0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a là

A. 2,0 B. 1,5 C. 3,0 D. 1,0

(Lời giải) Câu 24: Hòa tan hết 17,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 18,8. Cho đung dịch NaOH tới dư vào Y rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Số mol HNO3 đã phản ứng với X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,67 B. 0,47 C. 0,57 D. 0,62

(Lời giải) Câu 25: Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 126 gam dung dịch HNO3 48% thu được dung địch X( không chứa muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung NaOH 1M và KOH 0,5 M, đều thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp 20 gam Fe2O3 và CuO. Cô cạn dung dịch Z, thu được hỗn hợp chất rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 42,86 gam hỗn hợp chất rắn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 7,6 B. 6,9 C. 8,2 D. 7,9

(Lời giải) Câu 26: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2, tỉ khối của Z so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. Tổng số (a + b) gần với giá trị nào nhất sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 185 B. 205 C. 193 D. 215

(Lời giải) Câu 27: Lấy hỗn hợp X gồm Zn và 0,3 mol Cu(NO3)2 nhiệt phân một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và 10,08 lit hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 2,3 mol HCl thu được dung dịch A chỉ chứa các muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí B gồm 2 đơn chất không màu. Biết các khí đo ở đktc, tỷ khối hơi của B so với H2 là 7,5. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A?

A. 154,65 gam B. 152,85 gam C. 156,10 gam D. 150,30 gam

(Lời giải) Câu 28: Hòa tan hết m gam hỗn hợp T gồm Al, Mg, MgO trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,19 mol HNO3 và HCl. Sau phản ứng thu được 5,824 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, H2 và N2 với tỉ lệ mol tương ứng 10 : 13 : 3 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho NaOH dư vào Y thì thấy có 1,63 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời thấy có 11,6 gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 17,6 B. 16,4 C. 14,5 D. 18,16

(Lời giải) Câu 29: Cho m gam hỗn hợp A gồm FexOy, Fe và Cu tác dụng hết chứa HCl 32,85% và HNO3 9,45%, sau phản ứng thu được 5,824 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa (m+60,24) gam chất tan. Cho a gam Mg vào dung dịch X, kết thúc các phản ứng thu được (m – 6,04) gam chất rắn và thấy thoát ra hỗn hợp khí Y gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí, tỉ khối của Y so với He bằng 4,7. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 21,0 B. 23,0 C. 22,0 D. 24,0

(Lời giải) Câu 30: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4Cho 26,72 gam X vào dung dịch gồm H2SO4 1M và KNO3 1M, thu được dung dịch Y chứa 116,64 gam chỉ chứa muối trung hòa và 3,136 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vào Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 159 B. 164 C. 168 D. 170

 

Các thầy cô và các em có thể xem lại các phương pháp giải bài toán vô cơ điển hình

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học


Comments

5 responses to “Tư duy NAP phân chia nhiệm vụ H+”

 1. hang Avatar

  cho e xin flie Tư duy NAP phân chia nhiệm vụ H+
  e cảm ơn ạ

 2. Thinh Avatar

  ad cho em xin file này ạ.

 3. Nguyễn Văn Quý Avatar
  Nguyễn Văn Quý

  Cho mình xin file admin nhé
  Cảm ơn!

 4. Bùi Ngọc Avatar
  Bùi Ngọc

  Cho mình xin file này

 5. Nguyễn Chí Hảo Avatar
  Nguyễn Chí Hảo

  Ad cho em xin file với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *