dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đ làm tốt dạng toán này phải hiểu được từng giai đoạn phản ứng tương ứng với đồ thị. Đặc biệt là ở những điếm đồ thị có đột biến (gãy khúc).

(Lời giải) Ví dụ 1: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Đồ thị biu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo th tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 1

Giá trị nào sau đây của a là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,50. B. 0,65. C. 0,75. D. 0,8.

(Lời giải) Ví dụ 2: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Giá trị của m và x lần lượt là

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 2

A. 72,3 gam và 1,01 mol. B. 66,3 gam và 1,13 mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 54,6 gam và 1,09 mol. D. 78,0 gam và 1,09 mol.

(Lời giải) Ví dụ 3: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 3

Giá trị nào sau đây của m­max là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 88,32. B. 98,84. C. 92,49. D. 84,26.

(Lời giải) Ví dụ 4: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl (a mol) và Al2(SO4)3 (b mol). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 4

Giá trị nào của a : b sau đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 14 : 5. B. 11 : 5. C. 12 : 5. D. 9 : 5.

(Lời giải) Ví dụ 5: Nhỏ rất từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X chứa đồng thời Al2(SO4)3, K2SO4 và lắc nhẹ để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tổng khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 5

Giá trị của x là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 900. B. 600. C. 800. D. 400.

(Lời giải) Ví dụ 6: Hòa tan toàn toàn m gam hỗn hợp chất rắn X gồm Ba, BaO, Na và Al2O3 chỉ thu được dung dịch Y và 10,08 lít H2 (đktc). Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Y thu được kết quả như đồ thị dưới đây

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 6

Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 76. B. 75. C. 73. D. 78.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

(Lời giải) Câu 1: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào ông nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đ thị biu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của V nào sau đây là đúng?

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,1. B. 2,8.    C. 2,4. D. 2,5.

 

(Lời giải) Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thế tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của V nào sau đây là đúng?

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,78. B. 0,96.       C. 0,64. D. 0,84.

 

(Lời giải) Câu 3: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ng nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thế tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của m nào sau đây là đúng?

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 59,58. B. 94,05.    C. 76,95. D. 85,5.

 

(Lời giải) Câu 4: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của V2 : V1 nào sau đây là đúng?

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 7:6. B. 4:3.   C. 6:5. D. 5:4.

(Lời giải) Câu 5: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị của mmax – mmin nào sau đây là đúng?

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 11

A. 8,82. B. 7,14.   C. 9,36. D. 8,24.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 6: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thế tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị nào của mmax sau đây là đúng?

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 12

A. 85,5. B. 78,5.     C. 88,5. D. 90,5.

(Lời giải) Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ng nghiệm chứa dung dịch HC1 và Al2(SO4)3. Đ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo th tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị nào của a sau đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 13

A. 0,50. B. 0,52.    C. 0,54. D. 0,48.

 

(Lời giải) Câu 8: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối ượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị nào của mmax sau đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 14

A. 74,54. B. 70,52.     C. 76,95. D. 72,48.


(Lời giải) Câu 9:
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị nào của mmax – mmin sau đây là đúng?

A. 20,15. B. 18,58. C. 16,05. D. 14,04.

(Lời giải) Câu 10: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị nào của mmin sau đây là đúng?

A. 11,65. B. 13,98. C. 9,32. D. 18,64.

(Lời giải) Câu 11: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 17

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị nào của m sau đây là đúng?

A. 41,65. B. 40,15. C. 35,32. D. 38,64.

(Lời giải) Câu 13: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Khối lượng kết tủa (gam)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 18

Giá trị nào sau đây của mmax là đúng?

A. 138,3. B. 121,8. C. 132,6. D. 134,2.

(Lời giải) Câu 14: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 19

Giá trị nào sau đây của a là đúng?

A. 0,5. B. 0,6. C. 0,7. D. 0,8.

(Lời giải) Câu 15: Hai ống nghiệm A và B chứa lần lượt dung dịch ZnSO4 và AlCl3, nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào 2 ống nghiệm riêng biệt trên thu được kết quả biểu diễn đồ thị bên dưới

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 20

Tỷ lệ của a : b là:

A. 3:4. B. 1:1. C. 4:3. D. 2:3.

(Lời giải) Câu 16: Hai ống nghiệm A và B chứa lần lượt dung dịch ZnSO4 và AlCl3, nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào 2 ống nghiệm riêng biệt trên thu được kết quả biểu diễn đồ thị bên dưới

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 21

Giá trị của x là

A. 0,16. B. 0,17. C. 0,18. D. 0,21.

(Lời giải) Câu 17: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH được biểu diễn bằng đồ thị sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 22

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

A. 5,44 gam. B. 4,66 gam. C. 5,70 gam. D. 6,22 gam.

(Lời giải) Câu 18: Dung dịch X chứa X mol NaOH và y mol Na2ZnO2 (hoặc Na2(Zn(OH)4)), dung dịch Y chứa z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba(Al(OH)4)2) trong đó (x < 2z), tiến hành hai thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 1: nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch X.

Thí nghiệm 2: nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Y.

Kết quả hai thí nghiệm trên được biểu diễn trên đồ thị sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 23

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của y và t lần lượt là

A. 0,075 và 0,10. B. 0,075 và 0,05. C. 0,15 và 0,05. D. 0,15 và 0,10.

(Lời giải) Câu 19: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

A. 5,44 gam. B. 4,66 gam. C. 5,70 gam. D. 6,22 gam.

(Lời giải) Câu 20: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 x(mol) và Al2(SO4)3 y (mol). Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của x + y là?

A. 0,07. B. 0,06. C. 0,09. D. 0,08.

(Lời giải) Câu 21: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 26

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị nào sau đây của mmax là đúng?

A. 158,3. B. 181,8. C. 172,6. D. 174,85.

(Lời giải) Câu 22: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và a mol Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 27

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị gần nhất của x (gam) là?

A. 60,6. B. 70,2. C. 66,5. D. 72,8.

(Lời giải) Câu 23: Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch chứa Ba(AlO2)2 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa (gam) phụ thuộc vào số mol H2SO4 theo đồ thị sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 28

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của (a + 98b) là?

A. 24,97. B. 32,40. C. 28,16. D. 22,42.

(Lời giải) Câu 24: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Ba; BaO và Al thu được dung dịch Y và 4,928 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Y. Khối lượng kết tủa (gam) phụ thuộc vào số mol H2SO4 theo đồ thị sau:

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 29

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của m là?

A. 27,92. B. 31,16. C. 28,06. D. 24,49.

(Lời giải) Câu 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho khí CO2 hấp thụ từ từ vào dung dịch Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn qua đồ thị hình vẽ dưới đây.

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 30

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phần trăm khối lượng của oxi có trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với?

A. 13,36%. B. 15,07%. C. 11,19%. D. 18,42%.

(Lời giải) Câu 26: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

A. 10,68. B. 6,84. C. 12,18. D. 9,18.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 31

(Lời giải) Câu 27: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và Al(NO3)3, Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

A. 7,68. B. 5,55. C. 12,39. D. 8,55.

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 32

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 28: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 33

A. 10,11. B. 6,99. C. 11,67. D. 8,55.

(Lời giải) Câu 29: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và Al(NO3)3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên dưới. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5,97. B. 7,26. C. 7,68. D. 7,91.

Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết 34

 

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

10 responses to “Bài toán đồ thị nâng cao có lời giải chi tiết”

 1. Thinh Avatar

  ad cho em xin file này ạ.

 2. Hoàng Avatar
  Hoàng

  cho e xin file word với ạ, thank page.
  shihan6868@gmail.com

 3. Hoàng Avatar
  Hoàng

  cho e xin file này với ạ, e vẫn chưa nhận đc. thank page
  shihan6868@gmail.com

 4. nguyễn thanh thuong Avatar
  nguyễn thanh thuong

  cho e xin file

 5. Cho mình xin file kèm lời giải với ạ. Xin cảm ơn

 6. Bùi Ngọc Avatar
  Bùi Ngọc

  cho mình tham khảo với. Xin cảm ơn

 7. Mai Linh Avatar
  Mai Linh

  ad cho em xin file này với ạ

 8. Mai Linh Avatar
  Mai Linh

  Cho mình xin file tài liệu này với ạ, mình xin cảm ơn ạ

 9. linh Avatar

  cho em xin file với ạ. em cảm ơn ạ

 10. Bình Avatar

  Em xin file vs ạ, gmail dinhbinh8ahd@gmail.com e cảm ơn ạ

 11. Binh Avatar

  Cho e xin file này vs ạ, gmail dinhbinh8ahd@gmail.com. Em cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *