dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tư duy NAP về tính bất biến của kim loại

Tư duy NAP về tính bất biến của kim loại

I. Lý thuyết

Tư duy NAP về tính bất biến của kim loại Tư duy NAP về tính bất biến của kim loại 1 Tư duy NAP về tính bất biến của kim loại 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. Ví dụ minh họa

(Lời giải) Ví dụ 1: Hỗn hợp X chứa 0,03 mol Cu; 0,03 mol Zn; 0,03 mol Mg và 0,02 mol Al. Đốt nóng X trong O2 dư để các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được tối đa bao nhiêu gam oxit?

A. 7,05 gam B. 8,06 gam C. 6,78 gam D. 7,62 gam

(Lời giải) Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Ca, Ba, Na, K, Li vào trong nước dư thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí (đktc). Trung hòa dung dịch Y cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch HCl aM. Giá trị của a là?

A. 1,0 B. 0,8 C. 1,2 D. 1,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Ví dụ 3: Hòa tan hết 1,360 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,672 lít khí (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 2,44 B. 4,42 C. 24,4 D. 4,24

(Lời giải) Ví dụ 4: Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là

A. 31,45 gam B. 33,99 gam C. 19,025 gam D. 56,3 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Ví dụ 5: Cho 24 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X gồm các khí N2; N2O có số mol bằng nhau và bằng 0,l mol. Tìm giá trị a.

A. 2,8 B. 1,6 C. 2,54 D. 2,45

(Lời giải) Ví dụ 6: Hòa tan hết 20,5 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm NO2, NO, N2O, N2 ở đktc, không còn sản phẩm khử nào khác, trong đó NO2 và N2 có cùng số mol. Tỷ khối hơi của X so với H2 là 18,5. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:

A. 88,7 gam B. 119,7 gam C. 144,5 gam D. 55,7 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Ví dụ 7: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al (có tỷ lệ mol 3:4) vào dung dịch chứa HNO3 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa 8,2m gam muối. Biết rằng có 0,3 mol N+5 trong HNO3 đã bị khử. Số mol HNO3 đã phản ứng là:

A. 2,1 B. 3,0 C. 2,4 D. 4,0

(Lời giải) Ví dụ 8: Cho m gam Ba tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 5,376 lít khí Y (ở đktc, phản ứng chỉ tạo một sản phẩm khử duy nhất của N). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn cho tiếp m gam Ba vào dung dịch X (đun nóng nhẹ), thu được 43,008 khí Z (đktc). Giá trị của m gần nhất với:

A. 224. B. 230. C. 234. D. 228.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Ví dụ 9: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Cu, Fe tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 5,6 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất ở. Tính % theo khối lượng của Cu trong hỗn hợp là

A. 53,33% B. 33,33% C. 43,33% D. 50,00%

3. Bài tập rèn luyện

(Lời giải) Câu 1: Hòa tan 30 gam hỗn hợp một số kim loại vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch X và 0,15 mol SO2, 0,l mol S và 0,005 mol H2S. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 78g B. 120,24g C. 44,4g D. 75,12g

(Lời giải) Câu 2: Hoà tan 6,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3 vừa đủ, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,02 mol NO và 0,02 mol N2O. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 25,4 gam muối khan. Số mol HNO3 bị khử trong phản ứng trên là:

A. 0,08 mol B. 0,06 mol C. 0,09 mol D. 0,07 mol

(Lời giải) Câu 3: Hoà m gam hỗn hợp Fe, Cu (Fe chiếm 40%) vào 380 ml dung dịch HNO3 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 0,7m gam chất rắn và 1,12 lít hỗn hợp gồm NO, N2O (ở đktc) (là hai sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn Y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 32,4 gam B. 45 gam C. 21,6 gam D. 27 gam

(Lời giải) Câu 4: Hỗn hợp X gồm Fe, Cu có khối lượng 6 gam. Tỉ lệ khối lượng giữa Fe và Cu là 7:8. Cho lượng X nói trên vào một lượng dung dịch HNO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được một phần chất rắn Y nặng 4,32 gam, dung dịch muối sắt và NO. Khối lượng muối Fe tạo thành trong dung dịch là

A. 4,5 gam B. 5,4 gam C. 7,4 gam D. 6,4 gam

(Lời giải) Câu 5: Cho 4,8g Mg tác dụng với HNO3 dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít NO (đktc) và dd X. Khối lượng muối thu được trong X:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 29,6g B. 30,6g C. 34,5g D. 22,2g

(Lời giải) Câu 6: Cho 6,675g hỗn hợp Mg và kim loại M (hóa trị duy nhất n, đứng sau Mg, tác dụng được với H+ giải phóng H2) có tỷ lệ mol là 1:1 vào dung dịch AgNO3 dư khi kết thúc phản ứng thu được 32,4g chất rắn. Ở một thí nghiệm khác nếu cho 6,675g hỗn hợp kim loại trên vào dung dịch HNO3 dư sau phản ứng thu được V lít NO đktc (sản phẩm khử duy nhất), giá trị của V là:

A. 4,48 B. 1,12 C. 3,36 D. 2,24

(Lời giải) Câu 7: Cho 25,24 gam hỗn hợp X chứa Al, Zn, Mg, Fe phản ứng vừa đủ với 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,2 mol hỗn hợp khí Y (gồm N2O và N2) có tỉ khối so với H2 là 18. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 163,60. B. 153,13. C. 184,12. D. 154,12.

(Lời giải) Câu 8: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Fe, Cu và Ag trong V ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị tối thiểu của V là

A. 800. B. 400. C. 600. D. 200.

(Lời giải) Câu 9: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4,08. B. 5,28. C. 2,62. D. 3,42.

(Lời giải) Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam Fe cần V ml dung dịch HNO3 0,5M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị nhỏ nhất của V là

A. 400. B. 1200. C. 800. D. 600.

(Lời giải) Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 42,9 gam Zn trong lượng vừa đủ V ml dung dịch HNO3 10% sau phản ứng thu được dung dịch A chứa 129,54 gam hai muối tan và 4,032 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và N2O . Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 840 ml B. 540 ml C. 857 ml D. 1336 ml

(Lời giải) Câu 12: Cho 12,9g hỗn hợp gồm Mg và Al phản ứng vừa đủ với V(lít) dung dịch HNO3 0.5M thu được dung dịch B và hỗn hợp C gồm 2 khí N2 và N2O có thể tích bằng 2.24 lít (đktc).Tỉ khối của C so với H2 là 18. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch B thu được 1.12 lít khí(đktc) và mg kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 35g và 3,2lít B. 35g và 2,6lít C. 11,6g và 3,2lít D. 11,6g và 2,6lít

(Lời giải) Câu 13: Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2, N2O, NO và NO2 trong đó hai khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận toàn bộ X thu được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,945. B. 0,725. C. 0,923. D. 0,893.

(Lời giải) Câu 14: Biết hai kim loại A,B đều có hóa trị II (MA < MB). Nếu cho 10,4 gam hỗn hợp A và B (có số mol bằng nhau) tác dụng với dd HNO3 đặc, dư thu được 8,96 lít khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất.(đktc). Nếu cho 12,8 gam hỗn hợp A và B (có khối lượng bằng nhau) tác dụng với dung dịch HNO3 đặc ,dư thu được 11,6 lít NO2 (đktc), A và B lần lượt là:

A. Mg và Cu B. Cu và Zn C. Mg và Zn D. Ca và Cu

(Lời giải) Câu 15: Cho 6,175 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 0,448 lít hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O. Tỉ khối hơi của Y so với hh là 18,5. Cô cạn dung dịch X thu được b gam muối. Giá trị của a và b lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,24 và 18,735. B. 0,14 và 17,955. C. 0,24 và 18,755. D. 0,14 và 18,755.

(Lời giải) Câu 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2, NO, NO2 trong đó N2 và NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau có tỷ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản ứng là:

A. 3,0 mol B. 2,8 mol C. 3,4 mol D. 3,2 mol

(Lời giải) Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 0,12 mol Zn bằng dung dịch HNO3 dư thoát ra N2O duy nhất. Trong thí nghiệm này đã có n mol HNO3 tham gia phản ứng. Giá trị của n là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,24. B. 0,20. C. 0,40. D. 0,30.

(Lời giải) Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp X (Fe và 1 kim loại M có hoá trị không đổi) trong dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 8,96 lít hỗn hợp khí Y ở đktc gồm NO, NO2 có và chỉ xảy ra 2 quá trình khử. Nếu hoà tan hoàn toàn 8,3 (g) hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít H2 (đktc). Kim loại M là.

A. Ni. B. Mg. C. Al. D. Zn.

(Lời giải) Câu 19: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 98,20. B. 98,75. C. 91,00. D. 97,20.

(Lời giải) Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 3,79 gam hỗn hợp X gồm Al và Zn (có tỉ lệ mol tương ứng là 2:5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3 thu được dung dịch Y và V ml (đktc) khí N2 duy nhất. Để phản ứng hết với các chất trong Y thu được dung dịch trong suốt cần 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M. Giá trị của V là

A. 112. B. 268,8. C. 358,4. D. 352,8.

(Lời giải) Câu 21: Lấy 57,2 gam hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu cho tác dụng với dung dịch hỗn hợp H2SO4 và HNO3 vừa đủ. Khi hỗn hợp kim loại tan hết thu 220,4 gam muối chỉ chứa toàn muối sunfat của các kim loại trên. Khí bay ra gồm có 0,2mol NO; 0,2 mol N2O và x mol SO2. x gần với giá trị nào sau đây nhất:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,85. B. 0,55. C. 0,75. D. 0,95.

(Lời giải) Câu 22: Cho 4,8g Mg tác dụng với HNO3 dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít NO (đktc) và dd X. Khối lượng muối thu được trong X:

A. 29,6g. B. 30,6g. C. 34,5g. D. 22,2g.

(Lời giải) Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg; Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn họp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 157,05 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 bị khử trong phản ứng trên là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,30 B. 1,02 C. 0,5 D. 0,4

(Lời giải) Câu 24: Cho 25,24 gam hỗn hợp X chứa Al, Zn, Mg, Fe phản ứng vừa đủ với 787,5 gam dung dịch HNO3 20% thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,2 mol hỗn hợp khí Y (gồm N2O và N2) có tỉ khối so với H2 là 18. Giá trị của m là

A. 163,60. B. 153,13. C. 184,12. D. 154,12.

(Lời giải) Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 42,9 gam Zn trong lượng vừa đủ V ml dung dịch HNO3 10% sau phản ứng thu được dung dịch A chứa 129,54 gam hai muối tan và 4,032 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và N2O . Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 840 ml. B. 540 ml. C. 857 ml. D. 1336 ml.

(Lời giải) Câu 26: Cho 6,175 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 0,448 lít hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O. Tỉ khối hơi của Y so với hh là 18,5. Cô cạn dung dịch X thu được b gam muối. Giá trị của a và b lần lượt là:

A. 0,24 và 18,735. B. 0,14 và 17,955. C. 0,24 và 18,755. D. 0,14 và 18,755.

(Lời giải) Câu 27: Cho hỗn hợp A gồm 0,3 mol Mg, 0,7 mol Fe phản ứng với V lít HNO3 2M, thu được hỗn hợp X gồm 0,1 mol N2O, 0,2 mol NO và còn lại 5,6 gam kim loại. Giá trị của V lít là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,20. B. 1,10. C. 1,22. D. 1,15.

(Lời giải) Câu 28: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 thấy có 0,3 mol khí NO2 sản phẩm khử duy nhất thoát ra, nhỏ tiếp dd HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là

A. 24,27 g B. 26,92 g C. 19,5 g D. 29,64 g

(Lời giải) Câu 29: Cho 10,32g hỗn hợp X gồm Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch Y gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được khí NO duy nhất và dung dịch Z chứa m gam chất tan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20,36 B. 18,75 C. 22,96 D. 23,06

(Lời giải) Câu 30: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,12 lít NO (đktc). Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của m là:

A. 3,36 B. 3,92 C. 2,8 D. 3,08

(Lời giải) Câu 31: Dung dịch A chứa a mol HCl và b mol HNO3 cho A tác dụng với 1 lượng vừa đủ m gam Al thu được dung dịch B (chỉ chứa một muối) và 7,84 lít hỗn hợp khí C (đktc) gồm NO, N2O và H2 có tỷ khối so với khí H2 là 8,5. Trộn C với một lượng O2 vừa đủ và đun nóng cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi dẫn khí thu được qua dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,56 lít khí (đktc) thoát ra . Giá trị của a, b lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,1 và 2 B. 0,2 và 1 C. 1 và 0,2 D. 2 và 0,1

(Lời giải) Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có tỉ lệ khối lượng lần lượt là 4:6. Cho m gam X vào 400 ml dung dịch HNO3 2M đến phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y; thoát ra 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO2, NO và còn lại 0,7m gam chất rắn chưa tan. Cô cạn dung dịch Y được lượng muối khan là:

A. 48,4 gam. B. 54,0 gam. C. 40,33 gam. D. 45,0 gam.

(Lời giải) Câu 33: Cho 2,16 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tan hết trong dung dịch axit HNO3 loãng, đun nóng nhẹ tạo ra dung dịch X và 448 ml (đo ở và 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô gồm 2 khí không màu, không đổi màu trong không khí. Tỷ khối của Y so với oxi bằng 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nito. Làm khan X một cách cẩn thận thu được m gam chất rắn Z, nung Z đển khối lượng không đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 15,18. B. 17,92. C. 16,68. D. 15,48.

(Lời giải) Câu 34: Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 2,40. B. 4,20. C. 4,06. D. 3,92.

(Lời giải) Câu 35: Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe, Cu có tỉ lệ khối lượng 7:3 tác dụng với dung dịch HNO3 đun nóng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0,3 mol NO2 và 0,1 mol NO), dung dịch Z và còn lại 0,1m gam kim loại. Giá trị của m gần nhất với:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20 B. 15 C. 25 D. 30

(Lời giải) Câu 36: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm Zn và Al có tỷ lệ mol 1:1 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch B và 4,48 lít khí N2ktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối. Giá trị của m gần nhất với:

A. 60 gam B. 51 gam C. 100 gam D. 140 gam

(Lời giải) Câu 37: Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và 0,07 mol HNO3, thấy thoát ra 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí có số mol bằng nhau trong đó có NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít (đktc) khí NO và dung dịch Y gồm 2 ion dương. Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch Y tới khi không còn NO (duy nhất) thoát ra thì vừa hết 8,5 gam AgNO3.Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tổng thể tích khí thoát ra trong toàn bộ quá trình và m lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5,376 lít và 1,2 gam. B. 3,136 lít và 8,4 gam.

C. 6,72 lít và 10,08 gam. D. 5,6 lít và 9,52 gam.

(Lời giải) Câu 38: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al, Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng dư thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí NO duy nhất. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y đến khi kết tủa hoàn toàn. Các cation kim loại thì thu được kết tủa Z. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được m gam hỗn hợp các oxit. m có giá trị là:

A. 39,2 B. 23,2 C. 26,4 D. 29,6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 39: Cho 6,69 gam hỗn hợp ở dạng bột gồm Al, Fe vào 100ml dung dịch CuSO4 0,75M khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch HNO3 1M thu được khí NO là sp khử duy nhất. Thể tích dung dịch HNO3 ít nhất cần dung là:

A. 0,6 B. 0,5 C. 0,4 D. 0,3

(Lời giải) Câu 40: Cho 5,12 gam đồng phản ứng hoàn toàn với 50,4 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X. Hãy xác định nồng độ % của muối tan trong X biết rằng nếu thêm 210ml dung dịch KOH 2M vào X rồi cô cạn và nung sản phẩm thu được tới khối lượng không đổi thì được 41,52 gam chất rắn.

A. 26,15% B. 17,67% C. 28,66% D. 75,12%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

BẢNG ĐÁP ÁN

 

01. D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

02. D

03. D

04. B

05. B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

06. D

07. D

08. A

09. B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10. C

11. A

12. C

13. D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14. D

15. C

16. D

17. D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

18. C

19. A

20. B

21. B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

22. B

23. D

24. D

25. A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

26. C

27. D

28. B

29. C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

30. B

31. C

32. D

33. D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

34. C

35. A

36. B

37. B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

38. D

39. C

40. C

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các thầy cô và các em có thể xem lại các phương pháp giải bài toán vô cơ điển hình

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

2 responses to “Tư duy NAP về tính bất biến của kim loại”

  1. Thinh Avatar

    ad cho em xin file này ạ.

  2. Ngàn Lê Thị Avatar
    Ngàn Lê Thị

    cho mình xin tài liệu này với ạ. mình cảm ơn rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *