dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 1 BÀI 12. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. CÔNG THỨC PHÂN TỬ 

1. Khái niệm

Hãy viết công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ có mô hình cho dưới đây:

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 2

..……………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Khái niệm :……..…….…………………………………………………Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 3

…..…………………………………………………………………………

2. Cách biểu diễn công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 2

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence CTTQ:……….……….…………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

..……………………………………………………………………………

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence CTĐGN: ……….…….…………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Nhận xét: ……….…….………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

…..…………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………

II. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Xác định phân tử khối bằng phương pháp phổ khối lượng

Hãy gán các chất hữu cơ sau: C6H6, C3H8O, C4H8O2 vào các phổ khối lượng tương ứng dưới đây:

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 5

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 6

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Phổ khối lượng: …………………….…….…………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

B1: Đặt công thức phân tử tổng quát là CxHyOz.

B2: Thiết lập công thức đơn giản nhất bằng cách lập tỉ lệ x : y : z ở dạng số nguyên tối giản p : q : r như sau:

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 2
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 2

B3: Thiết lập được công thức đơn giản nhất: CpHqOr.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mối liên hệ giữa CTPTvà CTĐGN: CxHyOz = (CpHqOr)n.

Trong đó: p, q, r là các số nguyên tối giản ; x, y, z, n là số nguyên dương.

B4: Biết phân tử khối, xác định được giá trị n, từ đó suy ra CTPT

A close-up of a logo
Description automatically generated with low confidence Ví dụ: Kết quả phân tích nguyên tố cho biết phần trăm khối lượng các nguyên tố trong camphor là 78,94% C; 10,53% H; 10,53% O. Từ phổ khối lượng của camphor xác định được giá trị của m/z của peak bằng 152.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Lập CTĐGN

– Xác định phân tử khối

– Xác định CTPT

…………….……….…….…………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

…..…………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… ..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… ..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 9

 III. LUYỆN TẬP

Câu 1: Khi nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu quế, người ta thu được nhiều hợp chất hữu cơ trong đó có cinnamaldehyde và o-methoxycinnamaldehyde với công thức cấu tạo:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 10

Hãy viết CTPT và CTĐGN của các hợp chất này.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Viết CTĐGN của các hợp chất hữu cơ có CTPT sau:

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 11Câu 3: Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhấtcủa hợp chất hữu cơ ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

     B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

     C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố 

trong phân tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.

Câu 4: Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

     A. Hai chất trên giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

     B. Hai chất trên khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Hai chất trên khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

     D. Hai chất trên có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Câu 5: Eugenol là thành phần chính trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hương nhu. Chất này được sủ dụng làm chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Phân tích phần trăm khối lượng các nguyên tố cho thấy, euenol có 71,17% cacbon; 7,31% hydrogen, còn lại là oxygen. Lập công thức phân tử của eugenol, biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử của eugenol là 164.Giáo án powerpoint hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *