dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 đề số 1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 đề số 1

KIỂM TRA HÓA HỌC 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T

Họ và tên : ……………………………………………..

Lớp :…………………………………………………….

hời gian: 45’

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, ghi đáp án đúng vào bảng sau:

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Khẳng định nào sau đây không đúng về anken

A. anken có C 4 là chất khí ở điều kiện thường

B. các anken đều rất ít tan trong nước

C. các anken khi phản ứng cộng HCl đều thu được 2 sản phẩm chính và phụ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. các anken tham gia được phản ứng trùng hợp để tạo polime

Câu 2: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH­2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan. B. 3-metylpent-3-en. C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.

Câu 3: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,05 và 0,1. B. 0,1 và 0,05. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

Câu 4: Anken nào sau đây khi cộng HCl chỉ cho ra 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất

A. But-1-en B. But-2-en C. Pent-1-en D. Pent-2-en

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X được 2,24 lít CO2 (đkc) và 2,16 gam H2O. Xác định CTPT của X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H8. B. C4H10. C. C2H6. D. C5H12.

Câu 6: Cho các chất sau: (1) etan; (2) axetilen; (3) propilen; (4) propan; (5) but-1-en. Số chất làm mất màu dd brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 7: 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H6. B. C4H8. C. C5H10. D. C5H8.

Câu 8: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br C. CH3-CH2-CHBr-CH3

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PHẦN TỰ LUẬN (6đ)

Câu 1 (1đ): Viết đồng phân (kể cả đồng phân hình học) của các anken có công thức C4H8

Câu 2 (2đ): Viết các phương trình sau (chỉ ghi sản phẩm chính)

a) propen + HCl b) but-2-en + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) etilen + dung dịch KMnO4 d) axetilen + dung dịch AgNO3/NH3

Câu 3 (2,5đ): Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp 2 anken liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng trong oxi dư thu được hỗn hợp khí X. Cho hỗn hợp X vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 90,62 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của 2 anken và phân trăm khối lượng của mỗi anken trong hỗn hợp.

Câu 4 (0,5đ): Cho 33,6 lít hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội qua dung dịch Br2 dư đến khi các phản ứng kết thúc thì nhận thấy bình Br2 tăng 28 gam và có 11,2 lít khí thoát ra ngoài. Đốt cháy hết 33,6 lít hỗn hợp A ở trên thì thu được 78,4 lít khí CO2 (đktc).

Xác định CTPT có thể có của 2 hiđrocacbon trong hỗn hợp A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn giải

Câu 1 (1đ): Viết đồng phân (kể cả đồng phân hình học) của các anken có công thức C4H8

4 đồng phân CH2=CH-CH2-CH3 (but-1-en)

CH3-CH=CH-CH3 (but-2-en có đphh cis, trans)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH2=C(CH3)-CH3 (metyl propen)

Câu 2 (2đ): Viết các phương trình sau (chỉ ghi sản phẩm chính)

a) propen + HCl CH3-CHCl-CH3

b) but-2-en + H2O CH3-CH2-CHOH-CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O 3(CH2OH)2 + 2KOH + 2MnO2

d) C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 C2Ag2 + 2NH4NO3

Câu 3: CO2 + Ba(OH)2 (dư) BaCO3 + H2O

nCO2 = nBaCO3 = 90,62:197 = 0,46

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> C (trung bình) = 0,46:0,2 = 2,3 => 2 anken C2H4 và C3H6

Lập hệ x+y=0,2; 2x=3y=0,46 giải hệ x;y= 0,14 ; 0,06 => %m=60,87% : 39,13%

Câu 4:

Hỗn hợp ban đầu 1,5 mol. Khí thoát ra là ankan 0,5 mol,

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

khí hấp thụ vào bình brom 1 mol và có khối lượng 28 gam => M=28, khí hấp thụ là C2H4

=> C (trung bình) = 0,46:0,2 = 2,3

Bảo toàn C => số C của ankan =3 => ankan C3H8

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

kt 45′ hc no khong no

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *