dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá đề số 2

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá đề số 2

KIỂM TRA HÓA HỌC 11A1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T

Họ và tên : ……………………………………………..

Lớp :…………………………………………………….

hời gian: 45’

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80, Ag = 108)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, ghi đáp án đúng vào bảng sau:

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

13

14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

16

17

18

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19

20

21

22

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

23

24

25

26

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

27

28

29

30

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tham gia

A. phản ứng thế B. phản ứng cộng

C. phản ứng trùng hợp D. phản ứng cháy

Câu 2: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Câu 3: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,1 và 0,05. B. 0,05 và 0,1. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametylbutan

C. 2,4,4,4-tetrametylbutan D. 2,4,4-trimetylpentan

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam ankin X được 8,96 lít CO2 (đktc). CTPT của X

A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 và C4H8. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. A hoặc B.

Câu 7: Trùng hợp buta-1,3-đien tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?

A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n. D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 8: Để phân biệt etan với etilen thuốc thử cần dùng là

A. dung dịch Br2 B. dung dịch KMnO4

C. dd AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2 hoặc dung dịch KMnO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Anken nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

A. propilen B. pent-2-en

C. eten D. 2-metylbut-2-en

Câu 10: Cho các chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 11: Anken hiđrocacbon mạch h, công thức chung

A. CnH2n+2 (n 1). B. CnH2n (n 3).

C. CnH2n+2 (n 2). D. CnH2n (n 2).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Khi cho propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D. CH3-CH2-CH2Cl

Câu 13: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. X gồm 2 ankan. B. X gồm 2 anken.

C. X gồm1 ankan và 1 anken. D. X gồm1 anken và một ankin.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thu được 5,4 g H2O. Tất cả sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 25,2 g. V có giá trị là

A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 6 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6. B. C4H8. C. C5H10. D. C5H8.

Câu 16: Trong phân t ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Chất nào dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3

A. etan. B. etilen. C. axetilen. D. xiclopropan.

Câu 18: Hợp chất hữu cơ 5 – metyl hex – 2 – in ứng với công thức tổng quát:

A. CnH6n. B. CnH2n. C. CnH2n-2. D. CnH2n+2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?

A. dd brom dư. B. dd KMnO4 dư.

C. dd AgNO3 /NH3 dư. D. các cách trên đều đúng.

Câu 20: Cho 10g hỗn hợp khí X gồm etilen và etan qua dung dịch Br2 25% có 160g dd Br2 phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

% khối lượng của etilen trong hỗn hợp là:

A. 70% B. 30% C. 35,5% D. 64,5%

Câu 21: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) là

A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

Câu 23: Cho 8960ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22,4g. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là

A. CH2 = CH – CH2 – CH3. B. CH3 – CH = CH – CH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2 = CH – CH – CH2 – CH3. D. (CH3)2 C = CH2.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gm một ankan một anken, thu được 0,35 mol CO2

và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

A. 50%. B. 40%. C. 25%. D. 75%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25: Hỗn hợp khí X gm etilen propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là

A. 0,32. B. 0,22. C. 0,34. D. 0,46.

Câu 26: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là

A. 0,070 mol B. 0,015 mol C. 0,075 mol D. 0,050 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: Đt cháy hoàn toàn hỗn hp X gm hai hiđrocacbon (tỉ l số mol 1 : 1) công thức đơn giản nhất khác nhau, thu đưc 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

A. một ankan và một ankin. B. hai ankađien.

C. hai anken. D. một anken và một ankin.

Câu 28: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. But-1-en. B. Butan. C. Buta-1,3-đien. D. But-1-in.

Câu 29: Hỗn hợp X gồm H2 C2H4 tỉ khi so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu đưc hỗn hợp Y có t khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá

A. 70%. B. 80%. C. 60%. D. 50%.

Câu 30: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu đưc hỗn hợp Y tỉ khi so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0 gam. B. 24 gam. C. 8 gam. D. 16 gam.

KIỂM TRA HÓA HỌC 11A1

T

Họ và tên : ……………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lớp :…………………………………………………….

hời gian: 45’

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80, Ag = 108)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, ghi đáp án đúng vào bảng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

11

12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

14

15

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

17

18

19

20

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21

22

23

24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25

26

27

28

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

29

30

Câu 1: Trong phân t ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Chất nào dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3

A. etan. B. etilen. C. axetilen. D. xiclopropan.

Câu 3: Hợp chất hữu cơ 5 – metyl hex – 2 – in ứng với công thức tổng quát:

A. CnH6n. B. CnH2n. C. CnH2n-2. D. CnH2n+2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?

A. dd brom dư. B. dd KMnO4 dư.

C. dd AgNO3 /NH3 dư. D. các cách trên đều đúng.

Câu 5: Cho 10g hỗn hợp khí X gồm etilen và etan qua dung dịch Br2 25% có 160g dd Br2 phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

% khối lượng của etilen trong hỗn hợp là:

A. 70% B. 30% C. 35,5% D. 64,5%

Câu 6: Anken hiđrocacbon mạch h, công thức chung

A. CnH2n+2 (n 1). B. CnH2n (n 3).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CnH2n+2 (n 2). D. CnH2n (n 2).

Câu 7: Khi cho propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D. CH3-CH2-CH2Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Trùng hợp buta – 1,3 – đien tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?

A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n. D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thu được 5,4 g H2O. Tất cả sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 25,2 g. V có giá trị là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 6 lít

Câu 10: 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6. B. C4H8. C. C5H10. D. C5H8.

Câu 11: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H4 và C4H8. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. A hoặc B.

Câu 12: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng ?

A. X gồm 2 ankan. B. X gồm 2 anken.

C. X gồm1 ankan và 1 anken. D. X gồm1 anken và một ankin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Để phân biệt etan với etilen thuốc thử cần dùng là

A. dung dịch Br2 B. dung dịch KMnO4

C. dd AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2 hoặc dung dịch KMnO4

Câu 14: Anken nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. propilen B. pent-2-en

C. eten D. 2-metylbut-2-en

Câu 15: Cho các chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tham gia

A. phản ứng thế B. phản ứng cộng

C. phản ứng trùng hợp D. phản ứng cháy

Câu 17: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Câu 18: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,1 và 0,05. B. 0,05 và 0,1. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

Câu 19: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametylbutan

C. 2,4,4,4-tetrametylbutan D. 2,4,4-trimetylpentan

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam ankin X được 8,96 lít CO2 (đktc). CTPT của X

A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma (σ) là

A. 9. B. 6. C. 7. D. 8.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gm một ankan một anken, thu được 0,35 mol CO2

và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 50%. B. 40%. C. 25%. D. 75%.

Câu 23 : Hỗn hợp khí X gm etilen propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là

A. 0,32. B. 0,22. C. 0,34. D. 0,46.

Câu 24: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,070 mol B. 0,015 mol C. 0,075 mol D. 0,050 mol

Câu 25: Đt cháy hoàn toàn hỗn hp X gm hai hiđrocacbon (tỉ l số mol 1 : 1) công thức đơn giản nhất khác nhau, thu đưc 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

A. một ankan và một ankin. B. hai ankađien.

C. hai anken. D. một anken và một ankin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

A. But-1-en. B. Butan. C. Buta-1,3-đien. D. But-1-in.

Câu 27: Hỗn hợp X gồm H2 C2H4 tỉ khi so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu đưc hỗn hợp Y có t khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá

A. 70%. B. 80%. C. 60%. D. 50%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu đưc hỗn hợp Y tỉ khi so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là

A. 0 gam. B. 24 gam. C. 8 gam. D. 16 gam.

Câu 29: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

A. C2H4 và C3H6. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. C5H10 và C6H12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: Cho 8960ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22,4g. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là

A. CH2 = CH – CH2 – CH3. B. CH3 – CH = CH – CH3.

C. CH2 = CH – CH – CH2 – CH3. D. (CH3)2 C = CH2.

KIỂM TRA HÓA HỌC 11A3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T

Họ và tên : ……………………………………………..

Lớp :…………………………………………………….

hời gian: 45’

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, ghi đáp án đúng vào bảng sau:

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tham gia

A. phản ứng thế B. phản ứng cộng

C. phản ứng trùng hợp D. phản ứng cháy

Câu 2: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Câu 3: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,1 và 0,05. B. 0,05 và 0,1. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametylbutan

C. 2,4,4,4-tetrametylbutan D. 2,4,4-trimetylpentan

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam ankin X được 8,96 lít CO2 (đktc). CTPT của X

A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Để phân biệt etan với etilen thuốc thử cần dùng là

A. dung dịch Br2 B. dung dịch KMnO4

C. dd AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2 hoặc dung dịch KMnO4

Câu 7: Anken nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. propilen C. pent-2-en

B. eten D. but-1-en

Câu 8: Cho các chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Anken hiđrocacbon mạch h, công thức chung

A. CnH2n+2 (n 1). B. CnH2n (n 3).

C. CnH2n+2 (n 2). D. CnH2n (n 2).

Câu 10: Khi cho propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D. CH3-CH2-CH2Cl

PHẦN TỰ LUẬN (5đ)

Câu 1 (2đ): Viết các phương trình sau (chỉ ghi sản phẩm chính)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) etilen + HCl b) propilen + H2O

c) axetilen + H2 d) propin + H2

e) Trùng hợp propilen f) buta-1,3-đien + Br2 (dư)

Câu 2: Hỗn hợp X gồm metan, propilen, axetilen. Cho 8,96 lít hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 36 gam kết tủa. Mặt khác cho 8,96 lít hỗn hợp X tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 64 gam brom tham gia phản ứng. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80, Ag = 108)

KIỂM TRA HÓA HỌC 11A3

T

Họ và tên : ……………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lớp :…………………………………………………….

hời gian: 45’

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, ghi đáp án đúng vào bảng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

2

3

4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

6

7

8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

10

Câu 1: Anken nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

A. propilen C. pent-2-en

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. eten D. but-1-en

Câu 2: Khi cho propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D. CH3-CH2-CH2Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam ankin X được 8,96 lít CO2 (đktc). CTPT của X

A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8

Câu 4: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tham gia

A. phản ứng thế B. phản ứng cộng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. phản ứng trùng hợp D. phản ứng cháy

Câu 5: Cho các chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Câu 7: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametylbutan

C. 2,4,4,4-tetrametylbutan D. 2,4,4-trimetylpentan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Để phân biệt etan với etilen thuốc thử cần dùng là

A. dung dịch Br2 B. dung dịch KMnO4

C. dd AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2 hoặc dung dịch KMnO4

Câu 9: Anken hiđrocacbon mạch h, công thức chung

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CnH2n+2 (n 1). B. CnH2n (n 3).

C. CnH2n+2 (n 2). D. CnH2n (n 2).

Câu 10: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,1 và 0,05. B. 0,05 và 0,1. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PHẦN TỰ LUẬN (5đ)

Câu 1 (2đ): Viết các phương trình sau (chỉ ghi sản phẩm chính)

a) etilen + HCl b) propilen + H2O

c) axetilen + H2 d) propin + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

e) Trùng hợp propilen f) buta-1,3-đien + Br2 (dư)

Câu 2: Hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen. Cho 4,48 lít hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 18 gam kết tủa. Mặt khác cho 4,48 lít hỗn hợp X tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 32 gam brom tham gia phản ứng. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80, Ag = 108)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KIỂM TRA HÓA HỌC 11A2

T

Họ và tên : ……………………………………………..

Lớp :…………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

hời gian: 45’

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, ghi đáp án đúng vào bảng sau:

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

11

12

13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14

15

16

17

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

18

19

20

Câu 1: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là tham gia

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. phản ứng thế B. phản ứng cộng

C. phản ứng trùng hợp D. phản ứng cháy

Câu 2: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là

A. 0,1 và 0,05. B. 0,05 và 0,1. C. 0,12 và 0,03. D. 0,03 và 0,12.

Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametylbutan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 2,4,4,4-tetrametylbutan D. 2,4,4-trimetylpentan

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam ankin X được 8,96 lít CO2 (đktc). CTPT của X

A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8

Câu 6: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7g. CTPT của 2 anken là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H4 và C4H8. B. C3H6 và C4H8. C. C4H8 và C5H10. D. A hoặc B.

Câu 7: Trùng hợp buta-1,3-đien tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?

A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n. D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Để phân biệt etan với etilen thuốc thử cần dùng là

A. dung dịch Br2 B. dung dịch KMnO4

C. dd AgNO3 trong NH3 D. dung dịch Br2 hoặc dung dịch KMnO4

Câu 9: Anken nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. propilen C. pent-2-en

B. eten D. 2-metylbut-2-en

Câu 10: Cho các chất sau: (1) metyl axetilen ; (2) axetilen ; (3) propen ; (4) etan ; (5) butilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Anken hiđrocacbon mạch h, công thức chung

A. CnH2n+2 (n 1). B. CnH2n (n 3).

C. CnH2n+2 (n 2). D. CnH2n (n 2).

Câu 12: Khi cho propan tác dụng với Cl2 (AS, 1:1) sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3-CHCl-CH3 B. CH3-CHCl-CH2Cl

C. CH2Cl-CH2-CH2Cl D. CH3-CH2-CH2Cl

Câu 13:

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thu được 5,4 g H2O. Tất cả sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 25,2 g. V có giá trị là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 6 lít

Câu 15: 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6. B. C4H8. C. C5H10. D. C5H8.

Câu 16: Trong phân t ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

Câu 17: Chất nào dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3

A. etan. B. etilen. C. axetilen. D. xiclopropan.

Câu 18: Hợp chất hữu cơ 5 – metyl hex – 2 – in ứng với công thức tổng quát:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CnH6n. B. CnH2n. C. CnH2n-2. D. CnH2n+2.

Câu 19: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?

A. dd brom dư. B. dd KMnO4 dư.

C. dd AgNO3 /NH3 dư. D. các cách trên đều đúng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20: Cho 10g hỗn hợp khí X gồm etilen và etan qua dung dịch Br2 25% có 160g dd Br2 phản ứng.

% khối lượng của etilen trong hỗn hợp là:

A. 70% B. 30% C. 35,5% D. 64,5%

PHẦN TỰ LUẬN (5đ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1 (2đ): Viết các phương trình sau (chỉ ghi sản phẩm chính)

a) etilen + HCl b) propilen + H2O

c) axetilen + H2 d) propin + H2

e) Trùng hợp propilen f) buta-1,3-đien + Br2 (dư)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Hỗn hợp X gồm metan, propilen, axetilen. Cho 8,96 lít hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 36 gam kết tủa. Mặt khác cho 8,96 lít hỗn hợp X tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 64 gam brom tham gia phản ứng. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80, Ag = 108)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kiểm tra giữa học kì 2 môn hoá

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *