dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 có đáp án đề số 5

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 có đáp án đề số 5

TRƯỜNG THPT 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN HÓA HỌC LỚP 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( THỜI GIAN LÀM BÀI 40 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ )

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II

Mã đề : 123

Học sinh không được dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho : C=12 , O=16 , N=14 , H=1 , Ca=40 , Cl=35,5 ,

C©u 26. C2H4 cã tªn goi lµ :

A. eten B. metan C. etan D. axetilen

C©u 27. Isopren (hay 2-metylbuta-1,3-®ien ) công thức phân tử là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C5 H­­12 B. C5­H­­8 C. C5H­­6 D. C5H­­10

C©u 28. Khi cho propin ( C3H4 ) t¸c dông víi brom(dd) theo tû lÖ mol 1:1 thu ®­îc mÊy s¶n phÈm là chất hữu cơ :

A. 1 s¶n phÈm B. 2 s¶n phÈm C. 3 s¶n phÈm D 4 s¶n phÈm .

C©u 29. Khi cho etan ( C­2 H­­6 ) t¸c dông víi clo (as) theo tû lÖ mol 1:1 thu ®­îc s¶n phÈm chất hữu cơ là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. etyl bromua B. etyl clorua C. metyl clorua D. metyl bromua

C©u 30. Cho axetilen (HC≡CH) t¸c dông víi dung dich AgNO3/NH3 thu ®­îc s¶n phÈm chất hữu cơ là :

A. CH2=CHAg B. CHAg=CHAg C. AgC≡CAg D. HC≡CAg

C©u 31. Trïng hîp buta-1,3-®ien thu ®­îc s¶n phÈm chất hữu cơ theo kểu 1,4 cã tªn :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. polibuta®ien B. polibuta®in C . polibutan D . polibut®ien

C©u 32. Hai hîp chÊt: butan vµ 2-metylpropan lµ 2 chÊt :

A. ®ång ®¼ng B. ®ång ph©n C. anken D. ankin

C©u 33. ChÊt X cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ: CH3-CH(CH3)- CH­2-CH3. X cã tªn lµ:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2-metylbutan B. 3-metylpentan

C. 3-metylbutan D. 2-metylpentan

C©u 34. Hi®ro hãa chÊt h÷u c¬ X thu ®­îc propan. VËy X lµ:

A. 2-metylpropen; B. 2-metylbutilen C. 2-metylpropilen D. propen

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C©u 35. Hãa chÊt nµo cã thÓ sö dông ®Ó ph©n biÖt propan vµ propen.

A. N­íc brom B. Dung dÞch NaCl C. Dung dÞch HCl D. Dung dÞch KOH

C©u 36. X có công thức là C4H8. Hãy cho biết X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là anken ?

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 37. Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố thu được Cl2, H2O và một chất khí. Hãy cho biết 3 nguyên tố có trong chất hữu cơ đó?

A. C, O, Cl B. C, H, Cl C. H, O, Cl D. C, H, O

C©u 38. Trong ph©n tö 2,2,3-trimetylpentan, sè nguyªn tö cacbon bËc I, bËc II, bËc III vµ bËc IV t­¬ng øng lµ:

A. 5,1,1 vµ 1 B. 4,2,1 vµ 1 C. 4,1,2 vµ 1 D. 3,2,2 vµ 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39. Khí metan có lẫn CO2 và SO2. Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để loại bỏ CO2 và SO2?

A. dung dịch Br2 B. dung dịch NaHCO3 C. dung dịch NaOH D. dung dịch KMnO4

Trang : 1/2 – Mã đề : 123

Câu 40. Cho các chất sau: HC≡CH (1) ; CH3-C≡CH (2); CH3-CH2-C≡CH (3) ; CH3-C≡C-CH3 (4); CH2=CH-C≡CH (5) ; HC≡C-C≡CH (6) và CH2=C(CH3)-C≡CH (7). Hãy cho biết những chất nào tác dụng với dung dich AgNO3/NH3 tạo kết tủa?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (1) (2) (3( (5) (6) B. (1) (2) (3) (5) (6) (7) C. (1) (3) (5) (7) D. (1) (2) (5) (6)

Câu 41. Trong các điểm sau đây:

(1) Trong phân tử phải có nguyên tử cacbon. (5) Liên kết chủ yếu là liên kết ion.

(2) Dễ cháy và khi cháy tạo thành CO2 (6) Có nhiệt độ sôi và nóng chảy rất cao. Bền nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Liên kết chủ yếu là liên kết công hóa trị. (7) Tan tốt trong dung môi phân cực.

(4) Kém bền nhiệt, dễ nóng chảy và dễ bay hơi. (8) Phản ứng thường xảy ra nhanh và hoàn toàn.

Hãy cho biết những điểm nào đặc trưng cho hợp chất hữu cơ.

A. (1) (3) (5) (7) B. (2) (4) (6) (8) C. (1) (2) (3) (4) D. (3) (4) (5) (6)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 42. Ankan X trong đó cacbon chiếm 83,333 % về khối lượng. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn m gam ankin X thu được m gam nước. Hãy lựa chọn công thức phân tử đúng của X.

A. C3H4 B. C2H2 C. C5H8 D. C4H6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44. Cho ankan X tác dụng với clo trong điều kiện chiếu sáng thu được một dẫn xuất monoclo. % khối lượng clo trong dẫn xuất đó là 33,333%. Hãy cho biết X có thể là chất nào sau đây ?

A. metan B. neo-pentan C. etan D. iso-butan

Câu 45. Cho anken X tác dụng với brom thu được sản phẩm trong đó brom chiếm 74,074%. Công thức phân tử của X là:

A. C5H10 B. C2H4 C. C4H8 D. C3H6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam chất hữu cơ X thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Hãy cho biết công thức đơn giản của X ?

A. C2H32 B. C4H6O C. CH3 D. C2H3O

Câu 47. Hợp chất X có chứa C, H, O và N với % khối lượng tương ứng là: 22,22%; 7,41%; 44,44%; 25,93%. X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Vậy công thức phân tử của X là:

A. C2H7O2N B. C3H9O2N C. C3H7O2N D. C2H8O3N2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 48. Hợp chất X có công thức phân tử là CxH6­Oz. Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol X cần 0,4 mol O2 thu được 0,4 mol CO2. Vậy X có thể là chất nào sau đây?

A. C4H6O B. C4H6O2 C. C4H6O3 D. C3H6O2

Câu49 . Cho sơ đồ phản ứng sau : CaCO3 CaO CaC2 C2H2.

Từ 100 gam CaCO3, hãy cho biết cuối quá trình phản ứng thu được bao nhiêu lít C2H2 ( đktc )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20,16 lít B. 22,4 lít C. 35,84 lít D. 17,92 lít

Câu 50. Hỗn hợp X gồm 0,15 mol CH4 ; 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nưng nóng hỗn hợp X với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thấy khối lượng dung dịch brom tăng 0,82 gam và thoát ra hỗn hợp khí Z. Tỷ khối của Z đối với H2 là 8. Tính thể tích của hỗn hợp Z (đktc) ?

A. 5,824 lít B. 5,6 lít C. 5,376 lít D. 6,048 lít

Trang : 2/2 – Mã đề : 123

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 có đáp án đề số 5 1 Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 có đáp án đề số 5 2

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2020-2021

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *