dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá đề số 4

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá đề số 4

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án và biểu điểm

Mỗi đáp án đúng được 1/3 điểm

Câu

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2

3

4

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6

7

8

9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10

Đ/a

D

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B

B

A

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

A

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

11

12

13

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14

15

16

17

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

18

19

20

Đ/a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

B

A

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

B

 

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21

22

23

24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25

26

27

28

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

29

30

Đ/a

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D

A

C

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C

B

C

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A

Câu 1. Tên gọi 2-metylpent-2-en là của CTCT nào?

A. CH3-CH(CH3)-CH=CH-CH3 B. CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH3

C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH=CH2 D. CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Polietilen đưược điều chế từ chất nào sau đây?

A. axetilen B. propen C. etilen D. propađien

Câu 3: Đồng phân nào của C4H8 có đồng phân hình học?

A. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2=C(CH3)-CH3 D. Không có đồng phân nào.

Câu 4: Hyđrocacbon mạch hở X có CTPT C4H8 khi tác dụng với HBr cho 1 sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của X là

A. CH2=CHCH2CH3 B. CH3CH=CHCH3

C. CH2=C(CH3)2 D. CH2=C(CH3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X sản phẩm thu đưược có nCO2 = nH2O . X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Anken B. ankađien C. Ankin D. Ankan

Câu 6: Một hiđrocacbon A mạch hở, thể khí. Khối lưượng của V lít khí A gấp 2 lần khối lưượng của V lít khí Nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. A là chất nào sau đây?

A. C2H6 B. C2H4 C. C4H10 D. C4H8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Chất nào sau đây đưược dùng để điều chế cao su buna?

A. Buta-1,3-đien B. Hexan C. isopren D. Propen

Câu 8: Cho Buta-1,3-đien tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:2 về số mol thì thu đưược bao nhiêu sản phẩm?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam một ankađien liên hợp X, thu đưược 5,6 lít khí CO2 ở đktc. Khi X cộng H2 tạo thành isopentan. Tên gọi của X là

A. penta-1,3-đien B. penta-1,4-đien

C. 2-metylbuta-1,3-đien D. 3-metylbuta-1,3-đien

Câu 10: Hiđrocacbon không no mạch hở, có 1 liên kết CC trong phân tử gọi là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ankan B. Ankin C. Anken D. Ankađien

Câu 11: Chất nào sau đây không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 ?

A. Axetilen B. Propin C. But-1-in D. But-2-in

Câu 12: Cho 4 gam propin phản ứng hết với AgNO3 trong dung dịch NH3, thu đưược lưượng chất kết tủa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 15 gam B. 14,7 gam C. 17 gam D. 19 gam

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3 đồng đẳng ankin thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số mol ankin đã bị cháy là

A. 0,1 mol B. 0,15 mol

C. 0,05 mol D. Không xác định được.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Để tinh chế eten có lẫn etin, ta có thể cho hỗn hợp đi qua rất chậm dung dịch (dư) nào sau đây?

A. AgNO3 trong NH3. B. Br2.

C. Thuốc tím. D. Axit axetic.

Câu 15: Cho propen tác dụng với HBr, thu được sản phẩm chính là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. etyl metyl bromua B. 1-brom propan

C. n-propyl bromua D. 2-brom propan

Câu 16: Để phân biệt các khí C2H4, CH4, C2H2 và butadien-1,3 chứa trong các lọ mất nhãn, có thể sử dụng những thuốc thử là

A. dung dịch Br2, dung dịch KMnO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. dung dịch AgNO3/NH3(dư), dung dịch Br2.

C. khí Cl2, dung dịch Br2.

D. dung dịch Ca(OH)2, dung dịch AgNO3/NH3(dư)

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 anken thu được (m +14) gam H2O và (m + 40) gam CO2. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4 gam B. 6 gam C. 8 gam D. Kết quả khác

Câu 18: Hỗn hợp gồm 2 anken ở trạng thái khí chiếm 6,72 lit (đktc), được dẫn toàn bộ vào bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 13,44 (g). CTPT của 2 anken đó là

A. C2H4 và C4H8. B. C3H6 và C4H8.

C. C3H6 và C5H10. D. C2H4và C4H8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Công thức tổng quát của một loại hiđrocacbon có dạng CnH2n-2 (n≥2), đó là dãy đồng đẳng

A. Ankin B. Ankađien C. Xicloanken D. Xicloankan

Câu 20: Hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, đốt cháy X thu được a mol H2O và b mol CO2. Giữa 2 số mol này có mối quan hệ như thế nào?

A. a < b B. a > b C. a ≥ b D. a ≤ b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin đồng đẳng liên tiếp nhau hấp thụ hết trong dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 9,4 gam. CTPT của hai ankin là

A. C2H2 và C3H4. B. C3H4 và C4H6

C. C4H6 và C5H8 D. C5H8 và C6H10

Câu 22: Cho phản ứng: C2H2 + H2O A. A là chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3COOH B. C2H5OH

C. CH2 = CH2 – OH D. CH3CHO

Câu 23: Cho các chất sau: Xiclopropan, eten, But-2-in, axetilen. Hãy chọn câu đúng.

A. Cả 4 chất đều làm mất màu dung dịch Brôm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch brom

C. Cả 4 chất tan trong NH3.

D. Có 3 chất làm mất màu dung dịch Brôm.

Câu 24: Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch KMnO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metan B. butan C. etilen D. xiclopentan

Câu 25: Cho hỗn hợp hai chất khí C3H8 và C3H6 hấp thụ vào dung dịch Br2 dư, ta thấy

A. dung dịch nhạt màu và có khí thoát ra.

B. dung dịch mất màu và không có khí thoát ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. dung dịch nhạt màu và không có khí thoát ra.

D. dung dịch mất màu và có khí thoát ra.

Câu 26: Cho các chất : (1) CH2=CH2 ; (2) CH3-CH3 ; (3) CH2=CH-CH=CH2 ; (4) C6H5-CH3. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. (2) , (3) B. (1) , (2) C. (1) , (3) D. (2) , (4)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: Cao su buna là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào dưới đây?

A. Isopren B. Đivinyl C. Vinyl clorua D. Etilen

Câu 28: Cho 800g đất đèn vào H2O dư, thu được 224 lit khí C2H2 (ở đktc). Hàm lượng CaC2 có trong đất đèn là

A. 60% B. 75% C. 80% D. 83,33%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: Hỗn hợp A gồm C2H2, C3H6, C2H6 và H2=15 chứa trong bình có dung tích 2,24 lít (đkc). Cho ít Ni (thể tích không đáng kể) vào bình rồi nung nóng một thời gian, sau đó dẫn hỗn hợp khí B thu được qua bình chứa một ít Br2 thu được 0,56 lit hỗn hợp khí C (đkc) có =20. Khối lượng bình Br2 tăng lên

A. 2,7 gam B. 2 gam C. 1,5 gam D. 3gam

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hiđrocacbon (X) cần đúng 2,5 thể tích O2 (cùng điều kiện to, p). Vậy (A) có CTPT là

A. C2H6 B. C3H4 C. C3H6 D. C2H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HẾT!


1. Mục tiêu bài kiểm tra

1.1 Về kiến thức

Kiểm tra và hệ thống toàn bộ kiến thức cơ bản về H.C không no:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp H.C không no.

– Điều chế H.C không no.

– Tính chất, ứng dụng của H.C không no.

1.2 Về kĩ năng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kiểm tra đánh giá các kĩ năng của HS:

– Kĩ năng viết PTHH

– Kĩ năng tính toán, so sánh, nhận biết, biện luận, phân tích, tổng hợp.

– Kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.3 Về thái độ

– Giáo dục cho HS thái độ làm việc nghiêm túc, chính xác, khoa học, trung thực.

– Tạo hứng thú học tập cho HS

2. Xây dựng ma trận đề kiểm tra

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nội dung

(Kiến thức, kĩ năng)

Mức độ nội dung

(Kiến thức, kĩ năng)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết

Hiểu

Vận dụng

Tổng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ANKEN

3

1

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

5

5/3

11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11/3

ANKADIEN

2

2/3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

1

3

1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

8/3

ANKIN

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

3

1

5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5/3

11

11/3

Tæng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8

8/3

9

3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

13/3

30

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Thiết kế câu hỏi theo ma trận

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

kiểm tra 45′ hiđrocacbon ko no

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *