Chia m gam hỗn hợp các kim loại Al, Fe, Ba thành 3 phần bằng nhau

Chia m gam hỗn hợp các kim loại Al, Fe, Ba thành 3 phần bằng nhau

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Chia m gam hỗn hợp các kim loại Al, Fe, Ba thành 3 phần bằng nhau.

Phần 1 tác dụng với nước dư, thu được 0,896 lit H2 (đktc).

Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,568 lit H2(đktc).

Phần 3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24lit H2(đktc).

Giá trị của m là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 12,39 B. 24,78 C. 4,13 D. 8,26

 

Chia m gam hỗn hợp các kim loại Al, Fe, Ba thành 3 phần bằng nhau

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Al Na K Ca Ba tác dụng với nước

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *