dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước có lời giải chi tiết

Bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước có lời giải chi tiết

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. Lý thuyết

Khi cho hỗn hợp vào H2O

Bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước có lời giải chi tiết 1

+ Khi kim loại kiềm tác dụng với H2O thì xảy ra quá trình đổi e lấy OH.

+ Khi oxit tác dụng với H2O thì xảy ra quá trình đổi O2- lấy 2OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Nếu là hỗn hợp kim loại và oxit thì xảy ra đồng thời cả hai quá trình.

II. Ví dụ minh họa

(Lời giải) Ví dụ 1: Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là

A. Li. B. Cs. C. K. D. Rb.

(Lời giải) Ví dụ 2: Hoà tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,6%. B. 6,2%. C. 2,8%. D. 8,2%.

(Lời giải) Ví dụ 3: Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 7,84 lít H2 (đktc) bay ra. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần a mol HCl. Giá trị của a là:

A. 0,6. B. 0,9. C. 0,8. D. 0,7.

(Lời giải) Ví dụ 4: Cho 32,1 gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có V lít H2 (đktc) bay ra. Trung hoà dung dịch sau phản ứng bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa HCl rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 64,05 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 8,96. B. 11,20. C. 10,08. D. 13,44.

(Lời giải) Ví dụ 5: Hoà tan hoàn toàn 0,14 mol hỗn hợp X chứa Na2O, K2O, CaO, BaO (có tổng khối lượng m gam) trong nước dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 13,41 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 7,84. B. 8,65. C. 9,05. D. 10,89.

(Lời giải) Ví dụ 6: Cho hỗn hợp gồm Na và Ba vào dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,6M. Sau khi kết thúc phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được 13,98 gam kết tủa và dung dịch X có khối lượng giảm 0,1 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch X thu được lượng rắn khan là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 10,87 gam. B. 7,45 gam. C. 9,51 gam. D. 10,19 gam.

(Lời giải) Ví dụ 7: Cho một mẫu kim loại R tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch X và 2,016 lít H2 (ở đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? (Biết AgOH không tồn tại, trong nước tạo thành Ag2O)

A. 44,60 gam. B. 23,63 gam. C. 14,35 gam. D. 32,84 gam.

(Lời giải) Ví dụ 8: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, K và Ba phản ứng hết với dung dịch chứa 0,1 mol FeCl2 và 0,15 mol CuCl2. Kết thúc các phản ứng thu được kết tủa Z, dung dịch Y và 0,3 mol H2. Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được 40,15 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 26,1. B. 36,9. C. 20,7. D. 30,9.

III. Bài tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Cho 8,13 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm (thuộc hai chu kì liên tiếp) tác dụng hết với nước thấy có 2,464 lít H2 (đktc) bay ra. Kim loại có khối lượng phân tử lớn là:

A. Na. B. K. C. Rb. D. Cs.

(Lời giải) Câu 2: Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca tác dụng hết với nước thấy có 5,264 lít H2 (đktc) bay ra. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần a mol HCl. Giá trị của a là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,42. B. 0,44. C. 0,47. D. 0,50.

(Lời giải) Câu 3: Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 6,72 lít H2 (đktc) bay ra. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần a mol HCl. Giá trị của a là:

A. 0,6. B. 0,7. C. 0,8. D. 0,9.

(Lời giải) Câu 4: Cho 29,8 gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 8,96 lít H2 (đktc) bay ra. Trung hoà dung dịch sau phản ứng bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa HCl rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 49,6. B. 58,2. C. 44,8. D. 42,6.

(Lời giải) Câu 5: Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 8,96 lít H2 (đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 43,7 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 28,6. B. 24,2. C. 32,3. D. 30,1.

(Lời giải) Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp gồm K, Na trong nước dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của K trong hỗn hợp đầu là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 45,88%. B. 32,16%. C. 54,12%. D. 46,02%.

(Lời giải) Câu 7: Hoà tan 40 gam Ca vào 362 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 18,5%. B. 18,6%. C. 18,3%. D. 18,4%.

(Lời giải) Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 7,92 gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca và Ba trong nước dư thu được 2,016 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 9,32. B. 10,98. C. 12,06. D. 11,84.

(Lời giải) Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 8,72 gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca và Ba trong nước dư thu được 2,464 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Trung hoà X bằng HCl vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là:

A. 15,84. B. 18,02. C. 16,53. D. 17,92.

(Lời giải) Câu 10: Hỗn hợp X chứa Na, K, Ca, Ba. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch chứa HCl (dư) thu được 20,785 gam muối. Nếu cho m gam X tác dụng hết với lượng dư H2SO4 thì thu được 24,41 gam muối. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 9,56. B. 8,74. C. 10,03. D. 10,49.

(Lời giải) Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 0,14 mol hỗn hợp X chứa Na2O, K2O, CaO, BaO (có tổng khối lượng m gam) trong nước dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 13,41 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 7,84. B. 8,65. C. 9,05. D. 10,89.

(Lời giải) Câu 12: Cho 34,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3, CaCO­3 phản ứng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và 6,72 lít CO2 ở đktc. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 37,7 gam. B. 27,7 gam. C. 33,7 gam. D. 35,5 gam.

(Lời giải) Câu 13: Hoà tan hết 7,38 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào cốc chứa 200 ml dung dịch H2SO4 xM, sau khi kết thúc các phản ứng, thấy thoát ra 0,1 mol khí H2. Làm bay hơi nước có trong cốc sau phản ứng, thu được 16,36 gam rắn gồm các muối và hiđroxit. Giá trị của x là

A. 0,35. B. 0,45. C. 0,30. D. 0,40.

(Lời giải) Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 8,72 gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca và Ba trong nước dư thu được 2,464 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Trung hoà X bằng HCl vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 15,84. B. 18,02. C. 16,53. D. 17,92.

(Lời giải) Câu 15: Cho m gam hỗn hợp gồm K và Ba có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2 vào lượng nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là

A. 18,78 gam. B. 17,82 gam. C. 12,90 gam. D. 10,98 gam.

(Lời giải) Câu 16: Hoà tan hết 4,32 gam hỗn hợp gồm Na và Na2O vào lượng nước dư, thu được 896 ml khí H2 (đktc) và 200 ml dung dịch có nồng độ mol/l là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,3. B. 0,8. C. 0,4. D. 0,6.

(Lời giải) Câu 17: Cho 15,6 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại X là

A. K. B. Na. C. Li. D. Rb.

(Lời giải) Câu 18: Hoà tan hết m gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ca vào nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Biết dung dịch X được trung hoà vừa đủ bởi 200 ml dung dịch H2SO4 1,5M. Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 8,96. B. 13,44. C. 6,72. D. 3,36.

(Lời giải) Câu 19: Cho 11,03 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào 300 ml dung dịch HCl 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thấy thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được lượng rắn khan là

A. 17,42 gam. B. 17,93 gam. C. 18,44 gam. D. 18,95 gam.

(Lời giải) Câu 20: Cho 30,7 gam hỗn hợp Na, K, Na2O, K2O tác dụng với dd HCl vừa đủ thu được 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa 22,23 gam NaCl và x gam KCl. Giá trị của x là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 32,78. B. 35,76. C. 34,27. D. 31,29.

(Lời giải) Câu 21: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bằng dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là:

A. 14,62 gam. B. 12,78 gam. C. 18,46 gam. D. 13,70 gam.

(Lời giải) Câu 22: Cho 4,6 gam Na vào cốc chứa 45,6 gam nước, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A. Nồng độ % của dung dịch A là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 12,35%. B. 16%. C. 15,936%. D. 9,2%.

(Lời giải) Câu 23: Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 37,58. B. 39,20. C. 40,76. D. 38,65.

(Lời giải) Câu 24: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm có cùng số mol. Hoà tan 2,3 gam X trong 50 gam nước thu được 52,2 gam dung dịch. Hai kim loại kiềm đó là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Li và Rb. B. Na và K. C. Li và K. D. Li và Na.

(Lời giải) Câu 25: Hoà tan hết m gam hai kim loại Na, K có số mol bằng nhau vào 500 ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 1M thu được dung dịch X. Biết 1/5 dung dịch X hoà tan tối đa 1,02 gam nhôm oxit, giá trị của m là

A. 37,2 hoặc 49,6. B. 44,64 hoặc 47,12. C. 43,1 hoặc 4,805. D. 18,86 hoặc 24,8.

(Lời giải) Câu 26: Hỗn hợp X chứa Na, K, Ca, Ba. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch chứa HCl (dư) thu được 20,785 gam muối. Nếu cho m gam X tác dụng hết với lượng dư H2SO4 thì thu được 24,41 gam muối. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 9,56. B. 8,74. C. 10,03. D. 10,49.

(Lời giải) Câu 27: Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca tác dụng hết với nước thấy có 5,264 lít H2 (đktc) bay ra. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần a mol HCl. Giá trị của a là:

A. 0,42. B. 0,44. C. 0,47. D. 0,50.

(Lời giải) Câu 28: Cho 5,87 gam hỗn hợp Ba và K có tỉ lệ số mol nBa : nK = 4:1 vào 200ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa X, khí Y và dung dịch Z. Đem kết tủa X nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn khan. m có giá trị là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 11,72 gam. B. 13,32 gam. C. 12,53 gam. D. 9,39 gam.

(Lời giải) Câu 29: Cho kim loại Ba vào 200 ml dd chứa HCl 0,5M và CuSO4 0,75M thu được 2,24 lít H2 (đktc) và m gam kết tủa. Xác định m?

A. 44,75 gam. B. 9,8 gam. C. 28,2 gam. D. 4,9 gam.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

3 responses to “Bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước có lời giải chi tiết”

 1. Thinh Avatar

  ad cho em xin file này ạ.

 2. Bùi Ngọc Avatar
  Bùi Ngọc

  mình xin

 3. cuong Avatar

  cho mình xin file với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *